Pozwany

Czytaj Dalej

OCHRONA POZWANEGO W PROCESIE

W myśl zasady iż to na powodzie ciąży obowiązek prowadzenia dowodów, pozwany nie musiał stosować zawiłych formułek lecz jedynie negować istniejące Z biegiem lat jednak sposób ten stał się niebezpieczny gdyż bezpodstawna negacja prowadziła do wyroku na mocy którego od pozwanego wymagano zapłaty podwójnego roszczenia.

Obrona pozwanego w procesie formułkowym

Posługiwał się nią pozwany wówczas, gdy powód uzyskał swe roszczenia podstępnie, albo gdy zasądzenie go byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Pozycja pozwanego w stadium in iure

Confessio in iure - akt uznający roszczenia powoda przez pozwanego. Jeśliby przedmiotem roszczenia była rzecz, pozwany nie chcąc wchodzić w spór musiał rzecz tę oddać, w innych sprawach musiał zaspokoić roszczenia powoda.

Środki obrony pozwanego

Sędzia uwalniał pozwanego w przypadku nieudanego dowodu powoda. W exceptio nie zaprzeczał pozwany twierdzeniom powoda zawartym w intentio, lecz przeciwstawiał im inne okoliczności.