Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Manfreda Sägera

Wnioskowała więc, że próba utrudnienia jej działalności w Niemczech stanowi naruszenie art.

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Lynne Watson i Alessandro Belmann

Dotyczyło to niedopełnienia obowiązku meldunkowego przez nieletnią turystkę brytyjską. Przepis ten funkcjonował tylko w stosunku do cudzoziemców. W trakcie trwania postępowania karnego powstał problem: czy odmienne raktowanei bywateli własnych i cudzoziemców nie jest przejawem dyskryminacji i czy nie jest...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Francoise Gravier

Rząd belgijski utrzymywał, że edukacja pozostaje w gestii państwa, a więc nie może naruszać prawa wspólnotowego.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Jean Thieffry (1977 r.)

Mecenas uznał, że nastąpiło naruszenie jego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, a Trybunał przyznał mu rację, orzekając, że wymaganie posiadania dyplomu miejscowego, w sytuacji gdy dana osoba posida prawnie uznany dyplom równorzędny, wydany w innym państwie czł.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Onno Klopp

Stwierdzono, że uniemożliwianie dostępu obywateli obcego państwa członkowskiego do zawodu adwokata , tylko dlatego, że posiadają oni kancelarię w innym państwie czł. stanowi naruszenie przepisu, który jest skuteczny bezpośrednio (gdyż Rada nie wydała regulacji w tej sprawie, choć powinna)

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Christosa Konstantinidisa

Powodem w sprawie był grecki masażysta, pracujący na własny rachunek w Niemczech. Jednak nie miało to wpływu na naruszenie art.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

Kryteria pozwalające ustalić czy NARUSZENIE JEST WYSTARCZAJACO POWAŻNE (ocena w tym względzie należy każdorazowo do sądów krajowych, te kryteria musi sąd krajowy wziąć pod uwagę): Stopień jasności i precyzyjności naruszonej normy Zakres swobody oceny pozostawionej przez naruszoną normę organom państwowym lub wspólnotowym Zamierzony lub niezamierzony charakter popełnionego czynu lub wyrządzonej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Trybunał stwierdził, ze, jeśli państwo członkowskie, które dokonało naruszenia postanowień prawa wspólnotowego przyznających prawa jednostkom, w czasie popełniania naruszenia nie miało prawnej możliwości wyboru lub miało ograniczone możliwości działania według swojego uznania lub nie miało ich wcale, to jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnoto­wego może być wystarczające do uznania, iż miało miejsce wystarczająco ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Objęte są zasadą ochrony rzeczy osądzonej ETS stwierdził, że: Rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu na­ruszenia prawa wspólnotowego przez sąd ostatniej instancji należy do sądu krajowego wskazanego przez państwo członkowskie Aby stwierdzić, czy sąd wystarczająco poważnie naruszył prawo wspólno­towe, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz to, czy ...

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Stan faktyczny: Wielka Brytania przyjęła regulację, zgodnie z którą wszystkie samochody W. Br. muszą być dodatkowo wyposażone w światła typu Dim-dip. Było to ukrytym zwalczaniem przypływu samochodów z zagranicy, które musiały automatycznie te światła zamontować, co wiązało się z dodatkowymi...

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

ETS w tej sprawie wypowiedział się; najważniejszą dla przewodnika musi być znajomość tego języka, w którym będzie się on posługiwać w oprowadzaniu turystów tego kraju z którego sam pochodzi.

Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

Postępowanie nauczyciela w przypadku dziecka jąkającego się

- mów spokojnie i powoli

- nie wkraczaj w strumień mowy dziecka

- nie poprawiaj mowy dziecka, nie zachęcaj do mówienia powolnego

- odwracaj uwagę dziecka od jego mowy gdy się jaka, ale najpierw pozwól mu skończyć

- jąkanie przyjmij jako coś naturalnego

- nie wykluczaj dziecka z działań, w których...

Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

Twarz mówiącego jasno oświetlona W toku lekcji sprawdzać stopień zrozumienia tematu i w razie potrzeby dodatkowo wyjaśniać. sprawiają dziecku niesłyszącemu szczególne trudności (trudności językowe).

Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

- wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

- ćwiczenia...

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA KONCEPCJI

opracowanie technik badawczych – etap obejmuje przygotowanie całości warsztatu badawczego ze wszystkimi szczegółami, koniecznymi do sprawnego prowadzenia badań f. Jest także okazją do sprawdzenia sprawności narzędzi badawczych jakie wybraliśmy i opracowaliśmy dla naszych zamierzeń poznawczych.

Etapy postępowania badawczego w pedagogice - FAZA BADAŃ

przeprowadzenie badań właściwych – do badań zasadniczych przystąpić należy rychło po zakończeniu badań pilotażowych, badania powinny przebiegać sprawnie i trwać możliwie jak najkrócej, trzeba bowiem pamiętać o dynamice przeobrażeń społecznych.