Posłaniec szczęścia

Czytaj Dalej

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

 

Literatura polska w pewnych epokach  tworzyła wzorce osobowe, które miały być przykładem postaw społecznych i wskazanego postępowania . Przez cały wiek XIX który był symbolem ucisku i uciemiężenia narodu polskiego, takim...

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

„ Żyć szczęśliwie, bracie Gallionie, wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe.”

Seneka „O życiu szczęśliwym”

Stoicy znów /jak wcześniej ich wielcy poprzednicy, a później następcy/ zadają to podstawowe filozoficzne pytanie – Jak żyć...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura świata

U podstaw stoickiej etyki tkwi ich przekonanie dotyczące racjonalnej i uporządkowanej natury świata; poszczególne jego elementy /również człowiek/ są ściśle ze sobą złączone i wzajemnie zharmonizowane. Wszystko, co jest, jest rozumne i konieczne, stanowi racjonalne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, z których...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

Wierząc, że wszystko w świecie toczy się w sposób rozumny i dobry nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze. Sytuacja człowieka w świecie jest sytuacją aktora, który musi odegrać jak najlepiej powierzoną mu rolę.

„Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura wolności

Człowiek osiąga wolność, gdy pozostaje sobą i realizuje własne powołanie. Gdy człowiek buntuje się przeciwko temu, co nieuniknione i usiłuje nagiąć los do postanowień swojej woli

i swoich pragnień /”zła wola”/, sprowadza na siebie karę za bunt – klęskę i cierpienie. Akceptując swoją...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – czym jest cnota?

Cnota jest jedna i niepodzielna. Składają się na nią wprawdzie cnoty szczególne: mądrość, męstwo, wstrzemięźliwość i sprawiedliwość, ale pozostają one w nierozerwalnym związku wzajemnym. Można je mieć wszystkie albo żadnej. Cnota /arete/ jest jedynym dobrem ludzkim, podobnie jak jedynym złem...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Krytyka tezy

„Na pierwszy rzut oka doktryna ucząca niewzruszoności i obojętności /apatheia/ (...), wydaje się tak łatwa do odrzucenia, że ogromny wpływ stoicyzmu zarówno teoretyczny jak i emocjonalny, na najlepsze umysły zachodniej kultury, wydaje się niemal zupełnie niezrozumiały.”

H. Arendt, „Epiktet i wszechmoc...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – obojętność

Następna trudność występująca w stoicyzmie, nie mniej ważna, a na pewno łatwiej zauważalna, związana jest a doktryną obojętności /ten system filozoficzny zwany jest także filozofią obojętności/.

Szczęśliwe życie dla stoika to życie bez pragnień i emocji gdyż te uważa się za wrogów...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Inne poglądy stoików

Oczywiście głosy krytyczne wobec stoicyzmu odnoszą się również do wielu innych poglądów, bo stoicyzm to filozofia niezwykle złożona, eklektyczna.

Inne więc punkty krytyki to między innymi:

wewnętrzna sprzeczność tkwiąca w koncepcji antropologicznej stoików o podwójnej przynależności...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Rozstrzygnięcie

Jak to się stało, że stoicyzm mino tak wielu sprzeczności wywarł tak ogromny wpływ „zarówno teoretyczny jak i emocjonalny na najlepsze umysły zachodniej kultury”?

Tajemnica tkwić może właśnie w eklektyzmie tej filozofii, która dzięki temu dotyka spraw bardzo złożonych, trudnych, z natury swej nie...

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Cena szczęścia

W wielowiekowych dziejach klasycyzmu (od starożytności aż po Oświecenie) spotykamynie tylko wizje szczęścia – wiarygodne lub iluzoryczne, powoływane z naiwną wiarą lub zironicznym dystansem. Klasycyzm zna przecież także krwawą epopeję, tragedię i tragizm,elegijny smutek (Goethe). Kwestią...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musiał podporządkować się władzy zaborczej Rosji. Tęsknota do swobody myśli, przekonań, swobody...

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów

Czym jest szczęście? Trudno zdefiniować to pojęcie, gdyż oznacza ono osiągnięcie celu, do którego człowiek dąży uparcie i wytrwale. Celem dla różnych ludzi są różne ideały: miłość, bogactwo, sztuka, nauka, służba społeczna. Ideały zmieniają się nie tylko w zależności od zamiłowań ludzi...

Miłość źródłem szczęścia czy cierpienia?

Pytanie o miłość należy do najstarszych, jakie zadaje sobie człowiek. Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia. Według Wergiliusza "miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości". Dla Dantego "miłość jest tym, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy". Dla każdego człowieka...

Kryzys świata wartości w obliczu nieszczęścia

"TRENY"

We wcześniejszych swoich utworach Kochanowski w ślad za stoikami nakazywał pogodzenie się z losem i dystans wobec spraw życia. Teraz wyznaje, że ten najwyższy próg mądrości, który pozwolił mu zapomnieć o zwykłych, ludzkich frasunkach, cierpieniach i złych przygodach osiągnął dopiero po...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

Wg Arystotelesa formą człowieka jest to, że ma on zarówno duszę roślinną , duszę zwierzęcą i duszę myślącą. Człowiek będzie szczęśliwy, gdy wykorzysta wszystkie swoje zdolności i możliwości. Arystoteles uważał, że istnieją trzy formy szczęścia:

* życie wśród namiętności i...

Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

Arystoteles odrzucając teorię Platona musiał czymś zapełnić "puste miejsce" po ideach , ponieważ konieczne jest, aby istniało coś, co sprawia ze byty są tym, czym są. Skoro nie są to pozaświatowe, praktycznie niepoznawalne (przynajmniej empirycznie) idee, a wszystkie byty są jednostkowe...

Różne sposoby osiągnięcia szczęścia ze względu na problem przypadkowości ludzkiego istnienia

1) przezwyciężenie przypadkowości przez  identyfikację znoszącą ujednostkowienie – Platon  i Eriagena.

2) Zaakceptowanie przypadkowości z dwoma jej charakterystycznymi aspektami:

        a) jako faktyczności

        b) jako wartości (Nietsche)

Polaryzacja na tradycję arystotelesowską i platońsko –...