Postępowanie sprawdzające

Czytaj Dalej

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego. Zakres stosowania KPA: 1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowej(wojewoda)terenowe organy adm. sam. organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy i podmioty (powołane w sprawie konkretnej) 2-podmiotowy KPA normuje ogólne postępowanie adm. W dziale kodeksu 1-4,9 postępowanie w sprawach rozstrzygania ...

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji.

Postępowanie karne

Charakterystyka

Postępowanie karne (ang. criminal proceedings) to zespół norm prawnych określających reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, a także prawa i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania.

Źródła prawa Konstytucja RP, w której zawarte są takie...

Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Prawo administracyjne to ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie administracji państwowej oraz zachowanie się innych podmiotów, np. zachowania osób fizycznych, które nie zostało uregulowane przez inne gałęzie prawa. Właściwe funkcjonowanie jak i stosowanie prawa administracyjnego zależy od przestrzegania podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Zasady ogólne wyznaczają pożądany wzorzec działania organu ...

Najważniejsze dokumenty studenta

 

a) Teczka akt osobowych studenta

Każdy student na swojej uczelni ma założoną teczkę akt osobowych. Przechowuje się w niej wszystkie dokumenty związane z przebiegiem studiów. Zatem znajdują się tam:

dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w...

Postępowanie administracyjne

 

Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc – tryb i formy postępowania.

Aktu normatywnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów...

Dowody i postępowanie dowodowe

 

Celem każdego postępowania podatkowego jest dokładne wyjaśnienie podatkowego stanu faktycznego sprawy, aby jej załatwienie opierało się na udowodnionych faktach i aby do tych faktów zostały zastosowane właściwe normy materialnego prawa podatkowego. Realizacja prawdy obiektywnej wymaga, aby dopuścić...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany,

- klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują,

- klient wie, jakie...

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że...

Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

Wstępną merytoryczną ocenę...

Postępowanie Przymusowe

Podstawową formą działalności organów administracji państwowej jest wydawanie aktów administracyjnych. Podejmując indywidualne decyzje w tysiącach spraw wymagających załatwienia, organ administracyjny kieruje nimi na swoim terenie w ramach swych kompetencji.

Jednakże sprawność działania administracji...

Postępowania szczególne, odrębne, ponowne

Postępowaniem szczególnym jest, zatem w postępowaniu karnym taka jego odmiana, która zakłada rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności karnej sposób istotny, różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Postępowania szczególne tworzone mogą być na dwóch poziomach- pierwszy...

Omówić tryb postępowania u kontrolowanego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej

Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy:

pisemne zawiadomienie kontrolowanego o wszczęciu postępowania, określenie zakresu, czasu i miejsca prowadzenie kontroli

okazanie kontrolowanemu ( przed przystąpieniem do czynności kontrolnych) legitymacji służbowej i upoważnienia do...

Postępowanie w sprawach praktyk monopolistycznych

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów określają warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję...

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku - Prawo o postępowaniu układowym. Określa ono postępowanie mające na celu zawarcie układu przedsiębiorcy z wierzycielami. Postępowanie to jest postępowaniem sądowym. Składa się na nie wiele różnorodnych...

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM

1). Postępowanie w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej. Komisje do 2 tygodnie muszą przygotować projekt uchwały z propozycją: przyjęcie bez poprawek, z poprawkami lub odrzucenie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie podejmą jednej z trzech...

Postępowanie wykonawcze w postępowaniu opiekuńczo - wychowawczym

1. Postanowienie wykonawcze: postanowienie to należy wszcząć bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Sąd rodzinny może na określony czas odroczyć lub przerwać wykonywanie środka w razie choroby nieletniego lub z innych ważnych powodów. Wykonywanie orzeczonych środków musi odpowiadać...

Postępowanie upadłościowe

Charakterystyka

Postępowanie upadłościowe, na postawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535), to postępowanie mające zastosowanie wobec przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni albo takich, których kondycja gwałtowanie się pogarsza i grozi...

Marketingowy proces badawczy. Badania marketingowe

Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważnych dla firmy, m.in.: - co produkować, ile i kiedy, - na jakim rynku umieszczać własny produkt, - jak określać akceptację przez nabywców produktów dotychczasowych i produktów nowo wprowadzonych na rynek, - gdzie i jak prowadzić ...

Marketingowy proces badawczy.

Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważnych dla firmy, m.in.: - co produkować, ile i kiedy, - na jakim rynku umieszczać własny produkt, - jak określać akceptację przez nabywców produktów dotychczasowych i produktów nowo wprowadzonych na rynek, - gdzie i jak prowadzić ...