Powietrze atmosferyczne

Czytaj Dalej

Wilgotność powietrza atmosferycznego

• wilgotność względną - będącą miarą nasycenia powietrza parą wodną, czyli procentowy stosunek udziału pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary, jaką powietrze o danej temperaturze może wchłonąć.

CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

Z tego względu „chrapy" mogły być używane tylko przy spokojnym morzu, a jeden z marynarzy musiał cały czas nadzorować ich pracę, aby w przypadku zablokowania przez wodę dopływu powietrza natych­miast wyłączyć silniki.

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

Pionowe zmiany temperatury powietrza Zmiany temperatury powietrza atmosferycznego zależą nie tylko od wymienionych w poprzednim rozdziale czynników zewnętrznych.

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

W rocznym rozkładzie temperatur na Ziemi obserwuje się: • strefowość termiczną odpowiadającą strefom oświetlenia Ziemi wy­rażającą się spadkiem temperatury wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, • wyższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie letnim, • niższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie zimowym, • największe różnice zmian temperatury w ciągu roku w umiarkowanych ...

Ciśnienie atmosferyczne

Za normalne ciśnienie atmosferyczne uznaje się ciśnienie powietrza o temperaturze 0°C mierzone na poziomie morza na szerokości geograficznej 45°, które wynosi 1013 hPa.

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Dążność powietrza atmosferycznego do stanu równowagi powoduje, że wiatr wieje zawsze od ciśnienia wyższego w kierunku ciśnienia niższego.

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Rodzaje frontów atmosferycznych

Należą do nich fronty: • arktyczny i antarktyczny - oddzielający masy powietrza arktycznego lub antarktycznego od mas powietrza polarnego, • polarny - oddzielający powietrze polarne od zwrotnikowego, wystę­pujący na półkuli północnej i na półkuli południowej, • równikowy (międzyzwrotnikowy) - rozdziela dwie masy powietrza równikowego, które w miarę oddalania się od równika ...

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay. "Kwaśne deszcze" to opady atmosferyczne słabego kw.

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.

Zanieczyszczenia powietrza - Smog

Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły.

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

W 1995 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za badania nad wpływem freonów na ozon atmosferyczny (M. Rowland) oraz badania nad powstawaniem i reakcjami ozonu atmosferycznego (P.

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Pochodne chlorowcowe węglowodorów nasyconych, zawierające w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru, niekiedy także bromu, np. dichlorodifluorometan CCl2F2 (F-12), dichlorotetrafluoroetan C2C2F4 (F-114). Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są...

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Tam , gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe , niemal zupełnie brak jakichkolwiek porostów , ale im powietrze jest czystsze , tym więcej gatunków porostów występuje .

Zanieczyszczenia atmosferyczne

Na ogromnych obszarach Europy Wschodniej i w krajach rozwijających się nie nastąpiła widoczna poprawa jakoci powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo było spowodowane spadkiem produkcji ...

Wilgotność powietrza a chmury

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna.

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.

CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

Masy powietrza i fronty atmosferyczne a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela ...

OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

Wilgotność powietrza to zawartość w nim pary wodnej Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w atmosferze w jednostce objętości powietrza Wilgotność względna - miara nasycenia powietrza, Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%.