Posejdon: Bóg Atlantydy

Czytaj Dalej

Niemiecka mistyka spekulatywna - Mistrz Eckhart

Gdy j e d n a k mówi się o niemieckiej mistyce średniowiecznej, to ma się przedewszystkim na myśli Mistrza Eckharta. Cała neoplatońska mistyka i filozofiaoraz ascetyka niemiecka jest ważna dla dziejów religijnych tego kraju i powstaniaprotestantyzmu. Eckhart stanowi tu istotne ogniwo.

Jan Eckhart urodził...

Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

Autor Księgi Rodzaju prezentuje dwie wersje stworzenia człowieka: „A wreszcie rzekł Bóg: - Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym?

Inne podania...

"Hymn do Boga" - streszczenie

        Utwór ten został napisany prowdopodobnie we Francji w 1559 r., powstał poza cyklem Pieśni i jest jednym z pierwszych utworów poety wydanych w języku polskim (wcześniej Kochanowski pisał utwory w języku łacińskim). Kochanowski uznał ten utwór za pieśń, ale ze względu na jej cechy gatunkowe...

EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - TEOLOGIA

Zgodnie z reformacyjną zasadą sola Scriptura, zorientowana jest na Pismo św. ST i NT jako podstawę wiary i życia chrzęść.; -+ Tradycja, ujęta w -> symbolicznych księgach, odgrywa rolę drugorzędną i podlega stałej rewizji zgodnie z zasadą „ ecclesia reformata et semper reforman da".

K.e. nie ma...

Egzystencjalizm-koncepcja człowieka

Na początku XIX wieku duński myśliciel Soren Kierkegaard zapoczątkował w filozofii nowy prąd nazwany później egzystencjalizmem. Po jego śmierci jego myśli zostały zapomniane, odrodziły się na nowo w XX wieku. Do największych filozofów tego nurtu możemy zaliczyć również Gabriela Marcela, Karla Jaspera, Martina Heideggera oraz Jeana Paula Sartre. Trudno jest jednoznacznie określić czym jest egzystencjalizm. Kłopoty spowodowane są ogromną różnorodnością tej filozofii,

ABSOLUT

(łac. absolutus—zupełny, doskonały, bezwzgledny, bezwarunkowy)—to, co pod zadnym wzgledem nie jest uwarunkowane ani ograniczone;byt pierwotny, niezalezny, samoistny, posiadajacy w sobie racje swego istnieniai swoich kwalifikacji, pełnia bytu, pełnia doskonałosci.Termin a. wprowadził do filozofii Plotyn na...

Bonawentura - Bóg

Kolejnym ważnym dla Bonawentury pojęciem jest exemplaritas. Stanowi onoklucz do jego teorii idei. Bóg jest u Bonawentury zarazem podmiotem {intellectus)i p r z e d m i o t em poznania {intelligibile).

Samopoznanie Boga jest całkowicie swoiste i możemy j e nazwać podobizną{similitudó). Słowo (Yerbum) wyraża...

Tomasz z Akwinu - Bóg

Czwarty dowód wychodzi od stopni bytu. Ten dowód był przedmiotemlicznych sporów i jest spośród wszystkich najbardziej platoński. Ciekawe, żew zachowanym fragmencie dialogu Arystotelesa O filozofii mamy ten dowód,a Simplikios twierdzi, że Stagiryta wziął go od Platona.

W myśl tego dowodu istnieją stopnie...

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utw.

M I T O L O G I A   I   B I B L I A

Literatura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi...

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Nie ma nic trudniejszego niż szczera rozmowa. Wydawać by się mogło, że to banalne stwierdzenie, ale nie do końca. Aby rozmawiać, do niedawna jeszcze, dopóki nie wymyślono telefonów, trzeba było stanąć twarzą w twarz z rozmówcą. To powodowało, że oprócz słów dostrzegaliśmy też mimikę i...

Apologeci Wschodu (II n.e.)

byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej, często naukowcami, członkami szkół; grecka filozofia była ich źródłem (Platońska, stoicka) w budowaniu filozofii chrześcijańskiej;

budowali systemy metafizyczne, oparte na spekulacjach, korzystając z filozofii helleńskiej; zajmowali się...

Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie...

Rozmowa z Bogiem forma, funkcje

Nie ma nic trudniejszego niż szczera rozmowa. Wydawać by się mogło, że to banalne stwierdzenie, ale nie do końca. Aby rozmawiać, do niedawna jeszcze, dopóki nie wymyślono telefonów, trzeba było stanąć twarzą w twarz z rozmówcą. To powodowało, że oprócz słów dostrzegaliśmy też mimikę i...

ATEIZM

(gr. a przeczenie, theos Bóg), Doktryna lub egzystencjalna postawa człowieka wyrażająca negację Boga; w aspekcie filoz. — zaprzeczenie istnienia Boga; w aspekcie teol. — osobowe zerwanie z Bogiem i cofnięcie aktu zaufania wobec niego; w aspekcie religioznawczym — absencja kultu rel.; w aspekcie psychol. —...

BARTH KARL

ur. 10 V 1886 w Bazylei, zm. 10 XII 1968 tamże, Duchowny i teolog Kościoła reformowanego, twórca i czołowy przedstawiciel teologii -> dialektycznej.

I. ŻYCIE i DZIELĄ - Studia filoz.-teol. odbyl B. 1904-09 na uniw. w Bernie (pod kierunkiem ojca Fritza B. — historiaKościoła i egzegeza NT), Berlinie (A...

BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

B. jako stwórcabędący punktem wyjścia całej rzeczywistości i jako jej celbędący punktem dojścia stanowi centrum wszystkich zagadnieńteol. ; ponieważ związany jest z wszelkimi zagadnieniami egzystencjalnymiczłowieka i szczegółowymi problemami rei., trudnoprzeprowadzić ich adekwatną systematyzację...

BURZA

Zjawisko meteorologiczne (błyskawica, grzmot,piorun, deszcz, wicher) uważane w wielu religiach za epifaniętajemniczej potęgi, siły i gwałtu; zaliczane do rei. kategorii ->kratofanii, wyraża transcendencję, potęgę i moc -> bóstwa orazjego siłę zapładniającą ziemię; za bogów b. (i płodności)...

CHRYSTOCENTRYZM

Pogląd lub postawa, zgodnie z którymi -> Jezus Chrystus jako Bóg-Człowiek jest punktem centr, całej rzeczywistości świata rozumnego (-> kairos), przede wszystkim -» człowieka i jego działania (-> antropologia V); w sensie przedmiotowym — polega na ześrodkowaniu przez Boga w Chrystusie, jako centrum historii...

CHWAŁA BOŻA

(hebr. kebod Jahweh, gr. doksa tu Kyriu), Majestat Boga (zhipostazowany), czyli uwidoczniona w dziele stworzenia jego potęga i okazałość, a w dziele zbawienia jego świętość (-» sacrum), stanowiące dla człowieka podstawę oddawania czci rei. ( -> adoracja, kult) i jednocześnie wpływające na typ jego...

HOMO RELIGIOSUS

(łac. człowiek religijny), kategoriaantropologiczna używana na określenie istotnych powiązańczłowieka z rzeczywistością transcendentną (Bóg, —» sacrum),wyrażających się zwł. w fakcie powszechności zjawiska—» religii, lub określenie osoby obdarzonej szczególnymidarami rei. i pełniącej wybitne...