Potem nastąpi cisza

Potem nastąpi cisza

Czytaj Dalej

Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

Właśnie w tym bowiem okresie, na obszarze stref wyzwolonych przez Czerwonych Khmerów dokonano pierwszych egzekucji bogatych chłopów, czego Pol Pot wcześniej unikał, utworzono komuny wzorowane na najbardziej ekstremalnych przykładach komun chińskich, dokonano pierwszej czystki wśród kadry Anąkaru i zaczęto wśród jej odnowionej części rozpowszechniać hasło rzucone przez Lin Pao i podjęte latem 1966r.

CO TO SĄ CZYNNOŚCI LECZNICZE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE BEZPRAWNOŚCI CZYNU PRZY SPOWODOWANIU EWENTUALNYCH UJEMNCH SKUTKÓW PODJĘTYCH CZYNNOŚCI LECZNICZYCH

Czynności lecznicze obejmują wszelką działalność mającą na celu leczenie chorego, diagnostykę, terapię i profilaktykę. Najistotniejsze znaczenie w PK mają zabiegi lecznicze, a zwłaszcza operacyjne, które wiążą się z głęboką ingerencją w organizm ludzki oraz ryzykiem śmierci, uszkodzeń ciała...

CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających dana dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika ( boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgoda osób uprawiających daną dyscyplinę. Odrębny problem powstaje, gdy w...

CO TO JEST RYZYKO NOWATORSTWA (UZASADNIONE RYZYKO)? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW PRZEPROWADZANYCH EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH?

Osiąganie nowych wartości społecznych jest często związane z ryzykiem wywołania niekorzystnych rezultatów. Uważa się jednak, że w ostatecznym bilansie działania o pewnym stopniu ryzyka są społecznie pożyteczne. Gdyby podejmowanie ryzykownych działań, zwłaszcza eksperymentów, było zabronione lub...

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ ORZECZENIE ŚRODKA POLEGAJĄCEGO NA PODANIU WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? W JAKIEJ FORMIE MOŻE NASTĄPIĆ PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI?

Środek karny polegający podaniu do publicznej wiadomości może wystąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. W razie skazania za zniesławienie, na wniosek pokrzywdzonego sąd może podać treść wyroku do publicznej wiadomości. Formy podawania do publicznej wiadomości:

art. 50 kk – nie...

JAKIE SĄ PRZESŁANKI DO ZASTOSOWANIA WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA? PO ODBYCIU JAKIEJ CZĘŚCI KARY MOŻE NASTĄPIĆ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE SKAZANEGO?

Podstawową przesłanką warunkowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego pewnej części kary, na którą został skazany.

W zasadzie skazanego można warunkowo zwolnic po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach ( art. 78 § 1 KK). Dalej idące wymagania KK...

Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

z przyczyn przewidzianych w umowie

w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

w razie ogłoszenia upadłości spółki.

Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

Przyczyny przewidziane w...

Cache - pót

cacher 'ukryć' + pot 'garnek')

Pot - pourri

Waza dekor. z nakrywa o wielu drobnychotworach przeznaczona do przechowywaniapachnideł (płatki kwiatów, zioła) i pełniąca rolę kadzielnicy;wykonywana ze srebra, fajansu i porcelany;pojawiła się w poł. XVIII w.; najbardziej typowe byłyp.-p. rokok, z porcelany miśnieńskiej. (franc.)

Pot

W kilku kulturach indiańskich wydzielanie potu przez ciało interpretowano jako ofiarę dla boga słońca, a tym samym zarazem jako pokutę i oczyszczenie.

Nastąpił kryzys paidei

Wielość spojrzeń na świat potwierdza zróżnicowanie w jego odbiorze.

System zabierkowy wkopem (pot. wcięcie, zacięcie)

Odmiana s. zabierkowego, polegająca na wcinaniu się w caliznę czołowo z pozostawieniem skarp (ścian) bocznych po obu stronach zabierki.

Szalanda (pot. barka)

Jednostka pływająca z własnym napędem lub obsługiwana przez pchacz (holownik) do transportu urobku od → koparki pływającej do miejsca jego odbioru; rozwiązania konstrukcyjne s. umożliwiają rozładunek urobku: s. klapowe, wywracalne, silosowe.

Wozidło (pot.)

Nieprzeznaczony do ruchu drogowego, duży → samochód technologiczny samowyładowczy (o ładowności od ok. 35 do 220 ton), często o konstrukcji przegubowej, stosowany do transportu urobku na → terenie zakładu górniczego.

Najpierw informacja, potem inwestycja - nie na odwrót

Wiele skomplikowanych aspektów naszego życia wyglądałoby prościej, gdyby przed podjęciem działań najpierw stawiać pytania i znajdować właściwe informacje. Stawianie pytań uważa się za niewygodne, ponieważ wymaga analizy, myślenia i formułowania wniosków. Przedsięwzięcia te zabierają nam...

FERDYNAND IV BURBON (12 I 1751 - 4 1 1825), król Neapolu, a potem Obojga Sycylii

Wstąpił na tron w 1759, kiedy jego ojciec został królem Hiszpanii jako Karol III. Faktyczne rządy w Neapolu sprawowała jednak żona F., Maria Karolina Austriacka, i premier John Acton.

W 1799 po wkroczeniu Francuzów i utworzeniu Republiki Parte-nopejskiej musiał schronić się w Palermo na Sycylii pod...

FONTAINEBLEAU, m. 90 km na płd. wsch. od Paryża, rezydencja królów Francji, a potem Napoleona

potem Dziedzińcem Pożegnania) odbyło się słynne pożegnanie Napoleona ze starą gwardią przed wyjazdem na Elbę.

FRYDERYK AUGUST (23 XII 1750 - 5 V 1827), elektor, a potem król sas., ks. warszawski

Odznaczał się zawsze daleko posuniętą ostrożnością w polityce zagranicznej, dzięki czemu przez długi czas potrafił uchronić Saksonię przed nieszczęściami w epoce pełnej wojen i rewolucji.

JAN VI (13 V 1769 - 10 III 1826), regent, a potem król Portugalii

Należał do dynastii Braganęa, a rządy rozpoczął w 1793 jako regent w imieniu chorej umysłowo matki, Marii I. Zwolennik sojuszu z Anglią, nie zamierzał podporządkować się berlińskiemu dekretowi o blokadzie kontynentalnej. Kiedy korpus Junota wkroczył do Portugalii i kierował się ku Lizbonie, J...