Postępowanie cywilne w Polsce

Czytaj Dalej

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

Prawo formalne regulowane jest w kodeksach postępowania: - postępowanie cywilne przez kodeks postępowania cywilnego – KPC. Postępowanie przed sądami i innymi organami w Polsce jest DWUINSTANCYJNE.

Pojęcie postępowania cywilnego

Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do: - skonkretyzowania, - przymusowego realizowania określonych norm prawnych w sprawach cywilnych w formie przewidzianej prawem (orzeczenie, wyrok, postanowienie) Postępowanie cywilne swoim zakresem obejmuje różne typy postępowań sądowych, których celem i zadaniem jest rozpoznawanie spraw cywilnych.

Przesłanki postępowania cywilnego

Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w postępowaniu cywilnym 2.

Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego.

Zawieszenie postępowania cywilnego

Zawieszenie fakultatywne obejmuje następujące sytuacje: • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, • jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwen­cją główną, • jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej, • jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dys­cyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ ...

Umorzenie postępowania cywilnego

Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania...

Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem żądanego uchylenia lub zmiany Wznowienie postępowania cywilnego: Instytucja wznowienia postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, jeżeli zachodzą w ustawie oznaczone przyczyny wznowienia.

Koszty postępowania cywilnego

1965 w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym) Strona ubiegająca się o zwolnienie winna złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie gdzie sprawa się toczy lub ma toczyć , ewentualnie w sądzie rejonowym zamieszkania osoby fizycznej – co zostanie przekazane do właściwego - art.

Prawo cywilne- Prawo spadkowe; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Postępowanie cywilne. Notatki

Jak wynika z powyższej ustawy w postępowaniu cywilnym rozstrzygane są sprawy z zakresu: 1) prawa cywilnego 2) prawa rodzinnego i opiekuńczego 3) prawa pracy Wśród postępowania cywilnego toczących się przed sądami powszednimi i sądem najwyższym można wyróżnić: 1) postępowanie rozpoznawcze a) postępowanie procesowe b) postępowanie nieprocesowe 2) postępowanie pomocnicze a) postępowanie zabezpieczające b) postępowanie w ...

Postępowanie cywilne opracowanie

POSTĘPOWANIE CYWILNE zagadnienia do egzaminu 1.

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2 Właściwość miejscowa. 2 Właściwość organów egzekucyjnych. 2 Skład organów sądowych. 2 Strony i uczestnicy postępowania. 2 Strony procesowe. 2 Współuczestnictwo w sporze. 2 Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2 Reprezentacja stron w procesie. 2 Uczestnicy postępowania. 2 Przedmiot postępowania. 2 Powództwo i jego rodzaje. 2 Przedmiot postępowania nieprocesowego. 2 Czynności procesowe. 2 Pojęcie i rodzaje. 2 Przepisy ogólne o ...

Transport w Polsce

Średnia gęstość dróg kołowych w Polsce na 100 km² wynosi 74 km, jest dwukrotnie niższa niż we Francji, Holandii i Niemczech i jest różna w poszczególnych regionach Polski.

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s. Spółki cywilne podobne są do spółek jawnych również nie posiadają osobowości prawnej, ale rejestruje się je w urzędzie gminy (a nie w sądzie).

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Niestety w Polsce w roku 2004 wynosiło ono 19,4%, czyli około 3 mln osób. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów szacuje się ze jest ich obecnie około 100 tys.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.