Poziom morza

Czytaj Dalej

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Bitwa na Morzu Filipińskim za ­kończyła się dotkliwą porażką Japończyków, którzy w ciągu 2 dni stracili 3 lotniskowce i ok.

JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

Alianckie jednostki, które uratowały się z pogromu na Morzu Jawajskim, zdecydowały przejść do Australii.

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Siły amerykańskie w rejonie Morza Koralowego, dowodzone przez kontradm. Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

Nadmierny poziom kapitału pracującego

Typowe sytuacje, przy których poziom kapitału obrotowego jest zbyt niski: firma usiłuje robić zbyt wiele, w zbyt krótkim czasie, przy zbyt niskich kapitałach długookresowych; w chwili spłaty znacznych zobowiązań długoterminowych firmy nie są w stanie zaciągnąć nowych, wysoka inflacja, utrudniająca zrealizowanie wyższej sprzedaży przy malejącej wartości kapitału.

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Jednym z czynników wewnętrznych determinujących poziom ceny jest kosztwytworzenia danego towaru czy też usługi, uwzględnienia wpływu danej ceny nasprzedaż pozostałych produktów w firmie, w tym szczególnie określonego asor-tymentu, do którego dany produkt należy, jak również uwzględnienie wizerunkujaki ma posiadać oraz markę, którą reprezentuje sam produkt czy też cała firma.

Strategia rozwoju na poziomie firmy

Menadżerowie dążą do maksymalizacji tempa wzrostu firmy, przy warunku osiągnięcia pewnego poziomu stopy zysku. Według tych autorów strategia na poziomie korporacji ma udzielić odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać wzrostem i rozwojem firmy aby zmaksymalizować zyski w długim okresie.

Ewolucja poziomu bezrobocia w Polsce oraz jego przyczyny

poziom 2 156 tys. poziom bezrobocia wyniósł prawie 3 mln, następnie w roku 1994 można było zaobserwować pierwszy znaczny spadek bezrobocia, który wyniósł w porównaniu do 1993 r.

Niszcząca i budująca działalność morza

plaża - obszar między wałem brzegowym a najniższym poziomem wody, zbudowany z materiału, którego fale nie są w stanie przetransporto­wać do morza.

Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu

- długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu - prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy - założony poziom obsługi klienta - liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeństwa: ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Hipoteza poziomów projekcji: im bardziej wieloznaczny jest bodziec, do końca nie dająca się sklasyfikować struktura, tym większe jest nasilenie projekcji rożnego typu i prawdopodobieństwo rzutowania większych i nieświadomych pokładów osobowości.

Człowiek może albo staczać się na poziom cielesności, materialności, ku niebytowi albo wznosić się kolejno na poziomy

Duszy – uwalniając się od cielesności.

Umysłu – uwalniając się od psychiczności, emocjonalności.

Absolutu – uwalniając się od pojęciowości, dyskursywności

Poznanie zakłada przemianę bytową, posiada charakter mistyczno-ekstatyczny. Nie jest ono celem samym w sobie. Celem...

SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

Agh (w nawiązaniu do teorii Dahla): - demokracje formalistyczne (coś jak „hegemonie inkluzywne” u Dahla) – brak kontrelity dla elity rządzącej; niski poziom rywalizacji, ale są mechanizmy mobilizacyjne (w tym manipulacyjne), zabezpieczające wysoki poziom partycypacji obywateli.

Ocena poziomu rozwoju mowy - fonologiczna

a) płaszczyzna fonetyczna języka, artykulacja, fonacja , prozodia:

*poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

*struktura fonologiczna wyrazów

*płynność mówienia

*jakość i barwa głosu

*aspekt ekspresywny, produkowanie mowy:

-zasób słownika czynnego

-struktura wypowiedzi pod względem...

Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

Teoria stawania się społeczeństwa wychodzi od mocnej tezy ontologicznej; tym, co naprawdę istnieje, ostatecznym substratem życia społecznego, nie są ani poszczególne jednostki, ani ponadjednostkowe systemy czy struktury, lecz „trzeci poziom" rzeczywistości społecznej: swoiste pole społeczne, jednostkowo-struk-turalne.

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - GMINA

Są to zadania charakterze lokalnym. Ustawa z 1990r. przyjęła kolejne ustawy ustrojowe zachowały w przypadku gminy zasadę domniemania kompetencji tzn. pierwszeństwa gminy gdy chodzi o zadania publiczne o charakterze lokalnym. W ustawie z r 1990 chodziło o administrację rządową, w przypadku ustawy z 1998 to...

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

Ustawa o samorządzie powiatowym realizuje zasadę pomocniczości. Według tej zasady społeczność wyższego rzędu (wspólnota powiatowa) nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu pozbawiając jej kompetencji, ale jedynie wspierać tę społeczność(społeczność gminną)...