Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – pierwsza polska klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym. Pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części – wszystko co znajduje się w obrocie. Usługi natomiast, to wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych i ludności...

Czytaj Dalej

Struktury zawodowe

W nowej klasyfikacji: · wprowadzono dodatkowe grupy, obejmujące zawody funkcjonujące w siłach zbrojnych, · znacznie zmniejszono ogólną liczbę zawodów i specjalności objętych klasyfikacją, przede wszystkim w wyniku łączenia niektórych węższych specjalności w szerzej definiowane lub w wyniku całkowitej rezygnacji z wyodrębniania specjalności w ramach zawodu, · wprowadzono zawody (specjalności), które dotychczas nie były ujęte w klasyfikacji, · w ...

Rola usług dla gospodarki narodowej.

Pod pretekstem stosowania dumpingu przez polskich producentów stali (zapewniają oni, że takie przypadki nie miały miejsca) nałożono cła antydumpingowe na dwa rodzaje wyrobów stalowych z Polski obniżające naszą konkurencyjność cenową na rynkach WE.

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Obecnie funkcjonujące sieci zaczęły wchodzić do Polski później, kiedy zwolnienia z ulg już nie przysługiwały. Obecnie Cosun zabiega o możliwość uczestniczenia w restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego.

Treść normy ISO 9001:2000.

Układ treści normy ISO 9001:2000 przedstawiony jest poniżej [7,8]: a) Wprowadzenie 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Podejście procesowe 1.3. Powiązanie z ISO 9004 1.4. Kompatybilność z innymi systemami zarządzania 1. Zakres normy 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Zastosowanie 1.2.1. Postanowienia ogólne 1.2.2. zmniejszony zakres – wyłącznie projektowania i prac rozwojowych 1.2.3. Dostosowywanie 2. Normy powołane 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania ...

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Prosząc o pozwolenie na formowania polskiej armii u boku Francji, polscy patrioci mieli nadzieję , że legiony staną się zalążkiem odbudowanego wojska polskiego. Kiedy polski żołnierz był potrzebny, cesarz łudził Polaków obietnicami odbudowania wolnej i potężnej Polski.

Karta podatkowa, warunki jej uzyskania i realizacji.

30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli, • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli, • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego. Kultura Polska u Schyłku Średniowiecza (XV w.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego.   Kultura Polska u Schyłku Średniowiecza (XV w.

Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw

Istnieją zależności między atrakcyjnością polskiego rynku a ryzykiem dla inwestorów zagranicznych związanym z wchodzeniem do Polski.

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Wtedy to przybył do Włoch Józef Wybicki i wzruszony nastrojem legionistów, widokiem odrodzonego wojska polskiego, ułożył pieśń poświęconą Dąbrowskiemu i jego wojsku - Jeszcze Polska nie umarła - która obecnie jest hymnem polskim.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Broszura Kazimierza Krzywickiego "Polska i Rosja w 1872 roku" kładła nacisk na solidarność słowiańską, z czym łączyła wyrzeczenie się myśli o jakichkolwiek formach odrębności narodowej łącznie z odrębnością języka. Pod względem kultury naród polski dotrzymywał kroku innym narodom europejskim.

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Wyraziła się ona nie tylko w popieraniu Sasów, w polityce antyczeskiej, ale również w reformach na terenie Polski, prowadzących do wzmocnienia organizacji kościelnej.

Tworzenie niepodległego państwa polskiego

Rosja negatywnie ustosunkowała się do odrodzenia niepodległej Polski z uwagi na to że: - Polska stała się zaporą w rozszerzeniu rewolucji na zachód, co uniemożliwiło pomoc Rosji, rewolucjonistom w Niemczech i Austrii.

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP)

Uczestniczył też w powołaniu —> Polskiej Akademii Literatury. KOZIKOWSKI Pamiętnik Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie 1920-1930, W.

Polskie Państwo Podziemne - struktury i cele

12 III przyjęto regulamin RJN, a 15 III ogłoszono jej deklarację programową O co walczy naród polski - głoszącą zasadę „wolności, całości, suwerenności i bezpieczeństwa oraz zdrowego rozwoju wewnętrznego Rzeczypospolitej”.

Ekonomika sektora publicznego

1. Kategoria potrzeb zbiorowych Działalność gosp. Człowieka ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. Kategoria potrzeb ludzkich stanowi centralny element teorii ekonomii oraz pierwotny motyw gospodarczej aktywności człowieka. Potrzeba jest pożądaniem wartości użytkowych (dóbr i usług) wynikającym z osiągniętego rozwoju gosp. i kulturalnego ludzkości. Pożądanie przejawiają zarówno jednostki, jak też grupy społeczne i całe społeczeństwo. Potrzeby ludzkie mają charakter ...

Współczesne społeczeństwo polskie

Wyłaniający się obraz cywilizacyjnego zapóźnienia Polski jest wstrząsający – wypadamy cztery, pięć razy gorzej niż społeczeństwa Zachodu, choć i tam przecież cywilizacyjny i funkcjonalny analfabetyzm jest problemem niepokojącym rządy i parlamenty. Pod względem liczby rozwodów Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

została opracowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wykorzystującej statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej UE.

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

"Nierządem Polska stoi" - krytykuje możnowładców zanieposzanowanie istniejących praw - różne prawa dla bogatych i biednych. W zbiorku "Rytmyabo wiersze polskie" widoczna jest postawa światopoglądowa poety : odczuwa osamotnienie wkosmosie i słabość ludzką, która wiąże się z grzechem i śmiercią.