Poręczenie majątkowe

Czytaj Dalej

Bilans Majątkowy

 

Bilans Majątkowy – finansowy obraz na dany dzień, moment czasu

Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania – z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy)...

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

 

Banki - na zlecenie - mogą udzielać gwarancji bankowych i poręczeń. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu...

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Złożenie takiego żądan9ia przysługuje osobie trzeciej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o czynnościach egzekucyjnych. Organ na ustosunkowanie się do niego ma także 14 dni, czynności egzekucyjne powinny zostać zawieszone do czasu postanowienia.

Przy odmowie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa...

Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych

Polega to na wezwaniu dłużnika zajętej wierzytelności lub prawa, aby wypłacił należne świadczenie z kosztami egzekucyjnymi łącznie organowi egzekucyjnemu. Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczeniem ani środkami pieniężnymi. Zajęcie wierzytelności lub prawa następuje przez doręczenie...

Egzekucja majątkowa w procesie formułkowym

Tytułem egzekucyjnym był sam wyrok, na równi z którym traktowano uznanie powództwa przez powoda przed pretorem. Egzekucję osobistą powód przeprowadzał za pomocą specjalnego powództwa. Mógł go uwięzić do czasu odpracowania bądź oddania długu. Egzekucja osobista miała generalny charakter. Pretor...

Rodzaj zdolności majątkowej syna

To czy syn posiadał jakikolwiek majątek, zależało od tego czy podlegał władzy ojca czy też był sui iuris. Jako niepodlegający tej władzy, nabywał własność na każdej rzeczy otrzymanej, zarobionej czy też zdobytej w każdy inny, zgodny z prawem, sposób. Jeżeli pozostawał jednak pod władzą...

Osobowe i majątkowe skutki małżeństwa

Skutki zależały od tego czy żona jest pod władzą męża (małżeństwo cum manu) czy jest alieni iuris (małżeństwo sine manu). W pierwszym przypadku wchodziła do rodziny agnacyjnej męża jako jego córka, a siostra dla własnych dzieci. Wszystko co miała i nabyła stawało się własnością...

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami

Wzajemne stosunki między małżonkami, zwłaszcza majątkowe, zależały od tego, czy żona znajdowała się pod władzą męża, czy też nie.

Między małżonkami istniał zawsze obowiązek wzajemnego szacunku. Żona winna zamieszkać razem z mężem i wychowywać dzieci zgodnie z jego wskazówkami. Powinna też...

Egzekucja majątkowa (venditio bonorum)

Wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati . Najpierw pretor wprowadzał powoda w posiadanie majątku dłużnika, następnie obwieszczał to w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta. Do egzekucji mogły przystąpić inne osoby , które miały pretensje do tegoż dłużnika. Przy większej...

Formy egzekucji majątkowej

a)Na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati

b)Cessio bonorum - możliwość dobrowolnego oddania własnego majątku na rzecz wierzycieli.

Egzekucja majątkowa uniwersalna i syngularna

Egzekucja uniwersalna skierowana była na cały majątek dłużnika (zastąpiła ona egzekucję osobistą ) Wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa – actio iudicati. Pozwany mógł zakwestionować zasadność egzekucji ( infitiatio) i dochodziło wtedy do ponownego zbadania sprawy, ale musiał liczyć się z...

Egzekucja majątkowa i jej formy

Proces formułkowy:

Venditio bonorum – (twór prawa pretorskiego) – wprowadzano wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika co ogłaszano publicznie dla powiadomienia innych wierzycieli. Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić...

Małżeńskie prawo majątkowe

Żona dzieliła stanowisko społeczne męża honor matrimonii, dzieci wchodziły pod jego władzę (żona – w małżeństwie cum manu) oraz do rodziny agnatycznej.

Żona in manu jako alieni iuris nie mogła mieć własności, jeśli wcześniej była sui iuris i miała jakiś majątek, to drogą conventio in manu...

Poręczenie

Zachodziło stypulacyjnie między wierzycielem a osobą trzecią przyjmującą na siebie odpowiedzialność za dłużnika. Popularna forma (zastaw wymagał posiadania wartościowej rzeczy, co nie było powszechne), poręczyciel uzależniał od siebie dłużników (pomagało im to np. w wyborach). Trzy formy...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę...

NA CZYM POLEGA PORĘCZENIE

Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuję się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązuję dłużnika w przypadku gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczenie ma na celu zabezpieczenie cudzej wierzytelności w związku z tym jest umową wtórną w stosunku do istniejącego między...

Zabezpieczenie majątkowe oraz tymczasowe zabezpieczenia mienia

Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy ( w walucie krajowej lub obcej) papierów wartościowych ( krajowych lub zagranicznych), zastawu ( na rzeczach, znajdujących się w kraju, a także za granicą o ile zapewnione są warunku dysponowania zastawem przez sąd polski ) lub hipoteki, może złożyć oskarżony...

PODATEK MAJĄTKOWY

Wymierzane od wartości majątku ( podatek od spadków i darowizn, od nieruchomości )

Poręczenie spłaty kredytu

Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umową terminie. Udzielenie poręczenia powoduje osobistą odpowiedzialność...