Poznański

Czytaj Dalej

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), towarzystwo nauk. ogólne, powst. 1857 z inicjatywy K. Szulca i F. Malinowskiego. Czołowa instytucja nauk. i kult. w zaborze prus., a do chwili utworzenia AU (1871-73) najpoważniejsze towarzystwo nauk. na...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 

Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, który obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815. Obejmowało zwarty obszar zachodniej części byłego Księstwa Warszawskiego (departamenty bydgoski i poznański) o powierzchni 29 tys. km2, z ludnością 850 tys. - ze stolicą w...

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R. Berwińskiego, powst. 1842-43, prwdr.w t. 1 Poezji, Poznań 1844, nawiązujący tytułem do pierwowzorugatunku - Don Juana Byrona. Zgodnie ze specyfiką poematudygresyjnego na plan pierwszy wysunięty jest narrator,który relacjonuje nocną...

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. T.T. Jeża, prwdr. w „Wędrowcu" 1884 pt. Szkice z poznańskiego, wyd. os. w Warszawie 1885. Satyrycznie wyjaskrawiony obraz życia szlachty w zaborze prus., przypomina powieści galie. J. Lama, tak ujęciem tematu, jak i formą. Fabuła skupia...

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca

MRÓWKA POZNAŃSKA. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca, miesięcznik lit., wyd. w Poznaniu 1 I 1821 - 30 VI 1822 (t. 1-6) przez J. A. Munka, red. przez J. F. Królikowskiego. Pierwsze czasopismo lit. w Wielkopolsce, za cel gł. stawiało sobie obronę czystości języka, jako ostoi bytu nar. w warunkach...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe

PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe (do VII 1850 Pismo miesięczne), czasopismo polit.-kult., wyd. w Poznaniu 1845-65 przez Jana Koźmiana, red. przez tegoż, od 1857 przez brata jego, Stanisława Egberta. Reprezentowało kierunek konserwatywno-klerykalny w wersji tak dogmatycznej, że nawet bliski...

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Jedynymi przejawami pewnej odrębności była nazwa, własny herb oraz flaga. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.

Został nim Antoni Radziwiłł...

BURMISTRZ POZNAŃSKI

BURMISTRZ POZNAŃSKI , drama J. Baudouina, wyst. bezim.i wyd . (pod krypt. L.M.J., tj. Lubomirski Marcin Jerzy) w Warszawie1782. „Przestosowana" do współcz. rzeczywistości polskiejfranc. przeróbka Alkada z Zalamei P. Calderona, pióra J.M. Collota d Herbois (1778), w postawieniu i rozwiązaniukonfliktu między...

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Poznaniu 1894-96 pod red. W. Rabskiego. Organ grupy postępowej inteligencji, która występowała p.n. „Młoda Polska". P.P. przeciwstawiał się polityce germanizacyjnej władz prus., ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi; szerzył...

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), uczelnia powst. 1919 jako Wszechnica Piastowska z inicjatywy uczonych skupionych w TPN Pozn., zwł. H. Święcickiego, zasłużonego organizatora i pierwszego jej rektora. Początkowo 2-wydziałowa, w 1925 miała już 5...

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, wydawnictwo zał. 1956 w Poznaniu, publikujące literaturę nauk. i popularnonauk. poświęconą historii i współczesności Wielkopolski, Ziem Zach. i Pn., problematyce niem. oraz współcz. literaturę piękną pol. i obcą (gł. skandynawską i niem.), pamiętniki, wspomnienia...

Z PAMIĘTNIKA POZNAŃSKIEGO NAUCZYCIELA, nowela H. Sienkiewicza

Z PAMIĘTNIKA POZNAŃSKIEGO NAUCZYCIELA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. pod krypt. XXX pt. Z pamiętnika korepetytora w „Gazecie Lwow." 1879, pod obecnym tyt. w „Niwie" 1879, wyd. w t. 4 Pism, W. 1880. Przedstawia los dzieci pol. prześladowanych w szkole zaborczej, zademonstrowany na przykładzie Michasia, który...

BRODY POZNAŃSKIE

Parafia w dekanacie pniewskimw archidiecezji poznańskiej.

Parafia wzmiankowana 1404, powstała prawdopodobnie wXII w. przy kościele św. Andrzeja Apostoła; obecnie istniejącykościół, zbudowany 1673 z fundacji Piotra Kurowskiego, barokowy,orientowany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z...

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (1879 r.)

Utwór napisany w formie pamiętnika. Nowela wydana wpierw we Lwowie, pt. „Z pamiętnika korepetytora” (ukazuje stosunki panujące w szkolnictwie warszawskim), następnie w Warszawie, ale ze względu na cenzurę pod zmienionym tytułem.

Korepetytor Wawrzynkiewicz wspomina swego ucznia Michasia. Matka chłopca...

Poznański czerwiec

Strajk powszechny, demonstracje publiczne i walki 28 czerwca 1956 r. z Poznaniu. Protest zainicjowany przez robotników zakładów im. H. Cegielskiego, którzy domagali się zwrotu bezprawnie pobranego podatku od wynagrodzeń najlepiej zarabiających pracowników, zmiany systemu prac akordowych. Władze państwowe po negocjacjach przysięgły postulaty robotników, a następnie wycofały się, robotnicy zareagowali na to zdarzenie strajkiem. Do strajku przyłączyli się mieszkańcy Poznania ...

LEGIA POZNAŃSKA

Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od połowy XI1806 w Poznaniu i Wielkopolsce przez gen. Dąbrowskiego. Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały one początkowo numery 1,2,3 i 4, a od VII 1807 - 9,10, 11 i 12), z 2 pułków jazdy (początkowo 1 i 2 p., a następnie 5 psk. i 6 p. ułanów) oraz...