Powinowactwo (prawo)

Powinowactwo – stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną. Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu rodzinnego powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa (chyba że zostało ono unieważnione, albowiem wtedy powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało ono zawarte). Art. 61 § 2...

Czytaj Dalej

Prawa człowieka. Prawa dziecka

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 1 ) Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 10 grudnia 1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka. Był to pierwszy dokument zawierający listę praw i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi. Podstawowe prawa jakie Deklaracja Praw Człowieka, gwarantuje ludziom można streścić następująco : 1. prawo do życia 2. wolność osobista 3. zakaz tortur 4. nietykalność osobista 5. prawo do ...

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

10–15 KRO): a) nie osiągnięcie wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego (od 18 lat; w szczególnym przypadku za pozwoleniem przez Sąd Opiekuńczy kobieta – 16 lat) b) całkowite ubezwłasnowolnienie obu lub jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo c) choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy którejkolwiek ze stron d) pozostawanie przez którąkolwiek ze stron w związku małżeńskim e) pozostawanie stron w stosunku pokrewieństwa (związków ...

Od pojecia prawa do prawa konstytucyjnego

Elementy Prawa Prawo – jest to zbiór zasad, norm postępowania Oprócz norm prawnych wyróżniamy inne normy, m.in. moralne, religijne, zwyczajowe. Dlaczego normy są prawnymi – w zależności od źródła – twórca prawa – państwo, zwyczaj Różnica między normą postępowania a normą prawną – przez kogo została ustalona Norma prawna składa się z: a) hipoteza – adresat normy prawnej i okoliczności jej aktualizacji b) dyspozycja – jak adresat ma postępować w ...

Międzynarodowe prawo humanitarne

PRAWO HUMANITARNE:normy prawne,przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe &jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych;to reguły postępowania służące zachowaniu godności,zdrowia,życia człowieka;mają onezastosowanie na całym świecie w czasie pokoju,podczas wojny,innych...

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Prawo - Dwa znaczenia terminu

- Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Szkoła historyczna w prawie

(Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

Doktryna solidaryzmu w prawie

(Leon Duguit) Koncepcja ta wyrasta z negacji pozytywizmu prawniczego. Oparta jest na dwóch założeniach: człowiek jest istotą świadomą swego zachowania, że nie może żyć w odosobnieniu i nigdy w takim stanie żyć nie będzie. W jego przekonaniu istnieje norma, która nakazuje żyć człowiekowi w...

Psychologizm w prawie

(Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy: przeżycia prawa pozytywnego i przeżycie prawa intuicyjnego.

W tych pierwszych człowiek ma wyobrażenie, że norma prawna jest...

Kultura prawa stanowionego

Kultura prawa stanowionego, oparta na stanowieniu, jako głównym jej sposobie powstawania prawa, należy do najstarszych i jednocześnie mających najszerszy zasięg geograficzny kultur prawnych. Pierwsze przejawy tej kultury występowały już w najstarszych systemach prawnych świata- egipskim, mezopotamskim...

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

Konwencja Wiedeńska z 23.05.1969r. o prawie traktatów definiuje w art. 2 ust. 1 umowę międzynarodową jako międzynarodowe porozumienie zawarte w formie pisemnej i podlegające zasadom prawa międzynarodowego przez podmioty społeczności międzynarodowej posiadające tzw. zdolność traktatową. Współcześnie...

Prawo międzynarodowe prywatne

Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego...

System prawa

System jest to pewna całość rzeczy, zjawisk bądź twierdzeń na ich temat. o systemie możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z całościowym ujęciem myślowym elementów znajdujących się w rzeczywistości. Jeszcze inaczej- systemem jest pewna konstrukcja myślowa porządkująca w oparciu o pewne...

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.

Państwo tworzy te normy według określonego porządku. W następstwie tej działalności wyróżniamy „pionowy” i „poziomy” system prawa. Z pionowym mamy do czynienia, gdy...

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Prawo przedmiotowe to całokształt ( zbiór, ogół) obowiązujących norm prawnych zawartych w przepisach prawa bądź z nich wynikających, o cechach generalności i abstrakcyjności, które stanowią podstawę decyzji jednostkowych wydawanych przez organy stosujące prawo.

Jest to jedno z najbardziej...

Prawo publiczne i prywatne

Najczęściej wykorzystywane są trzy kryteria, w oparciu o które można dokonywać podziału prawa na publiczne i prywatne:

kryterium interesu (Ulpian)-. podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu;...

Gałęzie prawa

Przez gałąź prawa rozumiemy ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Rdzeń każdej gałęzi prawa stanowi większy lub mniejszy zespół charakterystycznych dla tej gałęzi instytucji prawnych.

Instytucją prawną nazywamy zespół...

Źródła prawa

Problematyka źródeł prawa wiąże się z jego tworzeniem. Podstawowa rolę odgrywa stanowienie prawa przez państwo. W tym ujęciu źródłem prawa jest prawotwórcza działalność państwa, w wyniku której powstają akty normatywne, których treść uwarunkowana jest kulturą, ekonomią oraz bezpośrednimi...