Porażenie

Czytaj Dalej

Czym jest i jak leczyć porażenie mózgowe?

Nie w każdym przypadku udaje się określić przy­czyny choroby. Może ona wystąpić po infekcji płodu w macicy, na przykład wirusem różyczki czy cytomegalii. Czasami łożysko, które zaopatruje rozwijający się płód w tlen i składniki pokarmo­we, nie funkcjonuje prawidłowo. Przyczyną może być...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Osobna grupa niesprawności ruchowych powiązana jest z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), definiowanym jako „przewlekłe niepostepujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwła­szcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w wyniku uszkodzeń mózgu iv okresie...

Porażenia i niedowłady wiotkie

Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis),urazowe, uciskowe, toksyczne...

Porażenie nerwu łokciowego (masaże)

PORAŻENIE NERWU ŁOKCIOWEGO Nerw łokciowy to nerw mieszany, który ruchowo zaopatruje zginacz łokciowy nadgarstka ( zgina i przywodzi rękę), część przyśrodkową zginacza głębokiego palców) V, IV i ewentualnie III ( zgina paliczki dalsze), mięśnie kłębika ( odwodziciel, przeciwstawiacz i zginacz małego palca), dłoniowe i grzbietowe mm. międzykostne ( zginają w stawach śródręczno-palcowych, prostują w stawach międzypaliczkowych, przywodzą i odwodzą palce),

Porażenie w następstwie mielodysplazji

Zaburzenia rozwojowe obwodowego odcinka rynienki nerwowej pojawiają się u dzieci w Europie w 2—3%o żywych urodzeń, z tej liczby 43% ginie, pozostali w 70% mają normalną inteligencję. Objawy obwodowe i następstwa niedorozwoju układu nerwowego mogą być w różnym stopniu wyrażone: od pojawiających się...

Mózgowe porażenie dziecięce

Obecnie mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest pojęciem obejmującym różnorodne, zmieniające się wraz z wiekiem zaburzenia mchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi), które współistnieją z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu...

Mózgowe porażenie dziecięce.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD,MPDz)- to zespół przewlekłych, ale nie postępujących zaburzeń i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego. USZKODZENIA MÓZGU: 20% przypadków powstaje w okresie ciąży, 60% przypadków- okres okołopłodowy, 20% pierwsze lata życia dziecka, * Porażenie połowicze (hemiplegia)- to zaburzenie postawy ruchów i napięcia mięśniowego jednej strony ciała. Charakteryzuje się specyficznym, spastycznym ...

Zapalne albo usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego, które przynajmniej częściowo jest odwracalne, może być spowodowane wirusami neurotropowymi, takimi jak herpes zoster (patrz str. 138), Coxsackie albo wirus poliomyelitis oraz przez neuroalergiczne zapalenie wielokorzonkowe, chorobę Guillain-Barre’a albo sarkoidozę. To...

Obraz kliniczny mózgowego porażenia dziecięcego

Większość przypadków mózgowego porażenia dziecięcego poprzedzona jest występowaniem zespołu ostrego cierpienia mózgowego, przyjmującego postać ostrego zespołu neurologicznego. Objawia się on bezpośrednio po porodzie w postaci śpiączki, uogólnionego obniżenia napięcia mięśni, drżeń, zaburzeń...

Co to jest porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów. Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne...

Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej. Wiele wypadków w gospodarstwie domowym oraz w...

Porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów, między którym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny. Wtedy zachodzi rażenie prądem elektrycznym. O skutkach rażenia decydują przede wszystkim trzy czynniki: 1. Wartość prądu rażeniowego i jego rodzaj (stały, zmienny o różnej częstotliwości) 2. Czas przepływu prądu rażeniowego. Jeżeli czas przepływu prądu nie przekracza 0,1...0,5 s, następstwa rażenia są znacznie złagodzone.

PORAŻENIE OBWODOWE NERWU TWARZOWEGO

Porażenie obwodowe dotyczy zawsze wszystkich trzech gałązek nerwu twarzowego. Skutki porażenia są niezwykle dokuczliwe dla chorego, który prawie zawsze szuka szybko pomocy lekarza. Nerw twarzowy ze względu na położenie bardzo interesuje otolaryngologa. Wchodząc w obręb kości skroniowej wraz z obiema...

Porażenie nerwu łokciowego

Porażenie n. łokciowego: wypada tu czynność mm. międzykostnych, III i IV mm. glistowatych, m. przywodziciela kciuka, jak też m. zginacza łokciowego nadgarstka. Od mięśni międzykostnych jest uzależnione zginanie w stawach śródręczno-paliczkowych oraz prostowanie w stawach międzypa-liczkowych palca...

Porażenia strun głosowych

Porażenie strun głosowych jest zaburzeniem neurogennym. Może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Ze względu na etiologię porażenia dzieli się na obwodowe związane z uszkodzeniem pnia nerwu błędnego i centralne powstające w wyniku zmian w obrębie o.u.n.

A.    Porażenia jednostronne fałdów...

PORAŻENIE OKRESOWE RODZINNE

Rzadko spotykane schorzenie rodzinne, cechujące się napadami osłabienia lub bezwładu mięśniowego. Występuje w 3 postaciach ■ptjhipokaliemicznej, hiper- i normokaliemi-cznej. Omawiamy tu najczęstszą spośród nich — hipokaliemiczną.

Patogeneza. Wystąpienie osłabienia mięś| niowego jest zazwyczaj...

Porażenie

[plegia, paralysis); bezwład, paraliż; całkowity brak siły mięśniowej, co uniemożliwia wykonanie ruchu czynnego w zakresie chorej kończyny. Wyróżniono p. ośrodkowe (spastyczne) i p. obwodowe (wiotkie). P. spastyczne (paralysis spasti-ca) przebiega ze zwiększeniem napięcia mięśniowego (spastyczność);...

Niedowłady i porażenia nerwów obwodowych

Wśród niedowładów obwodowych, w szczególności porażenie splotu barkowego u niemowląt poprawiają się po stosowaniu terapii metodą Vojty (Bauer, Vojta l984, Mattigk 1988).

W świetle ostatnich osiągnięć neurobiologii wiadomo, że oprócz objawów klinicznych w porażonej kończynie występuje zaburzony...

Dziecięce porażenie mózgowe

Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

Uszkodzenia porodowe.

Choroby przebyte w...

Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu może spowodo­wać poważne zaburzenia funkcjo­nowania organizmu, uszkodzenia ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Dlatego przy obsłu­giwaniu sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeniach wytwarzających silny prąd należy zachować...