Potencjał strategiczny

Czytaj Dalej

BIRMAŃSKA DROGA - szosa strategiczna

Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

STRATEGICZNE BOMBARDOWANIA

bombardo­wania strategiczne prowadzono w nocy. amerykańskie samoloty *B-29 startujące z lotnisk w In­diach i Chinach rozpoczęły naloty strategiczne na japońskie obiekty w Bangkoku i na wyspie Kiusiu.

Strategiczna polityka handlowa

Inaczej można powiedzieć jest to polityka zubażania sąsiada –( my wspieramy i przejmujemy inni tracą ) Polityka przemysłowa a strategiczna polityka handlowa Zgodnie z założeniem polityki przemysłowej państwo powinno wspierać rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu co przyniesie korzystne efekty całej gospodarce .

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994, Cel - działania strategiczne opierają się na formułowaniu celów długookresowych, Plan - działania te polegają także na planowaniu alokacji zasobów w określonym ho­ry­zoncie czasowym, Otoczenie - decyzje strategiczne mają na celu podwyższenie konkurencyjności przed­się­biorstwa w długim okresie, można więc tutaj mówić o marketingu ...

Źródła oraz kierunki rozwoju zarządzania strategicznego

Na początku rozwoju produkcji masowej rozwój i wzrost firmy nie wymagał podej­mowania skomplikowanych działań strategicznych. Dlatego wykształciła się nowa dyscyplina - zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne zapożyczyło od ww.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Ekonomia

W tej dziedzinie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ miały przede wszystkim teoria firmy, rynków i konkurencji oraz wiele dyscyplin ekonomicznych stosowanych, jak ekonomika przemysłu czy analiza projektów inwestycyjnych.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Cybernetyka

Ściśle związana z zarządzaniem strategicznym jest analiza projektów inwestycyjnych.

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Zarządzanie strategiczne jako praktyczna nauka empiryczna zawdzięcza teorii wzrostu firmy szeroką bazę teoretyczną w zakresie określania ograniczeń tempa wzrostu przedsię­biorstwa.

Etapy procesu zarządzania strategicznego

Jest on o tyle odmienny, że uwzględnia etap kontroli strategicznej, choć pozostałe kroki są bardzo zbliżone do in­nych modeli: a) analiza strategiczna, b) określenie misji i celów, c) sformułowanie strategii, d) wdrożenie strategii, e) kontrola strategiczna, która polega na sprawdzaniu, czy wybrana strategia jest wdra­żana prawidłowo i daje podstawy do dokonywanych na bieżąco zmian.

Analiza strategiczna

: Cel i umiejętności strategiczne: nurt myślenia strategicznego podkre­ślający znaczenie prawidłowego określenia misji i celów przedsiębiorstwa, 1 M.

Cel i zakres analizy strategicznej

Analiza strategiczna pozwala na określenie pozycji strategicznej firmy obecnie i w przyszłości, w tym pozycję konkurencyjną na tle sektora, scenariusze możliwych zmian w otoczeniu, ich wpływ na działalność organizacji.

Plan strategiczny

Planowanie strategiczne to bardzo istotny i nieodłączny element procesu zarządzania strategicznego, wynikający z analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia a także uruchamiany po etapie sformułowania, opracowania i wyborze strategii.