Poprawność

Czytaj Dalej

Kryteria poprawności problemów badawczych

W poprawnym sformułowaniu problemów badawczych może — oprócz znajomości ich klasyfikacji — dopomóc również uświadomienie sobie niektórych przynajmniej kryteriów poprawności tego typu problemów. Kryteriami tymi są zwłaszcza: usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych...

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

 

Literatura przedmiotu:

T. Matejuk, Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..., [w:] http://fost.pl/sport/pilkanozna/n/c/145/s/996

W. Kochański, B. Klebanowska, A. Markowski, O Dobrej i...

Od etnocentryzmu do „politycznej poprawności"

Wobec różnorodności czy przeciwnie - uniformizacji kultur można przyjmować różne postawy. Stykając się z odmiennością czy obcością, ludzie często przyjmują postawę etnocentryczną. Jest to przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Tak jak egocentryzm w...

Jaka jest różnica pomiędzy całkowitą, a częściową poprawnością algorytmu?

Algorytm jest całkowicie poprawny względem warunku początkowego i końcowego, jeżeli dla każdych danych spełniających warunek początkowy, obliczenia kończą się i wyniki spełniają warunek końcowy.

Algorytm jest częściowo poprawny jeśli dla każdych obliczeń, które się kończą wynik jest poprawny...

Metodologiczna poprawność metod i technik badań pedagogicznych

Oczywiście skuteczne wykorzystanie w pedagogice objętych w zaproponowanej klasyfikacji metod i technik badawczych zależy w dużej mierze od ich poprawności metodologicznej. Ta zakłada przede wszystkim w miarę wysoką ich rzetelność i trafność. Gdy mówimy, że dana metoda (lub technika) badań jest...

Wymień główne obszary życia społecznego, w którym posiadanie wiedzy psychologicznej jest warunkiem koniecznym w poprawności i skuteczności realizacji celów w tym życiu.

Praktyczne problemy psychologiczne powstają we wszystkich sytuacjach, w których uczestniczy człowiek, w których działa czynnie i w których jest przedmiotem oddziaływań jakichkolwiek czynników. Próby rozwijania badań psychologicznych i stosowania już istniejącej wiedzy ogarniają stopniowo coraz szersze dziedziny życia ludzkiego, ludzkiej pracy, nauki i zabawy, zdrowia, życia osobistego, społecznego i kulturalnego. W każdej z tych dziedzin problematyka psychologiczna ...

Warunki poprawności kryteriów socjometrycznych

Wszystkie wspomniane kryteria zapewniają tym lepsze wyniki badań socjometrycznych — zdaniem N.E. Gronlunda — im bardziej:

—    niedwuznacznie wskazują na rodzaj i istotę aktywności, zgodnie z którą osoby badane mają dokonać wyboru;

—    dotyczą czynności lub sytuacji dobrze znanych członkom badanej...