Poszło w biznes

Czytaj Dalej

Etyka biznesu

Na tej płaszczyźnie poję­cie "etyka biznesu" obejmuje w sensie pozytywnym zespół wartości i norm uzna­wanych i respektowanych - a w sensie negatywnym: naruszanych - w świecie biznesu, w jego mentalności i działaniu.

Biznes Plan

Biznes plan jest konieczny przy staraniach o uzyskanie kredytów i przedstawia wówczas uzasadnienie i argumentację mające przekonać kredytodawcę o korzyściach realizacji zamierzenia, stanowiących gwarancję zwrotu otrzymanego kredytu.

Po co mi biznes plan?

Ogólnie można powiedzieć, że biznes plan pomaga w pozyskaniu potrzebnego kredytu, w nabyciu dóbr inwestycyjnych bez zaangażowania własnych środków finansowych, w korzystaniu z wiedzy technicznej, technologicznej czy organizacyjnej.

ISTOTA BIZNES-PLANU

Biznes-plan jest w gruncie rzeczy decyzją właściciela firmy lub organu stanowiącego, rozpisaną na elementy składowe, uwzględniające realia warunków i środków działania na potrzeby decydentów.

WSPÓLNE CECHY BIZNES-PLANÓW

  Mimo znacznych różnic między biznes-planami, można wyodrębnić wspólne cechy takie jak: celowość, konkretność, zwięzłość, przejrzystość, kompleksowość, funkcjonalność, realność, użyteczność, elastyczność Te dziewięć cech stanowi fundament budowy biznes-planu.

RODZAJE BIZNES-PLANÓW

W zależności od potrzeb i tematu poruszanego w biznes-planie, można otrzymać dokładniejsze określenia: plan małego biznesu plan zadania inwestycyjnego plan modernizacji produktu plan sprzedaży nowego produktu / usługi plan tworzenia sieci handlowej plan rozwoju eksportu / importu plan utworzenia przedsiębiorstwa plan zarządzania przedsiębiorstwem plan pozyskania i wykorzystania kredytu plan opłacalności ...

CELE I ZAKRES BIZNES-PLANU

Zakres przedmiotowy biznes-planu wiąże się z treścią merytoryczną, układem rzeczowym.

ZASADY KONSTRUKCJI BIZNES-PLANU

Dobrze skonstruowany biznes-plan powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: założenia planu strategicznego przedsięwzięcia – tu zarysowana jest strategia przedsiębiorstwa.

STRUKTURA BIZNES-PLANU

  Ogólnie typowa struktura biznes-planu to: krótka prezentacja organizacji – 5% posiadane i planowane środki historia, cele, działania wielkość sprzedaży (obecna, przyszła) profil i zakres działalności firmy   analiza otoczenia – 15% charakterystyka rynków przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego i prawnego najbardziej prawdopodobny scenariusz oddziaływania ...

BIZNES PLAN

Biznes plan składa się z: opisu przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu.

Biznes plan

Określając cele firmy oraz sposoby i środki zmierzające do ich osiągnięcia w określonym czasie, biznes plan powinien szczegółowo wskazywać, jak ma postępować kierownictwo, aby osiągnąć sukces.

Opracowanie biznes planu

Opracowanie biznes planu zmusza do szerszej analizy i zastanowienia się nad wieloma powiązanymi aspektami biznesu, pozwala zatem na weryfikowanie i udoskonalanie pomysłów. Warunkiem (niekiedy jedynym) uzyskania kredytu bankowego stało się przedstawienie biznes planu.

Fukncje biznes planu

  FUNKCJA ZEWNĘTRZNA Pełniąc funkcję zewnętrzną biznes plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych w firmie na sfinansowanie jej przedsięwzięć.

Rodzaje biznes planów

Biznes plan staje się więc coraz bardziej złożony, musi bowiem obejmować wszystkie współzależności mające wpływ na powodzenie firmy i przechodzi w kompleksowy biznes plan.

Schemat biznes planu

W tej części biznes planu należy jednocześnie wskazać: - rozmiary i termin niezbędnego wsparcia finansowego, - wpływ, jaki na zyski wywrze zewnętrzne wsparcie finansowe, - sposób i okres, po upływie którego planowane zamierzenie zapewni opłacalny zwrot zaciągniętej pożyczki.

Co powinien zawierać biznes plan

Nie istnieje nic takiego, jak "uniwersalny" biznes plan, nie ma żadnego obowiązującego standardu.

SAVOIR VIRE W BIZNESIE

W tropikach i klimacie pustynnym biznesmeni często noszą koszule z rozpiętym kołnierzykiem i bawełniane spodnie. Dając prezenty biznesmenom należy zwrócić uwagę na to co dawać, kiedy dawać oraz jak dawać.

Źródła etyki w biznesie

 

Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie...

Biznes plan i jego funkcje

Streszczenie biznes planu; 2.

BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

Opracowanie biznes planu jest to proces który wymaga okresowej weryfikacji celów, zadań i potrzeb przedsiębiorstwa. Elementy biznes planu:     Streszczenia biznes planu .