Powinowactwo (prawo)

Czytaj Dalej

Międzynarodowe prawo humanitarne

PRAWO HUMANITARNE:normy prawne,przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe &jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych;to reguły postępowania służące zachowaniu godności,zdrowia,życia człowieka;mają onezastosowanie na całym świecie w czasie pokoju,podczas wojny,innych...

Prawo - Dwa znaczenia terminu

- Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

Konwencja Wiedeńska z 23.05.1969r. o prawie traktatów definiuje w art. 2 ust. 1 umowę międzynarodową jako międzynarodowe porozumienie zawarte w formie pisemnej i podlegające zasadom prawa międzynarodowego przez podmioty społeczności międzynarodowej posiadające tzw. zdolność traktatową. Współcześnie...

Prawo międzynarodowe prywatne

Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego...

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Prawo przedmiotowe to całokształt ( zbiór, ogół) obowiązujących norm prawnych zawartych w przepisach prawa bądź z nich wynikających, o cechach generalności i abstrakcyjności, które stanowią podstawę decyzji jednostkowych wydawanych przez organy stosujące prawo.

Jest to jedno z najbardziej...

Prawo publiczne i prywatne

Najczęściej wykorzystywane są trzy kryteria, w oparciu o które można dokonywać podziału prawa na publiczne i prywatne:

kryterium interesu (Ulpian)-. podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu;...

Prawo a moralność

 

W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

Moralności – to ukształtowany w procesie...

Prawo podmiotowe

 

Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej. Uprawniony może domagać się od odpowiednich organów...

Prawo europejskie

Termin prawo europejskie rozumieć można wieloznacznie.

- jako prawo wspólnotowe, a więc prawo stanowione przez Wspólnoty Europejskie.

- jako prawo funkcjonujące o organizacjach europejskich, przede wszystkim w radzie europy, ale i w innych organizacjach funkcjonujących w europie, np. Europejskim...

Prawo powszechnie obowiązujące

 

Prawo powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym terytorium kraju. Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i odwoływanie organów publicznych...

Prawo wewnętrznie obowiązujące

 

Prawo wewnętrznie obowiązujące - normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.

Akty obowiązują tylko te jednostki, które podległe są organowi wydającemu te akty. Nie mogą one regulować...

Prawo pierwokupu

 

Prawo pierwokupu (art. 596 i n. KC) polega na tym, że określonemu podmiotowi przysługuje

pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, w razie gdyby jej właściciel zawarł umowę

sprzedaży z innym podmiotem (może się także odnosić do sprzedaży praw).

Źródłem prawa pierwokupu może być:

- umowa

-...