Potez XV

Potez XV

Czytaj Dalej

Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe

 

- przerabiane w szkole wiersze, które można zaliczyć do tego działu, są właściwie tylko trzy, z czego właściwie tylko jeden ściśle odnosi się do obyczajowości;

- Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole" jest poradnikiem towarzyskim, pouczającym o zachowaniu się podczas jedzenia, gdyż...

Tomasz Morus – XV-XVI wiek

 

Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

 

Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

Nicolo Machiavelli - XV-XVI wiek

 

„Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

 

W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w...

Analiza XV wiecznych wierszy świeckich

Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i "pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie", opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

1. własności okresu odrodzenia. Pierwszy okres dziejów nowożytnych znany jest pod nazwą Renesansu, czyli Odrodzenia. Dzięki temu, że leżał na pograniczu dwóch wielkich epok, że stanowił świecką reakcję po kilkunastu wiekach pochłonięcia umysłów przez cele zaświatowe, wytworzył kulturę o...

Tomasz Morus – XV - XVI wiek

Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

Nicolo Machiavelli - XV - XVI wiek

„Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w poszczególnych...

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańców Europy ku nowym horyzontom oraz nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Od daty odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku rozpoczęła się w dziejach...

Demokracja szlachecka XV - XVIII w.

POCZATEK:

Pod koniec XV w. w Europie zaszły poważne zmiany ustrojowe. Ujawnił się kryzys monarchii stanowej, coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o potrzebie głębokich zmian ustrojowych. Zachodnia Europa podążała w kierunku państwa scentralizowanego, o silnej władzy. W przeciwieństwie do...

Droga ku demokracji szlacheckiej - w Polsce w XV i XVI w.

SEJMY WALNE:

1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówiący o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić sejmowi

1504 - Piotrków Ustanowiono że król nie może rozdawać domen bez zgody sejmu

1505 - Radom Ustanowiono konstytucję Nihil Novi ( nic nowego ) mówiła o tym...

Handel Rzeczypospolitej w wieku XIV, XV i XVI

W XIV wieku Polacy zaczęli z większą intensywnością niż wcześniej nawiązywać kontakty handlowe z innymi krajami. Powstawały nowe szlaki, ale stare nie traciły swej dawnej wartości - można wręcz powiedzieć, że zyskiwały na ważności. Doszło do pewnych zmian w strukturze handlu. Znacznie wzrosły...

Husytyzm i ruch soborowy XV w.

Sytuacja w Czechach przypominała trochę Polskę doby Łokietka ( silny wpływ żywiołu niemieckiego rywalizującego z czeskim ). Znalazło to odbicie na uniwersytecie w Pradze. Ponieważ Niemcy byli nominalistami i opanowali wydział teologiczny, Czesi stali się realistami i mieli przewagę na wydziale...

Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego europy w XV i XVI w.

Gospodarka towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej gospodarki warunkowały: wzrost liczby ludności, stosowanie postępu technicznego, ożywienie wymiany handlowej i powstawanie...

Kierunki rozwoju w XV i XVI wieku. Dualizm w rozwoju społeczno gospodarczym

Odkrycia geograficzne nałożyły się na wiele czynników. Np. na znaczny wzrost liczby ludności w Europie, odpływ ludzi ze wsi do miast. Powstały ośrodki miejskie liczące ponad 100 tyś. Mieszkańców. Należały tu Londyn, Paryż, Wenecja, Neapol oraz Rzym i Moskwa. Przeważały miasta od kilku do kilkunastu...

Monarchie stanowe i społeczeństwo stanowe w XIV i XV wieku. Polska pod rządami Jagiellonów

Dzięki reformą K. Wielkiego utrwaliła się w Polsce monarchia stanowa. Społeczeństwo podzielone było na stany, z którymi władca dzielił się władzą. Dzięki temu w Polsce wykształciły się cztery stany: stan rycerski, stan duchowny, stan mieszczański i stan chłopski.

Duchowieństwo był to jedyny...

Nazwiska XV - XVI w.

Bodin Jean - "Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej (1576)

Erazm z Rotterdamu (1467-1536); najwybitniejszy humanista w Europie poza Włochami, wielki miłośnik antyku i jego kultury. "Pochwałą Głupoty", "Podr. Bojownika chrześci."

Giorgio Vasari - malarz i architekt florencki; po raz pierwszy posłużył się...

Państwo Osmanów - Państwo Osmanów w XV i początkach XVI w.

Fundamentalnym elementem stworzonego przez Turków państwa była religia. Islam dzielił ziemie na dwie strefy: kraje muzułmańskie i zamieszkała przez niewiernych. Turcy jednak nie prześladowali wyznawców innych religii. Inni wyznawcy cieszyli się tolerancją religijną choć musieli płacić za to specjalną...

POCZĄTKI DUALIZMU W ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM EUROPY W XV WIEKU

Ogólna sytuacja międzynarodowa XIV i XV wiek. II połowa XIV i I połowa XV wieku to w Europie okres tzw: wojny stuletniej czyli zmagania się Anglii z Francją. Wojna ta zaczęła się w latach 40 XIV wieku, a zakończyła się 50 następnego stulecia. W wyniku tej wojny nastąpiła konsolidacja królestwa...

Reformatorzy religijni - XV i XVI w.

Czas reformatorów religijnych

Częściowe zmiany dokonywane w Kościele katolickim w XV wieku okazały się niewystarczające. Już z początkiem następnego stulecia Europa znalazła się pod wpływem reformacji, zwanej często reformą.

Przyczyn pojawienia się niezwykle złożonego zjawiska religijno -...

Ruch soborowy - herezje XIV - XV w.

1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego?

2. Jakie były cele tego ruchu?

3. Jak przebiegał?

4. Czym się skończył?

Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo...