Poręczenie

Czytaj Dalej

Akcesoryjność poręczenia

AKCESORYJNOŚĆ PORĘCZENIA Poręczenie stanowi klasyczną postać zabezpieczenia o charakterze osobistym. Poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 1 k.c.). Dla oświadczenia woli poręczyciela zastrzeżona została pod rygorem nieważności, forma pisemna. W umowie poręczenia powinno zostać określone zobowiązanie, które poręczyciel poręcza. Przedmiotem takiej umowy mogą być nie tylko ...

Poręczenie spłaty kredytu

Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umową terminie. Udzielenie poręczenia powoduje osobistą odpowiedzialność...

Umowa poręczenia

Charakterystyka

Poręczenie - jest to umowa między poręczycielem a wierzycielem, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika w przypadku gdyby dłużnik sam zobowiązania nie dotrzymał. Cała umowa poręczenia nie musi być zawarta w szczególnej formie, natomiast...

NA CZYM POLEGA PORĘCZENIE

Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuję się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązuję dłużnika w przypadku gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczenie ma na celu zabezpieczenie cudzej wierzytelności w związku z tym jest umową wtórną w stosunku do istniejącego między...

PORĘCZENIE BANKOWE

Forma zabezpieczenia kredytu wynikająca z prawa cywilnego, której treścią jest zobowiązanie poręczyciela do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdyby nie zrealizował go dłużnik. P.b. jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Poręczycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dla ważności...

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

 

Banki - na zlecenie - mogą udzielać gwarancji bankowych i poręczeń. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu...

Poręczenie

Zachodziło stypulacyjnie między wierzycielem a osobą trzecią przyjmującą na siebie odpowiedzialność za dłużnika. Popularna forma (zastaw wymagał posiadania wartościowej rzeczy, co nie było powszechne), poręczyciel uzależniał od siebie dłużników (pomagało im to np. w wyborach). Trzy formy...

Poręcze do nauki chodzenia

poręcze do nauki chodzenia; stoso­wane do pionizacji czynnej i nauki chodzenia, ułatwiające utrzymanie po­stawy pionowej przy użyciu siły włas­nych mięśni (wspomaganie i asekuracja ze strony kończyn górnych); wyposażone w regulację wysokości i szerokości rozstawienia.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

Papiery wartościowe regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 921 (6) „ Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest zobowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty”. Przepis ten nie wprowadza ogólnej definicji papieru wartościowego. Wobec braku ustawowej definicji doktryna sama podjęła próbę zdefiniowania tejże definicji. W ...