Potencja (filozofia)

Czytaj Dalej

FILOZOFIE ANTYCZNE - SOKRATES

469-399 r.p.n.e. 

−  był nauczycielem Platona

−  głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny

−  dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą

−  jego dewiza to: „Poznaj samego siebie”

−  podkreślał świadomość własnej niewiedzy: „Wiem, że nic nie wiem”

−  środki poznania to: żywy dialog...

FILOZOFIE ANTYCZNE - PLATON

427-347 r.p.n.e. (Arystokles)

−  był uczniem i przyjacielem Sokratesa

−  stworzył pierwszy system idealizmu obiektywnego (platonizmu)

−  dualizm świata:

1.  świat idei (idealny)

- niedostępny zmysłom

2.  świat materialny

−  jego pisma filozoficzne to „Uczta”, „Państwo”, „Prawa”

−  funkcja poznawcza...

FILOZOFIE ANTYCZNE - ARYSTOTELES

384-322 r.p.n.e.

−  uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności

−  jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy

−  założył szkołę filozoficzną w Atenach

−  twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię

−  postawił tezę o...

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną.

Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych:

epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek...

FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.         ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              ...

FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

Należy żyć w harmonii ze światem i wszystko kochać. Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości. Nakazywał: ubóstwo, braterstwo i miłosierdzie. Wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne, a zło wynika ze słabości ludzi.

FILOZOFIE - RACJONALIZM

Twórcą był Kartezjusz. „Cogito ergo sum” - „myślę więc jestem”. Uważał, ze celem poznania jest myślenie. Człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia. Prawdziwe jest tylko to, co da się rozumowo wytłumaczyć. Odrzucenie przesądów.

FILOZOFIE - EMPIRYZM

Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia.

FILOZOFIE - ATEIZM

Odrzucał wszelkie zasady religijne, również istnienie Boga. Ateiści uznawali kult materii. Wartości duchowe były dla nich nieważne. Ateizm wypływał z racjonalizmu.

FILOZOFIE - DEIZM

Założenie o istnieniu jedynie Boga jako stwórcy i początku świata.

FILOZOFIE - HUMANITARYZM

Zwracał uwagę na godność człowieka, a równość i braterstwo uznawał za zasadę niepodważalną.  Oświecenie „odkryło” człowieka, który stał się centrum zainteresowania filozofii, nauki, sztuki i polityki. Dążono do ulżenia jego doli, oszczędzenia mu cierpień, zapewnienia wolności osobistej i...

FILOZOFIE - „TABULA RASA”

John Locke twierdził, że człowiek urodził się jak czysta tablica i w ciągu swojego życia zapisuje tą tablicę (korzystając z rozumu, doświadczenia). Była ona odzwierciedleniem niewinności człowieka.

FILOZOFIE - UTYLITARYZM

Celem jednostki miało być dobro ogółu.

FILOZOFIE - SENSUALIZM

Źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe, są odbiciem rzeczywistości.  Dzięki nim człowiek może dociec sensu istnienia. Wszystko daje się nazwać, określić słowami.

FILOZOFIE - RELATYWIZM

Teoria względności.

FILOZOFIA EPOKI

Za twórców tej filozofii uważanie byli niemieccy filozofowie: Hegel, Schlegel, Scheling. W procesie poznawania świata należy kierować się intuicją, przeczuciami i wyobraźnią. Rozum może być zawodny. Świat składa się z materii i ducha. Ważniejszy jest duch. Spirytualizm mówił o duchowej postawie...

FILOZOFIA EPOKI - IRRACJONALIZM

Artysta dociera do Boga poprzez sztukę opierającą się na intuicji i uczuciu.

FILOZOFIA EPOKI - MISTYCYZM

Wiara w istnienie świata pozazmysłowego i łączenie się z nim.

FILOZOFIA GENEZYJSKA W TWÓRCZOŚCI SŁOWACKIEGO

W „Genesis z ducha” Słowacki przedstawił swoją filozofię zwaną genezyjską. Wszystko co istnieje ma duchową istotę, materia jest konsekwencją aktywności ducha. To co materialne jest kruche, przemija. Duch się doskonali, aby to zrobić musi starą formę materialną ciągle rozbijać, zrobić z niej...