Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej

Czytaj Dalej

Prometeusz – ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku

Prometeusz to jeden z najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej, uważany za dobroczyńcę ludzkości, dla której dobra oszukał Zeusa. Po raz pierwszy w Kekone, podczas uroczystej ofiary, podzielił wołu na dwie części; z jednej strony włożył pod skórę mięso i wnętrzności, z drugiej zaś...

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. na Bałkanach, granice europejskie pozostały przez lat trzydzieści niezmienione i dokuczliwe.

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej). Autor wymie­nia jako przykłady Danię, Holandię i państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

„Jesień Ludów“ w Europie Wschodniej

g) Przedłużeniem jesieni ludów na wschodzie, była jesień ludów na bałkanach w 1991r, kiedy to po rozpadzie Jugosławii powstało 5 państw narodowych KONSEKWENCJE powstanie szeregu nowych państw, wiele innych „odrodziło się na nowa”, w europie środkowo wschodniej i południowej powstała cała mozaika państw nowa państwa rozpoczęły rozmowy w sprawie akcesji do NATO i EU bardzo duże problemy gospodarcze, bezrobocie,

Parki narodowe w Europie Wschodniej

W Europie Wschodniej znajduje się kilka re­zerwatów biosfery wpisanych na listę UNESCO. Połączone ze sobą Tatrzański park Narodowy po polskiej i Tatranski Park Narodowy po słowackiej stronie stanowią jeden z najliczniej odwiedzanych przez turystów parków narodowych Europy.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Europa Wschodnia w okresie unifikacji i militaryzacji gospo­darki

Według radzieckich planów kraje Europy Środkowej miały być bezpośrednim zapleczem wojny, jaką prowadzić zamierza­no na terenie zachodniej części Niemiec.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Ronalda Reagana

Pierwszym jej elementem stało się zaost­rzenie kampanii w sprawie praw człowieka, drugim - otwarta interwencja na Bliskim Wschodzie, trzecim - rosnące poparcie dla dysydentów wschodnioeu­ropejskich i narastający antykomunizm polityki USA.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wyścig zbrojeń. Zbrojenia w Kosmosie

Wojna nuklearna nie była do wygrania, bo Związek Radziecki nie dysponował odpowiednim potencjałem konwencjonalnym, niezbędnym do pro­wadzenia wojny w Europie także na atomowym polu walki.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Busha

 

W 1989 roku miejsce Reagana zajął George Herbert Walker Bush - były ambasador w Chinach i szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, przez 8 lat wiceprezydent. Bush nie był osobowością na miarę Reagana.

Ogromnym sukce­som w dziedzinie polityki zagranicznej towarzyszyły ciągłe niepowodzenia w polityce...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kanada

 

W Kanadzie mimo wejścia w życie pod rządami Briana Mulroneya układu o wolnym handlu z USA (rozszerzonego także następnie na Meksyk) nienajlepsza sytuacja gospodarcza łączyła się z coraz bardziej realną perspek­tywą secesji francuskojęzycznej prowincji Quebec, a w ślad za tym - rozpadu federacji...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - NATO

 

Lata osiemdziesiąte przyniosły umocnienie Paktu Północnoatlantyckiego, do współpracy z którym powróciła Grecja, a w ograniczonym zakresie nawet i Fran­cja.

Pakt (rozszerzony o Hiszpanię) był nadal efektywnym ogniwem obrony Zachodu, choć jego geograficzny zasięg uniemożliwiał bezpośrednią...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wzrost roli Wspólnoty Europejskiej

Przemiany te znalazły wyraz w umocnieniu europejs­kiego systemu walutowego (wąż walutowy powodujący w razie zmiany kursu jednej z walut krajów członkowskich automatyczne zmiany kursu pozostałych) w uchwaleniu Jednolitego Aktu, w powołaniu do życia z dniem 11 1993 roku wielkiego rynku europejskiego.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Pozaeuropejskie kraje komunistyczne

  Kraje socjalistyczne poza Europą wyszły już dawno z orbity wpływów ra­dzieckich (KRL-D, Laos, ChRL), bądź pozostawały ściśle związane z Moskwą dzięki ogromnej pomocy udzielanej im na cele gospodarcze i zbrojeniowe (Wietnam, Kuba, Mongolia).

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Polska słabym ogniwem systemu komunistycznego. Kryzys polski

  Wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu i przełamania podziału świata na dwa systemy, a w ślad za tym likwidacji ładu jałtańsko-poczdamskiego miały miejsce jednak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będących od co najmniej 1956 roku słabym ogniwem systemu.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys w stosunkach Wschód - Zachód

 

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce wywołało ostry kryzys w stosunkach międzynarodowych. Pod koniec grudnia państwa zachodnie podjęły sankcje ekonomiczne i polityczne wobec Polski. Narastało napięcie w stosunkach amerykańsko-radzieckich. Rokowania rozbrojeniowe znalazły się w ślepym zaułku, a w...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wojna w Afganistanie

 

W Afganistanie szalała wojna domowa. Większość plemion afgańskich wy­powiedziała się przeciwko reżimowi Babraka Karmala i pod hasłem dżihadu (wojny świętej) stawiała opór radzieckiej interwencji. Mimo ogromnego nasycenia ponad 100-ty siecznej armii interwencyjnej czołgami, samolotami i...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Ostry kryzys w krajach komunistycznych

  W krajach Europy Środkowej i Wschodniej trwały rządy tych samych co w poprzedniej dekadzie przywódców (Honecker, Husak, Ceausescu, Żiwkow, Kadar).

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys gerontokracji radzieckiej

 

W tym kontekście czynnikiem destabilizującym równowagę w bloku wschod­nim, osiągniętą po konwulsjach 1956 i 1968 roku, były częste zmiany przywódz­twa na Kremlu. Stanowiły one wynik gerontokracji. Zasadnicza część aparatu stalinowskiego, która uzyskała swe czołowe funkcje w partii i aparacie...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Andropow

 

Wybór następcy Breżniewa (został nim znany z pragmatyzmu i zdecydowania szef KGB, niegdyś, w 1956 roku, ambasador w Budapeszcie, Jurij Andropow) zdawał się potwierdzać nadzieje na zmiany.

Andropow zapowiedział radykalne reformy, nieco zdyscyplinował aparat władzy, ale wielkich zmian nie...