Porównanie

Czytaj Dalej

Porównanie teorii naukowej i mitu za pomocą pojęcia wynikania logicznego

1. Porównanie teorii naukowej i mitu za pomocą pojęcia wynikania logicznego 1.1 -- Porównanie to wymaga narzędzi, których dostarcza współczesna logika. Różni się ona głęboko od dawniejszej, zwanej tradycyjną. Początek logiki współczesnej to rok 1879, w którym ukazało się dzieło niemieckiego matematyka Gottloba Fregego. Zawiera ono pierwsze w historii systemy rachunku zdań i rachunku kwantyfikatorów, podane w formie aksjomatycznej. Przygotowaniem do tego ...

Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

1.uchwały i...

PORÓWNANIE W LITERATURZE

PORÓWNANIE, uwydatnienie pewnych właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie jego podobieństwa do in. zjawiska; pierwsze ujęte zostaje wówczas przez pryzmat drugiego i w ten sposób ocenione i zinterpretowane. P. ma postać dwuczłonowej konstrukcji semantycznej połączonej za pomocą jak, jako, niby...

Porównanie informatycznych systemów zarządzania

Charakterystyka

Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Są to ekspertowe, informowania kierownictwa i inteligencja|systemy sztucznej inteligencji. Kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel...

Porównanie podstawowych struktur rynkowych

Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i indywidualne cechy, ale posiada również cechy podobne do innych struktur. Będę starał się dokonać tutaj przybliżyć czytelnikom porównanie tych struktur. Zacznijmy od przedstawienia cech każdej z konkurencji tzn. doskonałej oraz ...

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej.

Porównanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z metodą ekonomicznej wartości dodanej. Przedsiębiorstwa w rozwiniętej gospodarce rynkowej są powszechnie przedmiotem różnorakich transakcji handlowych, co implikuje potrzebę uzyskania szacunków ich wartości przy pomocy odpowiednich dla charakteru transakcji i jej uczestników metod wyceny. M. Kufel wyszczególnił zbiory sytuacji, w których wymagane jest przeprowadzenie wartości przedsiębiorstwa. I tak, do ...

Porównanie gospodarki centralnie planowanej z gospodarką wolnorynkową

Porównanie gospodarki Centralnie Planowanej z gospodarką Wolnorynkową Na przestrzeni dziejów w wyniku rozwoju poszczególnych państw równolegle z kształtowaniem się struktur społeczno politycznych a przede wszystkim w zależności od ustroju politycznego panującego w danym państwie rozwijały się tam różne modele systemów gospodarczych. W odróżnieniu od gospodarki rynkowej, będącej systemem społeczno-gospodarczym, który kształtował się w drodze długotrwałej ...

Porównanie systemów administracyjnych w dwóch państwach

Porównanie systemów Administracyjnych w dwóch państwach Administracja jako system ?to zbiór powiązanych i współpracujących ze sobą instytucji. W mojej pracy przedstawię systemy administracyjne dwóch sąsiadujących Rzeczpospolitą Polską krajów. Od wschodniej granicy ?Federacja Rosyjska i od zachodniej Republika Federalna Niemiec. Bowiem zarówno na wschodzie jak i na zachodzie kraju nasze jednostki samorządu terytorialnego sąsiadują z jednostkami lokalnymi za granicą. Poza ...

Konstytucja marcowa a kwietniowa - zarys sytuacji w kraju, porównanie

Porównanie konstytucji marcowe z kwietniowa Sytuacja II RP po odzyskaniu niepodleglosci Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trzeba ją było jeszcze zachować. Oprócz postanowień traktatu wersalskiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę odegrały walki toczone z państwami sąsiadującymi. Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie. Powstańcom udało się zaskoczyć władze niemieckie zajęte tłumieniem powstania ...

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

Plan referatu: I. Wstęp II. Rozwinięcie 1. Dojście do władzy: pucz w Chile, rewolucja na Kubie. 2. Reformy gospodarcze Pinocheta i Castro. 3. Represje wobec obywateli oraz brutalne zwalczanie opozycji. 4. Polityka zagraniczna obu państw. 5. Schyłek panowania. Śmierć Pinocheta, choroba Fidela. 6. Komentarze na temat dyktatorów w oczach światowych przywódców i mediów. III. Zakończenie Temat: Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro ?

Porównanie dwóch koncepcji człowieka

Porównanie dwóch koncepcji człowieka Z czterech przedstawionych przez Józefa Kozieleckiego koncepcji psychologicznych człowieka, wybrałam dwie w celu porównania ich. Są to: koncepcja behawiorystyczna i koncepcja poznawcza. Koncepcja behawiorystyczna ? według niej zachowanie człowieka, jego osiągnięcia, kontakty z innymi ludźmi, uzależnione są od wyposażenia genetycznego oraz środowiska, w którym jednostka żyje. Wszelkiego rodzaju instytucje, system edukacji, sytuacja w ...

Porównanie koncepcji psychologincznych psychoanalizy i behawioryzmu

PORÓWNANIE KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH PSYCHOANALIZY I BEHAWIORYZMU Koniec XIX w., a szczególnie wiek XX przyniósł ogromny rozwój studiów psychologicznych. Jedną z przyczyn upatruje się w porzucaniu przez wielu uczonych filozofii, która według nich wplątana była w wieczyste spory, których rozstrzygnąć nie potrafi. Psychologia stawała się dla nich nauka opartą na faktach, na założeniach trudnych do zakwestionowania. Oczekiwania dotyczące stworzenia niekwestionowanych ...

Porównanie metod kierowania realizacją złożonych przedsięwzięć (harmonogramy a metody sieciowe).

 

Metody sieciowe to PERT (technika oceny i kontroli programu) oraz CPM (metoda ścieżki krytycznej). Obydwie metody są w zasadzie podobne lecz lepiej je wykorzystywać w nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i znane terminy...

Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

W Hiszpanii był system autorytarny od 1936r. (od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco.

W Polsce system autorytarny był od 1926r. (Od zamachu majowego) do wybuchu II wojny światowej.

Autorytarny system hiszpański był efektem wojny domowej. Był...

Porównanie św. Augustyna z św. Tomasza

Św. Augustyn widział w świecie społeczno – historycznym przede wszystkim konflikt i rozpatrywał go (świat społeczno – historyczny) poprzez ten konflikt.

Św. Tomasz dostrzegał w świecie przede wszystkim hierarchię i poprzez nią świat objaśniał

Być może w kategoriach socjologii...

Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

ATENY (demokracja)

1. Zgromadzenie wszystkich obywateli

( kworum 6 tyś. obywateli ).

2. Publiczne dyskusje nad ustawami.

3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.

4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę...

Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku.

-źródłem władzy jest naród

-najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa

-powołane zostają niezawisłe sądy

-rząd jest odpowiedzialny przed sejmem(parlamentem)

-wszyscy...