Potencjał chemiczny

Czytaj Dalej

Budowa atomu i wiązania chemiczne

pierwiastka chemicznego stosuje się skalę Paulinga. pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego decydują o typie wiązania.

Broń chemiczna i broń biologiczna

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE:grupa związków chemicznych,które przez bezpośrednie dzialanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi,zwierząt, roślin.

Broń biologiczna i chemiczna

 

Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Szczególne niebezpieczne choroby zakaźne wywołane środkami biologicznymi to: cholera, dur brzuszny i plamisty, kleszczowe...

Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

 

Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej.

Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących sposobów konkurowania (strategii...

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

 

Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik pozwalający na odróżnienie menadżerów, którzy odnoszą sukcesy, od takich których działania...

DOSKONALENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU PRACY

 

Wykształcenie pracownika to problem bardzo istotny. Sytuacja na rynku usług szkoleniowych zmieniła się od lat 70-tych poprzez 80-te. Problematyka oferowanych zagadnień uległa zmianom. Obecnie dział ok. 1000 firm szkoleniowych. Ok. 90% firm szkoli swoich pracowników z tym, że często szkolenia te nie są...

Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji

 

Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. Od tego, kim są, co robią zależy trwanie i zysk przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma, nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama.

Funkcję polegającą na rekrutacji i selekcji...

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

Atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów zwanych powietrzem atmosferycz­nym oraz zawieszonych w nim cząstek stałych i ciekłych zwanych aerozolami. W składzie powietrza atmosferycznego wyróżniamy składniki stale, tzn. zachowujące stały udział w objętości atmosfery i składniki zmienne, tj. takie, których...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Ludzie – społeczny potencjał organizacji

Modyfikacji ulega model zarządzania i kierowania ludźmi. Narzucana przez rynek konieczność stałego zwiększania jakości i niezbędna do tego innowacyjność zależy w ogromnej mierze od ludzi w organizacji. Najważniejszy staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale...

Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

- Środki, które firmy przeznaczają na łapówki powiększają ich koszty. Koszty te przerzucane są na klientów, którzy muszą płacić wyższe ceny. Ponoszone koszty ograniczają także możliwości inwestycyjne firm, a w szczególności możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób korupcja jest...

Charakter chemiczny kwasów

Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2.

Charakter chemiczny tlenków

TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.

Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda

Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi

Tlenek zasadowy + woda = zasada

TLENKI KWASOWE- (bezwodniki...

Mieszaniny chemiczne

Mogą być utowrzone z pierwiastków związków chemicznych lub z pierwiastków i związków, są zawsze niejednorodne chemicznie, bo są złożone z różnego rodzaju indywiduów chemicznych.

Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

Właściwości chemiczne: Nikiel jest pierwiastkiem dwu-, trój- i czterowartościowym.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego.

Reakcje chemiczne

Reakcje egzotermiczne:

2Mg + O2 = 2MgO

CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O

Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2

Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2

2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O

KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O

Reakcje endotermiczne:

2HgO Ž 2Hg + O2

Cu(OH)2 Ž CuO + H2O

N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C

H2 + J2 Ž 2HJ

CaCO3...

Szybkość reakcji chemicznych

a - stężenie początkowe x - ubytek stężenia substratu t - czas reakcji (a - x) - stężenie substratu w czasie t k - współczynnik proporcjonalności /stała szybkości reakcji/ Reakcja chemiczna Reakcje chemiczne opisuje się podając ich równania stechiometryczne.

Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Woda w przyrodzie Woda w przyrodzie nigdy nie jest czysta, lecz zawiera pewną ilość zawiesin, rozpuszczonych związków chemicznych i gazów.