Posłowie do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

Posłowie do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

Czytaj Dalej

POLSKIE WYBORY DO PARLAMENTU I WYBORY PREZYDENCKIE

W państwach demokratycznych możliwe są trzy rozwiązania w tym zakresie: wybór przez parlament wybór przez specjalnie powołany w tym celu organ państwowy wybory powszechne System wyboru przez parlament uzależnia siłą rzeczy głowę państwa od organu ustawodawczego, jej legitymacja do sprawowania władzy jest wówczas pochodną legitymacji parlamentu.

Unia Europejska - Parlament Europejski

2004 roku na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został wybrany Josep Borrel Miesięczne sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy eurodeputowani, odbywają się w Strasburgu (Francja) - "siedzibie" Parlamentu.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

Ponadto może złożyć wniosek do przewodniczącego Parlamentu o przekazanie jej opinii Komisji Europejskiej lub Radzie UE.

Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

Dokumenty Unii Europejskiej (np. Wypracowano pewien system informowania parlamentów krajowych o zamierzeniach prawodawczych Unii. Konferencja Organów Parlamentów ds.

UNIA EUROPEJSKA - Historia drogi Polski do Unii Europejskiej

16 grudnia podpisano Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. Końcowym etapem będzie ratyfikacja traktatu akcesyjnego (traktat o przystąpieniu) przez Polskę, państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.

UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

Po stronie szans widzi się: - uzyskanie dostępu do bogatego rynku europejskiego, - ekspansje eksportu rolnego, a z drugiej strony dogodnego importu nowoczesnych produktów, ważnych zwłaszcza dla postępu biologicznego i technicznego, - znaczny przepływ kapitałów inwestycyjnych i handlowych, - powstanie ekonomicznego przymusu rekonstrukcji rolnictwa polskiego w kierunku struktur bardziej efektywnych i zdolnych do osiągania postępu, - ujawnienie się ...

Parlament Europejski

Kadencja parlamentarzystów trwa 5 lat, w tym czasie nie mogą pozostawać w czynnie służbie urzędniczej w innych instytucjach wspólnotowych.

Parlament Europejski

Główną funkcją Parlamentu jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad działalnością Wspólnot Europejskich, ponadto bierze on udział w procesie legislacyjnym Wspólnot oraz pełni funkcje doradcze wobec Rady i Komisji.

WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.

Wybory do parlamentu w 1947 roku. (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947)

 

Odnosząc zwycięstwo w przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum, PPR i jej sojusznicy PPS, SL, SD zdecydowały się już jesienią tegoż roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Uchwalono więc ordynację i wyznaczono ich termin na 19 stycznia 1947 r.

Jednocześnie te cztery partie...

Polska droga do Unii Europejskiej

Podpisany przez Polskę 16 grudnia 1991 roku Układ Europejski Ustanawiający Stowarzyszenie Między Rzecząpospolitą a Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi - jak brzmi pełna nazwa dokumentu - na skutek długiej procedury ratyfikacyjnej wszedł w życie dopiero w lutym 1994 roku.

Polska do Uni Europejskiej (daty)

1989 - Polska i Wspólnota Europejska podpisały umowe w sprawie handlu i współpracy gospodarczej 1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy, zaś w grudniu podpisano Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi.

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wpływy budżetowe z tytułu należności przywozowych

WTO) i są stosowane wobec krajów należących do WTO, z którymi wspólnoty europejskie podpisały stosowne umowy. Ceny wspólnorynkowe ustalane są na podstawie decyzji Rady w porozumieniu z Komisją i Parlamentem, a ich poziom jest przeważnie wyższy od poziomu światowych cen produktów rolnych.

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii europejskiej stan na czerwiec 2010

PLUSY I MINUSY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska to wielka rodzina państw demokratycznych, których celem jest praca na rzecz wspólnego dobrobytu i pokoju.

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

"Stare" kraje Unii Europejskiej wprowadziły od 2004 roku okresy przejściowe jako formę ochrony rynków pracy przed najazdem członków nowych krajów UE. Źródła: - Polska w Unii Europejskiej.

Parlament Europejski

org/wiki/Parlament_Europejski Wybory do Parlamentu Europejskiego VI kadencji odbyły się 10 - 13 czerwca 2004 roku (w Polsce głosowano 13 czerwca). Najliczniejsza w Parlamencie Europejskim jest frakcja Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPL-ED) - 268 mandatów.

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych organów Wspólnot Europejskich.

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

Jako Polak, mieszkaniec kraju europejskiego powinienem czuć się Europejczykiem. Kiedy Unia Europejska obejmie swoim zasięgiem całą geograficzną Europę powstanie jedno, potężne superpaństwo. Dlaczego to właśnie Parlament Europejski?

Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

Unia Europejska jest to związek gospodarczo-polityczny obecnie dwudziestu pięciu państw europejskich. Chociaż prawdą jest, że to, co dzieje się z Unią jest realizacją planu utworzenia europejskiego państwa posiadającego jedną walutę, jeden rząd, jeden parlament, jedno wspólne ustawodawstwo i jedną wspólną siłę militarną.

Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Sukces integracji europejskiej zależeć będzie w dużej mierze od powodzenia wychowania nowej generacji Europejczyków w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności.