Posłowie i ambasadorowie ZSRR w II RP

Czytaj Dalej

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego: Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok.

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Zwolennicy zachowania kapitalistycznego systemu kreślili wizję niedemokratycznej struktury państwa, a jego przeciwnicy opowiadali głównie się za demokratycznym ustrojem. Obóz rządzący po kilkunastu latach walki z demokracją parlamentarną doprowadził do zniesienia zasady suwerenności narodu i podziału...

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze.

Administracja centralna w II RP

Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny...

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

Administracja niezespolona w II RP

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji.

Sądownictwo administracyjne w II RP

Były to: I instancja – wydział powiatowy,  II instancja – wojewódzkie sądy administracyjne, III instancja – rewizyjna a Warszawie.

Żydzi w II RP

Oceniając strukturę społeczeństwa w II Rzeczypospolitej, należy podkreślić, iż była ona bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem klasowo-warstwowym jak i narodowościowym, co wpływało na konflikty pomiędzy ludnością nie tylko polską ale także innych narodowości.

Ocena rządów parlamentarlych II RP

Jego zdanie wyrażone we fragmencie tekstu źródłowego jest moim zdaniem jak najbardziej trafne jeśli chodzi o ocenę rządów parlamentarnych II RP. Moje osobiste zdanie na ten temat brzmi, rządy parlamentarne II RP oceniam dobrze.

Mniejszość Żydowska w II RP

Mniejszość żydowska nie była rozmieszczona równomiernie w regionach II RP, skupiała się w większości we wschodniej części kraju.

Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

, a wkrótce zgromadzili Międzynarodową Kolekcję Sztuki Współczesnej, najważniejsze w II RP zbiory sztuki awangardowej.

Klasa średnia (czy może średnie) w strukturze społeczeństwa polskiego w okresie II RP, PRL, III RP.

Nowe klasy średnie oznaczały od czasów sprzed II wojny światowej takie kategorie jak, pracownicy umysłowi różnych szczebli, w tym menadżerowie, specjaliści z wykształceniem zawodowym na poziomie średnim, wyższym i akademickim w najróżniejszych dziedzinach, od techniki i zarządzania przez administrację i nauczanie aż do pracowników naukowych, personelu artystycznego itd.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Ksiądz Piotr Skarga Kazania "sześć chorób RP": (1) chciwość (2) kłótnie i niezgody (3) niereligijność (4) osłabienie władzy królewskiej (5) niesprawiedliwe prawo (6) "jawne złości" UJEDNOLICENIE PRAW, SEJM Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Ksiega II O prawach za to samo.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.