Pomoc psychologiczna

Czytaj Dalej

Pomoc psychologiczna - Pojęcie , cele, funkcje, formy

to organizacyjna strona / zewnętrzna/ różnorodnych logicznie powiązanych czynności specjalistycznych adresowanych w stronę podmiotu znajdującego się w sytuacji szczególnie trudnej życiowo, rodzinnej, zawodowej Do ważniejszych form pomocy psychologicznej zaliczamy: · Psychoterapia · Interwencja kryzysowa · Rehabilitacja psychologiczna · Promocja zdrowia psychicznego · Prewencja / zapobieganie/ psychologiczne · Poradnictwo ...

Zadania i organizacja pomocy psychologicznej w Polsce

Obok opieki psychiatrycznej osoby z zaburzeniami psychicznymi poddawane są zwykle również diagnostyce i opiece psychologicznej, dlatego warto zastanowić się nad tym, co jest istotą i podstawowym celem oddziaływań psychologicznych, a także przyjrzeć się zadaniom psychologa klinicznego.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Z badań Krzysztofa Kaniastego - absolwenta studiów psychologicznych w Polsce, zajmującego się w USA problematyką psychologiczną klęsk żywiołowych (który uczestniczył też w badaniach nad psychologicznymi konsekwencjami powodzi tysiąclecia w 1997 roku w Polsce) - wynika, że kataklizmy mogą pojawiać się w sposób przewidywany albo niespodziewanie, są widzialne lub niewidzialne, przekraczają granice państw i kontynentów i mają dramatyczne ...

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Pomoc psychologa klinicznego wobec osób niepełnosprawnych - rehabilitacja

Psychologicznie rozumiana niepełnosprawność może być związana z przeżyciem wydarzenia traumatycznego oraz urazu fizycznego i psychicznego. Rehabilitacja może akcentować różne aspekty: fizyczny, psychologiczny i społeczny.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Poradnictwo psychologiczne, działalność konsultacyjna

Poradnictwo psychologiczne jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowaw­czych i kryzysów rozwojowych. Do takich sytuacji dostosowana jest pomoc psychologiczna pod postacią porady.

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA

Wśród czynników sprzyjających świadczeniu psychologicznej pomocy wymienia się następujące cechy pomagającego: (1) pozytywny stosunek do ludzi, zainteresowanie, troska, chęć niesienia pomocy i empatyczno-auteliczna motywacja; (2) zdolność do zachowania własnej odrębności i przyzwolenia na odrębność innej osobie, wysokie kompetencje komunikowania się i spostrzegania społecznego oraz zdolność do zmiany zachowań w zależności od potrzeb osoby ...

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest działaniem pomocnym, zmierzającym do od­zyskania zdolności do samodzielnego rozwiązania kryzysu przez osobę nim dotkniętą, jest działaniem polegającym głównie na wsparciu emocjonalnym i podtrzymaniu, ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej Kryzys jest stanem zwrotnym, cechującym się bardzo dużym napięciem emocjonalnym, obawą przed utratą kontroli, uczuciem przerażenia i po­czuciem bezradności oraz ...

POMOC PSYCHOLOGICZNA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Do pomocy psychologicznej można zaliczyć: - psychoterapię, - interwencję kryzysową, - rehabilitację psychologiczną, - psychoprofilaktykę (psychologiczną prewencję), - promocję zdrowia, - poradnictwo i konsultację grup samopomocy.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia

Psychoterapia w odróżnieniu od innych form leczenia działa na płaszczyź­nie psychologicznej przez uruchomienie odpowiednich mechanizmów psychologicznych.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Podstawowe zagadnienia psychoprofiIaktyki, prewencji patologii

Według tego autora pier­wotna prewencja psychopatologii, jest pojęciem węższym, oznaczającym zespół działań, które zmierzają do wzmocnienia psychologicznych zasobów i przeciwdziałania psychologicznym i społecznym czynnikom ryzyka.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Udział psychologii w promocji zdrowia

Nowoczesna wiedza psychologiczna powinna być upowszechniana wśród reprezentantów zawodów medycznych, nauczycieli wszystkich szczebli, organizatorów życia społecznego, dziennikarzy itp. Praktyka psychologiczna na rzecz promocji zdrowia dopiero się rozwija.

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA - Znaczenie atrybucyjnych modeli w spostrzeganiu przyczyn problemów i możliwości ich rozwiązania w relacji pomocy

Pomoc psychologiczna ograniczałaby się w tym przypadku do zachęty podejmowania decyzji o zmianie i dostarczania fachowych informacji.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psycholog kliniczny jako konsultant grup samopomocy

Jak więc z powyższego wynika pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa klinicznego może mieć bardzo zróżnicowane formy.

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA - Uwarunkowania działań pomocnych

Funkcjonowanie ludzi w relacji pomocy psychologicznej może jednak ulegać różnym zakłóceniom, wynikającym też z innych ogólnych prawid­łowości.

Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików-robinson

„POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI ALKOHOLIKÓW-ROBINSON” ROZDZIAŁ I Przypadek I-I (10 lat chłopak) Wyznanie dyrektora cyrku.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Promocja zdrowia - udział psychologa klinicznego

Z psychologicznego punktu widzenia można określić promocję zdrowia jako „(.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia: Zjawiska zachodzące w psychoterapii

Psychoterapia może polegać na uczeniu się i na zmianie zachowań. Takie oczekiwania występują głównie w nurcie terapii behawioralnej i wszystkich formach modyfikacji zachowań. Jednakże, jak stwierdzono, ludzkie uczenie się rzadko jest prostym warunkowaniem, odbywa się kontekście społecznym i...

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia: Psychoterapia indywidualna i grupowa oraz rodzinna

Psychoterapię organizuje się w formie indywidualnych spotkań terapeuty z pacjentem i formie spotkań terapeuty z grupą. Czasem obie te formy się łączy. W psychoterapii wykorzystuje się cechy i procesy zachodzące w grupie do celów terapeutycznych. Grupy terapeutyczne mogą mieć charakter ot­warty lub...

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH - Wsparcie społeczne - wybrane zagadnienia

Jak już wielokrotnie pisałam zarówno osoby bezpośrednio doświadczone traumą i kryzysem, ich rodziny, jak i osoby pomagające ludziom poszkodo­wanym i profesjonaliści (ratownicy, lekarze, psychologowie i policjanci) konfrontowani zawodowo z tymi problemami, żyją i działają w sferze bardzo złożonych...

PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY POMOCY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I TRAUMATYCZNYCH

Można by się zastanowić, co czyni pracę z osobami z doświadczeniem traumy i kryzysu tak odmienną. Wydaje się, że jest to poziom obciążenia, jaki niesie ze sobą praca w ośrodkach pomocy i interwencji w kryzysie oraz praca w służbach ratowniczych. Ten poziom obciążenia wynika z tego, że psycholog...