Polska Ludowa

Polska Ludowa

Czytaj Dalej

Krótka historia Polski Ludowej

Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament polski, przekształciła PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, powstała z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1949 r.

Literatura Polski Ludowej

MACIĄG Literatura Polski Ludowej 1944-1964, W. 1974; „Twórczość" 1974 nr 7 (dyskusja o literaturze 30-lecia); W kręgu literatury Polski Ludowej, red.

Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

  Stanisław Mikołajczyk, przywódca ruchu ludowego, pełnił funkcje premiera rządu polskiego w Londynie w latach 1943-1944.

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Efektem tych uzgodnień było powołanie do życia w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego który miał stać się naczelnym organem Administracji - Przewodniczącym PKWN został szef polskich socjalistów Edward Osóbka-Morawski.

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA

BIBLIOTEKA LUDOWA POLSKA, seria wydawn. w kraju,, miała służyć idei oświaty ludowej.

Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Wojewodów mianował Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego  (przed wojną Prezydent) przy czym PKWN musiał zasięgnąć opinii właściwej Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewoda odpowiadał za: a).

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Państwo ludowe w swej polityce zagranicznej przyjęło zasadę sojuszu i współpracy ze Związkiem Radzieckim i bratnimi krajami demokracji ludowej, które - podobnie jak Polska - rozpoczęły po wojnie budowę fundamentów nowego ustroju społecznego i politycznego.

Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

Mikołajczyk nie przyjął do wiadomości faktu istnienia, kontrolowanego przez komunistów (koncesjonowanego), pseudo - Stronnictwa Ludowego i doprowadził do konferencji najwybitniejszych, przedwojennych działaczy ludowych oraz kierownictwa ruchu ludowego z okresu okupacji, SL-„Roch”.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

ruchu ludowego. 28 VII 1895r na zjeździe w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stapińskiego. Trzeba było walczyć o utrzymanie ziemi w rękach polskich.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W marcu 1946 doszło do rozłamu PSL: powstała grupa przybrała nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" i opowiedziała się po stronie bloku demokratycznego.

Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

Natomiast starające się budować autentyczny ustrój demokratyczny w Polsce, Polskie Stronnictwo Ludowe ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele, postanowiło zająć odrębne stanowisko.

Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Na wiosnę partie "bloku demokratycznego" wystąpiły z propozycją referendum ludowego, które miało dać odpowiedź na pytania: 1. Czy chcesz utrwalenia zachodniej granicy państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Obszar Polski pn.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego? ”   Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i rozszerzenie go ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.