Rozmieszczenie osobników w populacji, struktura przestrzenna

Sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np.

Ocena zdrowia populacji

Ocena stanu zdrowia w skali populacyjnej ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia w szerszym wymiarze społecznym. W ocenie zdrowia populacji są wykorzystywane mierniki oparte na danych pochodzących z różnych źródeł informacji.

Społeczne aspekty zróżnicowania populacji pod względem płci

Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet

Płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie

Cechy:

fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie...

Jaki procent populacji zawiera się między kwartylami?

Ponieważ dolny kwartyl odcina 25% danych z dołu, a górny 25% z góry, to pomiędzy nimi pozostaje 50% danych.

Sposoby porządkowania danych dotyczących dwóch cech badanych w populacji (szereg szczegółowy i tablica korelacyjna)

Gdy badamy zbiorowość ze względu na 2 cechy zachodzi konieczność uporządkowania danych z uwzględnieniem wariantów obu tych cech.

a) W przypadku gdy badana zbiorowość jest nieliczna dane porządkujemy w szeregu szczegółowym, podając dla każdej jednostki parę (Xk,Yk) wariantów lub wartości dla obu...

Populacja

Zespół osobników roślinnych lubzwierzęcych jednego gatunku występujący w określonym środowisku i wzajemnie na siebie oddziałujący.