Postępowanie egzekucyjne

Czytaj Dalej

Postępowanie egzekucyjne dr.Bukowski Zbigniew WSHE włocławek

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucję z wynagrodzenia za pracę przeprowadza organ egzekucyjny w ten sposób, że przesyła do zakładu pracy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu tej części wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, oraz wzywa zakład pracy, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz wpłacił ją do organu egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.

Postępowanie egzekucyjne w administracji test 68 pytań + poprawne odpowiedzi

Osobie niebędącej zobowiązanym, która rości sobie prawo do rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym służy prawo: a)wniesienia zażalenia na czynność egzekucyjną, b)wystąpienia do organu egzekucyjnego z żądaniem wyłączenia spod egzekucji tej rzeczy, [POPRAWNA] c)wniesienia skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego.

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Tu następuje co do zasady uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych (z wyjątkiem umorzenia na żądanie wierzyciela) choć pozostają w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym, procedura ich rozpatrywania

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zarzutów. Organ egzekucyjny lub egzekutor może jednak z uzasadnionych powodów wstrzymać czynności egzekucyjne np.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Tytuł wykonawczy zawiera: oznaczenie wierzyciela, oznaczenie zobowiązanego, podanie treści podlegającego obowiązku, podstawy prawnej obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, wskazanie podstawy prawnej postępowania, podpis, stanowisko służbowe, pieczęć organu egzekucyjnego, datę wystawienia, pouczenie zobowiązanego o skutkach nie zawiadomienia organu egzekucyjnego o skutkach zmiany miejsca pobytu.

Zasady postępowania egzekucyjnego i ich treść

~Zasada odpowiedniego stosowania przepisów KPA – w sytuacjach nieuregulowanych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – mają zastosowanie przepisy KPA: -przepisy o terminach i doręczeniach, -przepisy o wyłączeniu organu lub pracownika, -przepisy o pełnomocnictwie i przedstawicielstwie, -przepisy o skargach i wnioskach, -przepisy o udostępnianiu akt.

Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

6, wierzyciel ma obowiązek wszczęcia /złożenia wniosku/ egzekucji w przypadku, gdy zobowiązany uchyla się od swoich czynności, Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych-dopuszcza zastosowanie środka egzekucyjnego łącznie z wymierzeniem kary w postępowaniu karnym; dyscyplinarnym lub w sprawach o wykroczenia /jest to wynik odmienności celów/, Zasada prowadzenia egzekucji w porze ...

Postępowanie egzekucyjne- test

W sprawach egzekucji obowiązków niepieniężnych właściwość miejscowa organu egzekucyjnego ustala się według: a) miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, b) ustalenia położenia nieruchomości, c) siedziby wierzyciela, d) ustalenia organu nadzorującego postępowanie egzekucyjne, 3.

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

W drugim przypadku wierzyciel zobowiązany jest do wystawienia tytułu wykonawczego, wysłania upomnienia zobowiązanemu, zwrócenie się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania, zawieszenie lub umorzenie, wypowiadanie się w sprawie zgłoszonych zarzutów oraz wnoszenie zażaleń na czynności organu egzekucyjnego.

Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym

Termin wniesienia zażalenia to 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia postanowienia /są wyjątki/, zażalenie nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, ale organ egzekucyjny może podjąć taką decyzję w uzasadnionych przypadkach.

Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmioty postępowania egzekucyjnego

Biegły - osoba powoływana przez organ egzekucyjny do oznaczenia wartości zajętych ruchomości, Dozorca - osoba (fizyczna lub prawna) opiekująca się ruchomościami pochodzącymi z egzekucji, Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności niewykonane przez zobowiązanego (egzekucja o charakterze niepieniężnym), Osoba trzecia-podmiot zgłaszający roszczenie do prawa /rzeczy/, z którego prowadzi ...

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zawieszenie polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu postępowania. Po zawieszeniu dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy /chyba, że organ wyda inną decyzję/.

Skarga do NSA na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym

wchodzi nowa ustawa o NSA pozwalająca zaskarżyć postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie /możliwe dopiero po jego rozpatrzeniu i wyczerpaniu wszystkich odwołań/.

Pojęcia: zobowiązany, organ egzekucyjny, wierzyciel, fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

-Fakultatywni uczestnicy postępowania egzekucyjnego- zaliczyć do nich można: osoby trzecie zgłaszające roszczenia do rzeczy lub prawa podlegającego egzekucji; wykonawcę zastępczego, dozorcę lub biegłego.

Postępowanie egzekucyjne - pojęcie i rodzaje

Po tym okresie jeżeli określone w wyroku świadczenie nie zostało spełnione powód występował z actio iudicati które najczęściej kończyło się w fazie in iure i dawało mu tytuł egzekucyjny.

Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Termin na wniesienie zarzutów wynosi 7 dni, organem właściwym do rozpatrzenia jest organ egzekucyjny. Zażalenie rozpatruje organ wyższego stopnia, w terminie 7 dni od otrzymania go od organu egzekucyjnego, który na przekazanie ma termin 3 dni.

Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

Egzekucja praw – postępowanie egzekucyjne polega na tym, że organy egzekucyjne (komornicy, sąd) podejmują przymusowe wykonanie orzeczeń.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania następuje poprzez postanowienie z możliwym zażaleniem do niego, powoduje ono uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych też poprzez postanowienie z zażaleniem jako odwołaniem.