Posłaniec Warmiński

Posłaniec Warmiński – Bóg sam daje nam znak; dwutygodnik katolicki Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej Czasopismo religijno-społeczno-kulturalne wydawane w Olsztynie. Pomysł wydawania czasopisma narodził się po wybraniu Karola Wojtyły na papieża. Pierwszy numer ukazał się z datą 10 października 1982 r. Starania o pozwolenie na wydawanie pisma trwały około 3 lat – tyle zwlekał...

Czytaj Dalej

FROMBORK

Parafia w dek. Braniewo w diec. warmińskiej,dawna stolica diec. —» warmińskiej.

Pierwsza wzmianka o grodzie F., powstałym wokół zamkuwzniesionego przez bpa warm. Henryka I Fleminga, pochodziz 1 2 7 8 ; 1 2 8 8 przeniesiono tu z Braniewa stolicę diec.warmińskiej i rozpoczęto budowę katedry; na...

Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

LIDZBARK WARMIŃSKI i literatura

LIDZBARK WARMIŃSKI, miasto w woj. olsztyńskim, nad Łyną. Prawa miejskie uzyskał 1308; od 1350 jest rezydencją biskupów warm.; 1466-1772 należał do Polski. W okresie tym doszedł do rozkwitu i znaczenia. Siedzibą biskupów pol. był gotycki zamek z XIII-XTV w. (w XVII w. J.S. Wydżga wybudował na...

AGENDY KATOLICKIE POLSKIE

Księgi liturg. (do 1631) poszczególnych diecezji pol. zawierające przepisy i formuły modlitw przy sprawowaniu-*- sakramentów,- sakramentaliów oraz przy procesjach (—rytuał).

Przed powstaniem agend te przepisy i formuły modlitw rozrzucone były po różnych księgach liturg., np. w pontyfikale z przełomu XII i...

BISKUPIEC, Biskupiec Reszelski, Biskupiec Warmiński

Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej.Najmłodsze z tzw. miast warm., miało zamek biskupi wymieniany1389, zburzony podczas wojny 13-letniej (1454-66);

miastolokował 1395 bp H. Sorbom. Kościół par. św. Jana Chrzcicielaistniejący przed lokacją miasta, kilkakrotnie niszczonyprzez pożary i wojny...

DRZAZGA JÓZEF bp.

ur. 4 VII 1914 w Wolicy (k. Janowa Lubel.), zm. 12 IX 1978 w Olsztynie, Filozof i duszpasterz.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1938 święcenia kapł., po czym rozpoczął specjalizację w filozofii na Gregorianum; podczas II wojny świat, był wik. w Hrubieszowie; 1946...

DYMMAN FLORENTYNA

ur. 16 III 1828 w Sałowiczach (k. Witebska), zm. 21 II 1906 w Warszawie, pierwsza przełożona gen. i reorganizatorka franciszkanek rodziny Maryi.

Po ukończeniu pensji w Witebsku stanęła 1857 w Petersburgu na czele kat. schroniska dla ubogich i zgrom, sióstr rodziny Maryi, zał. przez ks. Z.Sz. Felińskiego, z...

HAGIOGRAFICZNE CZASOPISMA

Periodyki wydawaneprzez różne instytucje kość, wydawnictwa wyznaniowelub osoby fiz. w celu upowszechniania życiorysów, działalnościi kultu świętych, błogosławionych lub osób zmarłych wopinii świętości, jak również publikujące kryt. studia źródełhagiograficznych stanowiących podstawę opracowań...

HESSELBLAD MARIA ELISABETH OSSalv

ur. 4 VI 1870w Fäglevik (prow. Västergötland), zm. 24 IV 1957 w Rzymie,konwertytka, reformatorka zakonu.

Wychowana w szwedz., luterańskiej rodzinie pragnęła zrealizowaćewangeliczną ideę jedności chrześcijaństwa; w celuwspomagania licznej, osieroconej przez ojca rodziny, udałasię 1888 do Stanów Zjedn. i...

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

W 1749 r. w bibliotece biskupiej na zamku w Lidzbarku odkryto bezcenny rękopis Galla Anonima - najstarszą kro­nikę dziejów Polski.

To obok Malborka jeden z najlepiej zachowanych zamków gotyckich w Polsce. Został wzniesiony w drugiej polowie XIV wieku (1348-1400) na miejscu wcześniejszej budow­li...

Lidzbark Warmiński

Miasto powiatowe w pn. części Pojez. Olsztyńskiego, nad Łyną i uchodzącą do niej Symsarną. 18 tys. mieszkańców. Dawny gród pruski Lecbark w 1241 zagarnięty przez Krzyżaków, w 1251 przekazany biskupowi warmińskiemu Anzelmowi. Prawa miejskie w 1308. Dawna stolica Warmii, w XV-XVIII w. rezydencja...

DOBRE MIASTO, m. na Mazurach na drodze z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego

5 VI 1807 doszło tu do starcia między wojskami ros. a franc. korpusem Neya. W początkach VI 1807 Bennigsen przystąpił do realizacji swego strategicznego planu polegającego na izolowaniu i niszczeniu kolejnych korpusów franc., które do tej pory pozostawały na leżach zimowych.

Skoncentrował swe wojska w...

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

OŚWIECENIE

Miano umieszczone w tytule nowego rozdziału określa epokę nową w najważniejszych przejawach życia umysłowego. Jednakże dla ustroju państwowego, któremu wzoru użyczył potężny władca Francji Ludwik XIV (1638—1715), król już od piątego roku życia, używamy nazwy absolutyzmu. „Państwo to...

CHARAKTERYSTYKA I DZIEJE NIEKTÓRYCH BOHATERÓW MITOLOGICZNYCH. KOSMOGONIA MITOLOGICZNA

Początkowo istniał chaos (nieskończona otchłań, wypełniona bezkształtną masą, mieszaniną powietrza, ziemi, wody i ognia). Z chaosu powstał dzień, a wraz z nim Jasność i wszelka radość. Wyłoniła się Ziemia (Gaja) i otaczający ją Eter. Powstało niebo (Uranos). Gaja i Uranos to pierwsze bóstwa...

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

Sofokles to, obok Ajschylosa i Eurypidesa, jeden z największych tragików starożytnej Grecji. Żył w latach 496-406 p.n.e., w okresie najświetniejszego rozwoju Aten, za panowania Peryklesa. Napisał 120 sztuk, z czego do naszych czasów przetrwało zaledwie 7, m.in. Antygona, powstała w 441 r. p.n.e.

jak...

Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...

W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

Ignacy Krasicki, najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia, był równocześnie działaczem kulturalnym, publicystą, krytykiem literackim i teatralnym. Był wszechstronnie wykształconym erudytą, miał talent literacki i niepospolitą inteligencję. Od najmłodszych lat przeznaczony do stanu duchownego...

“Grażyna”

Okoliczności powstania utworu :

Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

Jak uleczyć Świat śmiechem

Niemal od zarania swych dziejów ludzkość przeżywała dylematy: jak żyć by być szczęśliwym ? Jak żyć bezpiecznie ? Jak żyć godziwie ? Co stanowi istotę życia człowieka ? Jakie wartości wybrać ? Które z nich są najważniejsze w życiu człowieka ?

Literatura na przstrzeni epok ukazywała...

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie może być wyobcowana, oderwana od rzeczywistości, sztuka bez człowieka i nie dla człowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpełniej...