Poza zasięgiem

Czytaj Dalej

Zasięg i rozpiętość kierowania

Max Weber podzielił władzę (władza ma swoje uzasadnienie we własności) na trzy typy: tradycyjną - władza oparta na trwałości odwiecznego porządku w systemie pozyskiwania, utrzymywania i zmiany stosunków władzy, np.

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

Lokalni menedżerowie często wyrażają niezadowolenie w przypadku polecenia zmiany marki, gdyż powoduje to rezygnację z lokalnej kreatywności, która mogłaby mieć wpływ na umocnienie pozycji wyrobów na rynku lokalnym.

Nurty poza teologiczne – dialektyka (logika)

) I SPÓR O UNIWERSALIA Życiorys: nauczyciel dialektyki na prowinicji, w Paryżku; potem student i nauczyciel teologii (Laon, Paryż); nieszczęśliwie zakochany w Heloizie – porzuca stanowisko i ucieka, jego nauka zostaje potępiona; kilka lat spędza w klasztorze, potem w pustelni; wraca do życia czynnego i ponownie naucza; ostatecznie znowu potępiony Pisma: Teologia (zniszczona wskutek potępienia) i inne – stosuje metodę scholastyczną Umysł ...

Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

Dno mórz i oceanów oraz jego wnętrze, leżące poza granicami jurysdykcji państwowej zostało uznane za wspólne dziedzictwo ludzkości.

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

• NATO organizacja Paktu Północnoatlantyckiego utworzona 1949

Zadania:

ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów opartego na zasadzie demokracji, wolności

połączenie wysiłków zbrojnej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa

udzielanie pomocy stronie lub...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Europejskie Organizacje Regionalne - Unia Europejska

Początek tej organizacji sięgają czasów 1951r. gdy na postawie traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) , którą założyły Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN.

Był to początek działań integracyjnych w sferze gospodarczej Europy Zachodniej.

W 1957 r...

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

Rodzaje centrów logistycznych i ich zasięg działania

• Międzynarodowe logistyczne centra dystrybucji – ich zasięg działania wynosi 500 – 800 km, samo centrum zajmuje 100 – 150 ha. Oferują pełne usługi logistyczne,

• Regionalne logistyczne centra dystrybucji – o zasięgu działania 50 – 80 km i powierzchni 20 – 50 ha,

• Lokalne logistyczne centra dystrybucji o...

„Poza zasadą przyjemności”

W książce „Poza zasadą przyjemności” Sigmund Freud podejmuje wiele tematów, rozpoczynając ponownie od zarysu psychoanalizy, rozpoznaniem pojęć „id” i „ego” etc.

„Poza zasadą przyjemności” - Psychologia zbiorowości a psychologia jednostki

Rozdział ten Freud rozpoczyna od ukazania nam podobieństwa między psychologią jednostki a psychologia zbiorowości. Chociaż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej są poszczególni ludzie oraz badanie w jaki sposób starają się oni osiągnąć zaspokojenie swoich popędów, to jednak trudno jest...

„Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

I tak pewne idee i uczucia powstają i przeobrażają się w czyny tylko u jednostek należących do zbiorowości. Człowiek przechodzi zmiany w zbiorowości i zasadniczo różni się od człowieka izolowanego – to oczywiste. Freud zastanawia się jednak jak wytłumaczyć fakt, iż osoba już ukształtowana i...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Dalej Freud rozpoczyna wnikliwą analizę masy – przyczyny i powodu takich zmian jednostki. Opisuje on masę jako impulsywną, zmienną, popędliwą i kierującą się nieświadomością. Masa nie robi niczego z rozmysłem, brak jej wytrwałości. Choć ma poczucie wszechmocy, zawsze ulega wpływom, jest...

„Poza zasadą przyjemności” - Inne poglądy na kolektywne życie psychiczne

Spełnienie tych warunków, wg Freuda usuwa szkodliwe skutki psychiczne tworzenia grupy, jednak nie pozostaje w sprzeczności z podstawowym faktem psychologii – z twierdzeniami o wzmożeniu afektywności i ograniczeniu myślenia w prymitywnym tłumie.

„Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie...

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach kierunku studiów pedagogicznych

W ramach kierunku studiów pedagogika mogą być prowadzone studia z pedagogiki specjalnej (w zakresie jednej ze specjalności występującej w pedagogice specjalnej), jeżeli w ramach planu pięcioletnich studiów magi­sterskich przeznaczy się co najmniej 1641 godzin na realizację treści programowych...

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia w trzyletnim kolegium nauczycielskim pedagogiki specjalnej

Studia w kolegium nauczycielskim mają charakter zawodowy, co ozna­cza, że w ciągu trzech lat absolwent powinien być przygotowany do pracy w odpowiednim typie placówki specjalnej. Spełnienie tego warunku jest trudne ponieważ oprócz minimum wiedzy, jakie powinny zdobyć osoby po maturze, studenci kolegium...

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Pedagogika specjalna jako przedmiot na studiach kształcących nauczycieli

Wiedzę o dzieciach niepełnosprawnych (o specjalnych potrzebach edu­kacyjnych) oraz możliwościach usprawniania tych dzieci powinien posiadać każdy nauczyciel. Z tego względu pedagogika specjalna powinna być obli­gatoryjnym przedmiotem na studiach przygotowujących nauczycieli. Do­świadczenie wskazuje, że...

Ogólne wskazania ograniczające zasięg oddziaływań podkultur oraz sekt na młode pokolenie

Stąd realizacja tych z pozoru prostych wskazań w praktyce życia codziennego nie jest łatwa ani prosta.

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:   

1.  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny  i obowiązek...