Poziomy rady europy

Czytaj Dalej

Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

w krajach Europy dla budowy Europy zjednoczonej w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji - społ.

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r. Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

Art. 6 karty mówi o tym, że społeczności lok. powinny móc samodzielnie ustalać wew. strukturę administracyjną. Winni być zatrudniani pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych (umiejętności i kompetencja).

Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie

Zapewnią wzajemne uzupełnianie się Rady Europy i innych organizacji zaangażowanych w budowę Europy demokratycznej i bezpiecznej: – są zdecydowani stworzyć nowe ramy pełniejszej współpracy i współdziałania między Radą Europy a Unią Europejską – Jean-Claude Junckerowi powierzają osobiste przygotowanie sprawozdania na temat stosunków miedzy Radą Europy a Unią Europejską – zapewnią również lepszą ...

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy. Dlatego pragnę jeszcze zaprezentować Europejczykom literaturę powojenną, z którą nie mieli styczności, a która ukazuje terror okupowanej Polski.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

RADY DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ.

Jeśli wasze dziecko zaczęło się jąkać, nie lekceważcie tego faktu. Zgłoście się do dobrego logopedy.

 

Zanim przystąpicie do terapii jąkania się, starajcie się dziecko traktować normalnie.

 

Pamiętajcie, że większe bezpieczeństwo daje dziecku zdecydowane...

Umysłowe odrodzenie Europy

Widzieliśmy, że Arabowie wprowadzili Arystotelesa z po wrotem do Europy, a taki Fryderyk II stał się przewodnikiem arabskiej  filozofii i nauki wywierającej wpływ na odradzającą się myśl europejską.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. na Bałkanach, granice europejskie pozostały przez lat trzydzieści niezmienione i dokuczliwe.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Rozpoczęła się defensywa; dwie armie nieprzyjacielskie legły naprzeciw siebie w transzejach 46 wzdłuż całej Europy, wiedząc o tym, że każdy krok naprzód pociąga za sobą straty niezmierne.

Prezes Rady Ministrów

 

Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli...

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

W czerwcu 1947 sekretarz stanu USA George Marshall ogłosił plan pomocy finansowej dla państw Europejskich-jednym z warunków otrzymania pomocy było usunięcie komunistów z rządu oraz zerwanie współpracy gospodarczej z ZSRR. Doprowadziło to do zablokowania Berlina przez wojska radzieckie (24.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Dyskutowano tu nad kwestiami bezpieczeństwa europejskiego.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

żołnierzy; - uprzedzanie o większych ćwiczeniach wojsk lotniczych; - uprzedzanie o większych ćwiczeniach sił morskich w pobliżu wód terytorialnych innych państw– uczestników KBWE; - zawarcie przez państwa uczestniczące w KBWE porozumienia o nieużyciu przeciwko sobie –jako pierwsze- zarówno broni jądrowej, jak i konwencjonalnych; - nie rozszerzanie ugrupowań militarno - politycznych w Europie; - rozpatrzenie innych propozycji ...

Romantyzm w Europie

Głosi ideę wolności, ostro krytykuje stosunki panujące w ówczesnej Europie.