Port Augusta

Czytaj Dalej

ALEKSANDRIA - port

Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r.

ANTWERPIA - port

Główny belgijski port został zajęty 4 września 1944 r. eksplodowało w mieście i porcie ok.

BORDEAUX - port

Miasto i port na francuskim wy­brzeżu atlantyckiem, u ujścia rzeki Garonny.

BREST - port

i przez kanał La Manche dotarły do portów niemiec­kich, co było upokarzającą porażką Royal Navy i lotnictwa brytyjskie­go, które nie potrafiły uniemożliwić tej operacji (*„Cerberus"). miasto oblegał amerykański VIII korpus, który po zaciętych walkach zdobył port 18 września.

BRINDISI - port

Portowe miasto na południowym wybrzeżu Adriatyku, dokąd 8 wrze­śnia 1943 r.

CALAIS - port

Miasto i port na francuskim wybrze­żu kanału La Manche, zajęte 16 ma­ja 1940 r.

CHERBOURG - port

Francuski port położony w północ­nej części półwyspu Cotentin był głównym celem ataku 1 armii ame­rykańskiej w czasie inwazj i na *Normandi ę 6 czerwca 1944 r.

GIBRALTAR - port

Port morski i lotnisko na skalistym przylądku nad Cieśniną Gibraltar-ską, kolonia brytyjska od 1704 r. w porcie bazowały okrę­ty *Force H i stamtąd osłaniały konwoje z zaopatrzeniem dla bry­tyjskiej bazy na * Malcie oraz opero­wały w pobliskiej strefie Atlantyku.

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób...

MESSYNA - port

Miasto portowe na północno-wschodnim wybrzeżu Sycylii, było głównym celem alianckich wojsk, które 10 lipca 1943 r.

TULON - port

4 okręty podwodnewydostały się z portu: trzy z nichdotarły do Algieru (wśród nichsłynny Casablanca), a jeden inter­nowano w Barcelonie.

Główne tezy filozofii Augusta Comte i jego wpływ na filozofię tego okresu

August Comte nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej (był twórcą pojęcia pozytywizm).

Charakterystyka Polskich portów morskich

Port Gdański (wewnętrzny port) spełnia funkcję specjalistycznego portu masowego dla surowców nawozowych (import) i innych ładunków masowych, uniwersalno-specjalistycznego portu obsługującego drobnicę, drewno i zboże.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Walka o tron po śmierci Augusta II Mocnego

Fryderyk August przyjął tytuł August III. " August III przebywał głownie w Dreźnie, pozostawiając kraj w rękach swych urzędników i rywalizujących ze sobą dwóch grup magnackich.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Familia, chcąc zapewnić zwycięstwo swego kandydata (Augusta Aleksandra Czartoryskiego, bądź jego synowi Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu), poprosiła Rosję o pomoc. Rosja poparła w końcu kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek i niszczenie floty nieprzyjaciela. Głównym ich zadaniem było zwalczanie żeglugi do Narwy, a więc działanie przeciwko Rosji. W 1568 r. król powołał Komisję Morską, która...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August Poniatowski jest postacią kontrowersyjną w historiografii.

Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta

Próbę ratowania instytucji małżeństwa podjął pierwszy princeps, cesarz August, przez unormowanie praw, obowiązków i obyczajów Rzymian.

Jaki był wkład Augusta Comte’a w powstanie i rozwój socjologii

Comte był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia”. Sformułował wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki i stąd utarło się przekonanie o naukowości wszystkiego, co wyszło spod jego pióra.

>

>

>

Co według założyciela socjologii Augusta Comte’a jest przedmiotem zainteresowania socjologii

Comte za przedmiot badań socjologii uznał społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składającą się z elementarnych cząstek zwanych rodzinami. Badaniem społeczeństwa - zdaniem Comte’a - zajmuje się rozwijana w ramach tej nauki „statystyka społeczna” (będąca teorią samorzutnego porządku...