Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)

Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania.

METODA TEORII POZNANIA

Wstępnymi warunkami moŜliwości (uprawiania) teorii poznania są: istnienie poznania, istnienie poznania poznania, trwanie (zachowującego swą tożsamość) podmiotu poznającego (filozofującego „ja").

POZNANIE - STAWIANIE PYTAŃ

" wiadomymi są: sens „poznania", „istnienia" i układu tych terminów w pytaniu, niewiadomą natomiast faktyczne istnienie poznania (to, czy poznanie istnieje), załoŜeniem zaś zdanie „poznanie istnieje albo nie istnieje".

Poznanie

Temat: POZNANIE Jednym z głównych przedmiotów refleksji etycznej jest sam proces poznawania. Należy więc wskazać źródła poznania, kryteria oceny i granice poznania.

Tomasz z Akwinu - Poznanie

 Poznanie Boga, które może być przyjęte od umysłu ludzkiego, nie wykraczaponad ten rodzaj poznania, który pochodzi z przedmiotów poznaniazmysłowego, ponieważ i umysł o sobie samym poznaje, czym jest, zapośrednictwem tego, że poznaje natury rzeczy poznawalnych zmysłowo.

POZNANIE NAUKOWE - PODZIAŁ NAUK

W tej grupie mieszczą się tak nauki filozoficzne (teoria poznania), jak i niefilozoficzne, tak formalne (jak logika), jak i nieformalne (psychofizjologia i psychologia poznania, socjologia poznania, teoria utworu naukowego i np.

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA

), oraz spór o to, co poznajemy (co jest przedmiotem naszego poznania), a w szczególności: czy poznajemy przedmioty niezaleŜne od świadomości poznającej?

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

MACIEJEWSKI Uniwersyteckie tradycje filologii polskiej w Poznaniu, Studia Polonist. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

Wilhelm Ockham - Poznanie

Uważa się więc, że dzięki species możnawyjaśnić: po pierwsze, dostosowanie (adaeąuatio) przedmiotu do poznającegogo zmysłu lub umysłu; po drugie, sposób jawienia się przedmiotu zmysłowilub umysłowi; po trzecie, proces wyprowadzania zmysłu lub umysłu z możnościw akt w dokonującym się poznawaniu; po czwarte, zjednoczenie czy teżutożsamienie się poznającego z poznawanym.

SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA

Pierwszy to spór o ilość rodzajów czynności poznawczych, a zwłaszcza rodzajów bezpośredniego poznania, o powiązania między nimi (ze względu na spełniane funkcje poznawcze), a zwłaszcza o pozycję doświadczenia.

CELESTYN z POZNANIA OFMObs

z Poznania i inkunabuły po nim pozostałe. Kronika Miasta Poznania 13 (1935) 104-112; tenże, PSB III 220; Memoria patrum ac fratrum mortuorum Ordinis Sancti Patris Francisci regularls observantiae, Wwa 1973, 53.

Poznań

Wojciecha, Cmentarz Zasłużonych Wielko­polan i Pomnik Armii „Poznań". Śródmieście Poznania zostało rozplano­wane w pierwszej połowie XIX w.

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - ROLE POZNANIA LUDZKIEGO

W ten sposób poznawanie nadaje człowiekowi-podmiotowi poznającemu szczególną pozycję w świecie.

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - ZAGADNIENIE (SPOSOBU) ISTNIENIA ŚWIATA REALNEGO

Spór o sposób istnienia i poznawalność przedmiotów naszego poznania (zwany teŜ sporem o zakres ludzkiego poznania) moŜe być prowadzony względem róŜnych sfer bytu.

Poznań 1956

30 rozpoczął się pochód w stronę centrum Poznania. 00 w Poznaniu wylądował Cyrankiewicz i sekretarz KC - Gierek. Obsadziły one cały Poznań.

Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga

O wiele bardziej stanowcze jest twierdzenie filozofów arabskich (Awicenny, Awerroesa) oraz Mojżesza Majmonidesa, którzy uważali, że ludzkie poznanie niema w ogóle dostępu do istoty Boga. Augustyn poprzez teologię negatywną nie wyklucza poznania (częściowego) natury Bożej.

Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

Najwyższym stopniem osiągalnego poznania jest mądrość rozumiana jakocnota teologii kontemplacyjnej. Wreszcie najniżej stoi etyka, czyli poznanie porządku w procesiepowrotu do Boga. Jest to poznanie filozoficzne, które przechodzi w religijne.

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

Tak więc Mickiewicz opowiada się wyraźnie za romantyczną zasadą poznania świata. Przede wszystkim pogląd, wynoszący doznania związane ze światem ducha nad poznanie naukowe.

Klasyczne zagadnienia teorii poznania

Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

Poznanie idei wg Platona

Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ wiedza opiera się nie na wrażeniach, lecz na refleksji nad nimi. Poznanie wymaga, aby jednostkowe wrażenia zmysłowe zostały przyporządkowane uniwersalnym pojęciom, które są przedmiotem myśli.