Pośrednik finansowy

Czytaj Dalej

Metoda puli zasobów finansowych

Wykorzystanie puli zasobów finansowych ustala się poprzez wyodrębnienie środków w następującej kolejności na: Rezerwy podstawowe – Ta kategoria aktywów obejmuje gotówkę w kasie, depozyty w BC, salda na rachunkach w innych instytucjach depozytowych, gotówkę w drodze.

Metoda konwersji zasobów finansowych

Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL FINANSOWY

(Analiza finansowa przedsiębiorstwa) - przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a niejako zestaw materialnych czynników produkcji, cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie czasu.

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

Zasady planowania finansowego

Główne zasady planowania finansowego to: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt; utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach ...

Analiza płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.

Płynność finansowa

Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności finansowej.

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

Uruchamianie rezerw tzn przeznaczenie na cel wymaga uprzedniej zminy w Bu przez obniżenie kwoty rezerwy w jednej podziałce ze zwiększeniem jej w innej kt ma finansować wydatki.

Kim są pośrednicy rynkowi

Sątu także pośrednicy sprzedaży i instytucje finansowe (głównie banki i agen-cje ubezpieczeniowe).

Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza finansowa

Jest ona iloczynem dwóch współczynników: stopy wzrostuod aktywów (rentowność kapitału całkowitego) i dźwigni finansowej (stosunekcałkowitego kapitału do kapitału własnego).

Działalność finansowa

  Działalność finansowa – działania związane między innymi z pozyskiwaniem zasobów jako pożyczkobiorca lub jako emitent akcji, wpływy: pożyczki od kredytodawców, emisja papierów wartościowych, obligacji, wydatki: spłaty pożyczek, odkupienie papierów, akcji, płatność dywidend.

Rachunkowość finansowa a zarządcza.

Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierowników w procesie podejmowania decyzji i kontroli.

Badanie sprawozdania finansowego

  Badanie sprawozdania finansowego - czynności przeprowadzane przez biegłego rewidenta w związku z oceną prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ustaleniem czy przedstawia ono wiernie sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność badanej jednostki.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Jednocześnie, na podstawie umów zawartych w latach 1992 - 1995 pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i instytucjami rządowymi, NBP dokonuje obsługi zobowiązań zagranicznych rządu RP, która obejmuje pełnienie roli agenta finansowego w odniesieniu do niektórych kredytów Banku Światowego, obsługę bankową większości kredytów zaciągniętych przez rząd RP w międzynarodowych instytucjach finansowych, obsługę bankową Funduszu ...

Holding finansowy

Pierwszym rozwiązaniem jest holding finansowy – funkcje zarządzania sprawowane przez zarząd holdingu mają charakter czysto finansowy i są realizowane tylko poprzez cele i wskaźniki finansowe .

Schemat przepływów finansowych : RACHUNKI SEKTOROWE

V sektor - bankowo-kapitałowy (B) jest to sektor pośrednictwa finansowego gromadzący oszczędności oraz rezerwy sektora prywatnego, publicznego i zagranicznego, przekazuje je do dyspozycji sektora I.

Podmioty prawa finansowego

  Podmiot prawa finansowego to osoba lub jednostka organizacyjna objęta uprawnieniami oraz obowiązkami finansowo-prawnymi. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

Chroni on banki przed niewypłacalnością, stanowi rynek rezerw kasowych systemu bankowego i gospodarki finansowej państwa .