Porowatość skały

Porowatość skały lub gruntu w geologii to zawartość pustych przestrzeni - porów.Pory to mikroskopijne otwory w strukturze ciał organicznych lub nieorganicznych. Pory dzielimy na: Wyróżniamy porowatość: Szczególnym przypadkiem jest porowatość szczelinowa polegająca na obecności szczelin powstałych wskutek pękania lub rozbicia skał poprzednio mniej...

Czytaj Dalej

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

ANDEZYTY- możemy spotkać w Pienińskim Pasie Skałkowym Góra Wżar (pirokseny, amfibole, skalenie). Występują w formie pokryw lawowych lub przypowierzchniowych płytek- intruzje. Skały jasno- lub ciemnoszare. Prakryształy tworzą pirokseny lub amfibole. Na odcinku 18 km biegnącym od tej góry występuje 30 żył i kominów wulkanicznych zbudowanych z andezytów. BAZALTY-(skalenie, pirokseny, czasami oliwiny, amfibole). Bazalt wieku wczesnopaleozoicznego to diabaz-ma grubszą ...

Skały metamorficzne - opis wybranych skał.

SKAŁY METAMORFICZNE Skały metamorficzne powstają w wyniku działania procesów metamorficznych. Ich charakter zależy od rodzaju skały wyjściowej oraz zakresu temperatury i ciśnienia w jakich zachodzi przeobrażanie. Skały metamorficzne należą do słabo rozpowszechnionych w przyrodzie. Za najważniejsze uznać należy: GNEJSY Gnejsy są jedną z większych, a zarazem ważniejszych grup skał metamorficznych. Powstały one w średniogłębokich strefach metamorfizmu, w wyniku ...

Globalizacja

 

Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeństw w...

PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTY DESTYLACJI I ICH ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA

Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki mineralne: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę...

Skały

Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji...

Korzyści skali

Charakterystyka

Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

Skala nominalna

Charakterystyka

Skala nominalna to jedna z czterech skal pomiarowych (obok porządkowej, przedziałowej i ilorazowej) używanych w statystyce do przyporządkowania mierzonym cechom badanych jednostek pewnych symboli według określonych zasad Bielecka 2005, s. 20. <br

Skala nominalna jest skalą najprostszą...

Skala pomiarowa

Charakterystyka

Skala pomiarowa to system, pozwalający w pewien sposób usystematyzować wyniki pomiarów statystycznych.

Dane statystyczne dotyczące wybranych cech jednostek stanowią zbiór informacji charateryzujących daną zbiorowość. Pomiar statystyczny to czynność polegająca na przyporządkowaniu...

Globalizacja

Za początki globalizacji powszechnie przyjmuje się lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Związane było to z faktem, iż podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafiał na spore ograniczenia. Ludzie mogli wtedy inwestować praktycznie na całym świecie, co wykorzystywali chcąc osiągnąć najwyższy poziom produkcji, przy minimalnych kosztach. Pionierami globalizacji są takie firmy jak: Ford, Singer, Gilette, National Cash Register. Pierwsza faza globalizacji wynikała ...

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą się wzajemnie ...

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą ...

Skale badania postaw

skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby. W psychologii społecznej przyjęto kilka rodzajów skal postaw, wśród których najbardziej popularne to skale typu Lickerta i Thurstona. W...

Zamek w Pieskowej Skale

Jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Pol­sce. Pierwotna warownia go­tycka stanęła w tym miejscu praw­dopodobnie za panowania Kazi­mierza Wielkiego. W 1377 roku Lu­dwik Węgierski oddal ją rycerzowi Piotrowi Szafrańcowi Była to re­kompensata za zranienie i zniewa­żenie go przez żołnierza z...

Starożytna Grecja - Muzyka i liryka chóralna

Prócz liryki jońskiej, jambografii i elegii i prócz meliki eolskiej istnieje w epoce archaicznej inny jeszcze typ liryki, tak zwana liryka chóralna. Rozwój liryki chóralnej, w której wiersz jest tylko jednym z trzech elementów: poezji, muzyki i tańca, jest ściśle związany z rozwojem muzyki. Początki muzyki...

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

„Krzak dzikiej róży”

Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

Skala BARS

 

Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Podstawą skal behawioralnych jest analiza zadań szczególnie znaczących na danym stanowisku. Do zadań wyłonionych w wyniku takiej analizy...

Media w Polsce - Paweł Paliwoda

 

Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila. Jest nim Władysław Bartoszewski, który podczas ostatniej kampanii wyborczej stał się ikoną i dumą Platformy Obywatelskiej.

 

Powszechnie zaś krytykowany i wyszydzany jest w wielu...

Marketing globalny

 

Marketing globalny jest to działalność marketingowa przedsiębiorstwa będąca rezultatem przyjęcia orientacji globalnej. Oznacza to w praktyce dążenie firmy do zaspokajania potrzeb nabywców w różnych krajach za pomocą tych samych instrumentów marketingu, tego samego zestawu oferowanych wartości. Jest...

SKUTKI INFLACJI

 

Inflacja powoduje duże zamieszanie w kalkulacji kosztów produkcji. W rezultacie trudno jest przewidzieć wzrost realnych zysków, co wpływa destabilizująco na działalność gospodarczą i zniechęca do podejmowania ryzykownych inwestycji. Wzrost stopy inflacji powoduje nieuchronnie wzrost stopy oprocentowania...

Minimalna skala efektywna

 

Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)