Tętnica głęboka okalająca biodro położenie

Od swego początku tętnica biegnie skośnie ku górze i bocznie ku tyłowi od więzadła pachwinowego do kolca biodrowego przedniego górnego. W przebiegu tym tętnica leży w rowku między powięzią biodrową a powięzią poprzeczną i zespala się z gałęzią wstępującą t. bocznej okalającej...

Przebieg i położenie żyły szyjnej

Ż. szyjna zewnętrzna powstaje przeważnie z dwóch korzeni: korzeń przedni poniżej małżowiny usznej w miąższu przyusznicy odchodzi z ż. zażuchwowej, korzeń tylny ku tyłowi od małżowiny wytwarza się 7 połączenia ż. potylicznej i ż. usznej tylnej. Dalej żyła biegnie między m. szerokim szyi a...

Przebieg, położenie żyły PODOBOJCZYKOWEJ

W przedłużeniu ż. pachowej ż. podobojczykowa lozpoczyna się na dolnej powierzchni obojczyka (brzeg zewnętrzny 1 żebra i i kończy w kącie żylnym ku tyłowi od stawu mosfkowo-obojczykowego, łącząc się z ż. szyjną wewnętrzną. Podobnie jak t. podobojczykowa prawa, kończy się więc ona obustonnie...

Położenie żyły ramienno-głowowej

Ż. raintenno-głowowa lewa, tak jak prawa, do przodu graniczy z końcem mostkowym obojczyka, stawem mostkowo-obojczykowym i częścią górną rękojeści mostka, od których oddziela ją przyczep dolny m. mostkowo-gnykowego i m. mostkowo-tarczowego, a poza tym grasica lub ciało tłuszczowe grasicze, które...

Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

-  polityka procesarska, poparcie dla dynastii salickiej, potem Hohenstaufów

*  zbrojne wsparcie na terenie Niemiec, Polski, Węgier, Italii

-  korona króleska dla Wratysława II (1086) i Władysława II (1158)

-  po 1055 r. – rozbicie dzielnicowe Czech 

*  osłabienie wewnętrzne

*  interwencje cesarskie pod...

Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

WEWNĘTRZNE

-  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

-  wspólnoty terytorialne – metrokomie

-  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

-  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

-  formy feudalnego podziału własności ziemi

*  kolonat

*  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

Zaczątki wymiany na nowych podstawach. Rola i położenie Żydów

 

Na Zachodzie zaczął powoli zastępować dawny handel o rzymskich podstawach nowy system wymiany towarowej. Pewne miasta rzymskie, będące rezydencjami bp, skupiały niektóre grupy rzemieślników i obcych kupców, zaopatrujące kościoły diecezjalne w niezbędne przedmioty kultu. Kulty świętych w...

Położenie chłopów poddanych (XI - XIV wiek)

 

Zależność chłopa od pana:

prawo własności pana do osoby chłopa

prawo własności pana do ziemi chłopa

pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiadał wobec chłopa uprawnienia władzy publicznej:

sądowniczą

policyjną

wojskową.

Powinności chłopów sprowadzały...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - POŁOŻENIE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

 

Utrata Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy podniosła znaczenie patriarchatu konstantynopolitańskiego, który począł się uważać za ekumeniczny. Stało się to przyczyną ostrych nieporozumień z Papiestwem, roszczącym sobie pretensje do prymatu w świecie chrześcijańskim i spowodowało pogłębienie...