Postępujące porażenie nadjądrowe

Postępujące porażenie nadjądrowe

Czytaj Dalej

Dziecięce porażenie mózgowe

Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

Uszkodzenia porodowe.

Choroby przebyte w...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Osobna grupa niesprawności ruchowych powiązana jest z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), definiowanym jako „przewlekłe niepostepujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwła­szcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w wyniku uszkodzeń mózgu iv okresie...

Co to jest porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów. Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne...

Czym jest i jak leczyć porażenie mózgowe?

Nie w każdym przypadku udaje się określić przy­czyny choroby. Może ona wystąpić po infekcji płodu w macicy, na przykład wirusem różyczki czy cytomegalii. Czasami łożysko, które zaopatruje rozwijający się płód w tlen i składniki pokarmo­we, nie funkcjonuje prawidłowo. Przyczyną może być...

Jak udzielać pierwszej pomocy przy porażeniu prądem?

Porażenie prądem elektrycznym wywołuje napięcie mięśniowe, a nawet zatrzymanie akcji serca. Ratownik musi przede wszystkim sprawdzić, czy źródło prądu zostało odłączone albo przerwany kontakt między urządzeniem elektrycznym a poszkodowanym. W przeciwnym razie, dotykając ofiary, ratownik sam...

Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu może spowodo­wać poważne zaburzenia funkcjo­nowania organizmu, uszkodzenia ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Dlatego przy obsłu­giwaniu sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeniach wytwarzających silny prąd należy zachować...

Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej. Wiele wypadków w gospodarstwie domowym oraz w...

Procesy integracji europejskiej w konekście postępującej globalizacji

Globalizacja jest procesem w znacznej mierze żywiołowym; w odbiorze społecznym personifikują ją instytucje (zwłaszcza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu), których głównym zadaniem jest wprowadzanie i do owej żywiołowości pewnych regulacji i przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niesie trzecia fala globalizacji. Paradoksalnie, na tych właśnie instytucjach skupia się niechęć antyglobalistów, protestujących przeciwko skutkom ...

Porażenie nerwu łokciowego (masaże)

PORAŻENIE NERWU ŁOKCIOWEGO Nerw łokciowy to nerw mieszany, który ruchowo zaopatruje zginacz łokciowy nadgarstka ( zgina i przywodzi rękę), część przyśrodkową zginacza głębokiego palców) V, IV i ewentualnie III ( zgina paliczki dalsze), mięśnie kłębika ( odwodziciel, przeciwstawiacz i zginacz małego palca), dłoniowe i grzbietowe mm. międzykostne ( zginają w stawach śródręczno-palcowych, prostują w stawach międzypaliczkowych, przywodzą i odwodzą palce),

Mózgowe porażenie dziecięce.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD,MPDz)- to zespół przewlekłych, ale nie postępujących zaburzeń i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego. USZKODZENIA MÓZGU: 20% przypadków powstaje w okresie ciąży, 60% przypadków- okres okołopłodowy, 20% pierwsze lata życia dziecka, * Porażenie połowicze (hemiplegia)- to zaburzenie postawy ruchów i napięcia mięśniowego jednej strony ciała. Charakteryzuje się specyficznym, spastycznym ...

Porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów, między którym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny. Wtedy zachodzi rażenie prądem elektrycznym. O skutkach rażenia decydują przede wszystkim trzy czynniki: 1. Wartość prądu rażeniowego i jego rodzaj (stały, zmienny o różnej częstotliwości) 2. Czas przepływu prądu rażeniowego. Jeżeli czas przepływu prądu nie przekracza 0,1...0,5 s, następstwa rażenia są znacznie złagodzone.

Porażenia i niedowłady spastyczne

Stwierdza się je u 0,5—2% ludności. Ortopedzi zajmują się tymi chorymi, u których: 1) poziom rozwoju umysłowego rokuje współpracę z zespołem leczącym i usamodzielnienie się, 2) stan neurologiczny rokuje poprawę sprawności po odpowiednim leczeniu zachowawczym (leczenie usprawniające połączone z...

Porażenia i niedowłady wiotkie

Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis),urazowe, uciskowe, toksyczne...

Porażenie w następstwie mielodysplazji

Zaburzenia rozwojowe obwodowego odcinka rynienki nerwowej pojawiają się u dzieci w Europie w 2—3%o żywych urodzeń, z tej liczby 43% ginie, pozostali w 70% mają normalną inteligencję. Objawy obwodowe i następstwa niedorozwoju układu nerwowego mogą być w różnym stopniu wyrażone: od pojawiających się...

Porażenie nerwów obwodowych

Nerwy obwodowe ulegają uszkodzeniu w następstwie przecięcia lub zgniecenia (np. między odłamami kości), stłuczenia, pociągnięcia i wskutek niedokrwienia (jałowa martwica). Rozróżnia się następujące rodzaje uszkodzenia nerwu: neurapraxia (przerwanie, zablokowanie...

Mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.)

mózgowe porażenie dziecięce (m. p. dz.); zespół objawów powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu w okresie jego intensywnego rozwoju przez róż­norodne czynniki etiologiczne, wśród których główną rolę odgrywa patologia ciąży i okresu okołoporodowego (wcześniactwo, stany niedotlenienia, urazy, stany...

Zanik mięśni postępujący neuralny

zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

W wyniku lego zaburzenia rozwoju dochodzi do opóźnienia rozwoju mowy i w konsekwencji do zaburzenia mowy określanego mianem dysarlrii (anartrii). Trudności takiego dziccka podobnie jak w przypadku rozszczepów, chociaż tamte mają nieco inne źródło polegają na zaburzeniu mechanizmów wykonawczych mowy, co...

Wytrzeszcz postępujący

Wytrzeszcz postępujący jest groźnym dla narządu wzroku powikłaniem nadczynności tarczycy. Występuje w przypadkach choroby Basedowa z niedużym powiększeniem tarczycy, po chirurgicznym subtotalnym wycięciu tarczycy w tej chorobie, pod wpływem wstrząsów emocjonalnych lub bez wyraźnej przyczyny.

Etiologia...

Porażenie rzekomoopuszkowe

Termin ten oznacza zespół kliniczny, w którym występują niedowłady mięśni unerwianych przez nerwy wychodzące z opuszki rdzenia kręgowego, ale uszkodzenie dotyczy nie jąder opuszki, lecz połączeń korowo-ją-drowych. Bardzo rzadko jest to zespół izolowany, towarzyszą mu inne objawy miażdżycy naczyń...