Posłowie Rady Najwyższej Ukrainy V kadencji

Czytaj Dalej

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Wybory do Rady Najwyższej odbywają się w ostatnią niedzielę marca w czwartym roku kadencji, natomiast wybory przedterminowe do Rady Najwyższej Ukrainy zarządza Prezydent Ukrainy i przeprowadza je w ciągu 60 dni od dnia opublikowania postanowienia o rozwiązaniu parlamentu.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Służyć należało „jako kto może", głównie pracować, radzić, „szczepić dobre obyczaje", a gdy trzeba walczyć w obronie kraju.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu.

Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania.

Jego postępowe myśli miały karmić szeregi pokoleń, dodawać otuchy społeczeństwu oraz wypełniać ich...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

RADY DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ.

Jeśli wasze dziecko zaczęło się jąkać, nie lekceważcie tego faktu. Zgłoście się do dobrego logopedy.

 

Zanim przystąpicie do terapii jąkania się, starajcie się dziecko traktować normalnie.

 

Pamiętajcie, że większe bezpieczeństwo daje dziecku zdecydowane...

Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

Posłowie

: Rozpatrywanie projektów ustaw Wysłuchiwanie sprawozdań i informacji kierowników resortów, urzędów oraz instytucji lub ich zastępców Przeprowadzanie analizy działalności poszczególnych działów administracji państwowej Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywanie ustaw i uchwał Sejmu Sekretarze (20 osób) Są wybierani przez Sejm na początku kadencji.

Prezes Rady Ministrów

 

Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli...

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:   1)   analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;2)   opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;3)   informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy;4)   informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ...

Wybory do rady gminy

Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający po upływie kadencji.

25 cech uznanych za najbardziej cenne na najwyższym szczeblu zarządzania

 

umiejętność podejmowania decyzji,

przywództwo,

prawość,

entuzjazm,

wyobraźnia,

chęć do ciężkiej pracy,

umiejętności analityczne,

zrozumienie dla innych,

umiejętność dostrzeżenia okazji,

umiejętność sprostania nieprzyjaznym...

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem. Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ( 1948 ) - Deklaracja Praw Dziecka ( 1959 ) Działalność Rady Gospodarczo – Społecznej polega na współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i społecznych z innymi organizacjami międzynarodowymi.

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

KONSTYTUCJA UKRAINY

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i ...

PREZYDENT UKRAINY

-kieruje sprawami bezpieczeństwa narodowego, -powołuje na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych oraz w innych formacjach wojskowych, -prezydent składa w Radzie Najwyższej wniosek o ogłaszanie stanu wojny i podejmuje decyzje o użyciu Sił Zbrojnych Ukrainy w razie napaści zbrojnej na kraj, - podejmuje decyzje o mobilizacji Sił Zbrojnych, wprowadzeniu stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, Nowym organem w Konstytucji Ukrainy jest Rada ...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Gabinet Ministrów składa dymisję w następujących sytuacjach: 1) po wyborach prezydenckich, na ręce nowo wybranego Prezydenta Ukrainy, 2) premier jest zobowiązany przedstawić prezydentowi dymisję Gabinetu Ministrów na żądanie Prezydenta Ukrainy lub w związku z uchwaleniem wotum nieufności przez Radę Najwyższą Ukrainy.

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Są to: 1) powoływanie sędziów na czas nieokreślony, 2) nieusuwalność sędziego z urzędu (z wyjątkiem przypadków konstytucyjnie określonych), 3) ochrona immunitetem sędziowskim, 4) zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa osobistego sędziom i ich rodzinom Zasady to: 1) zasada jednolitości sądów - sądy wydają orzeczenia w imieniu Ukrainy i podlegają one wykonaniu na całym terytorium Republiki Ukrainy; 2) zasada udziału obywateli ...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Status tego Sądu charakteryzuje się tym, że jego skład ustalają trzy podmioty: Prezydent Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zjazd Sędziów Ukrainy.