Położenie mięśni szyi

Pod względem położenia mięśnie szyi możemy podzielić na trzy główne grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. W skład pierwszej wchodzą m. szeroki szyi i pod nim leżący m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy; mięśnie grupy środkowej są wszystkie w związku z kością gnykową, a mięśnie grupy...

Podział, położenie i przebieg odbytnicy

Odróżniamy dwie części odbytnicy różne pod względem budowy, czynności i położenia: odcinek górny, zwany częścią miedniczną (pars pehina recti), położony w miednicy małej i odcinek dolny, zwany częścią kroczową (pars perinealis s. analis recti). Granicę obu części stanowi miejsce, gdzie...

Położenie trzustki

Trzustka jest położona poprzecznie w górnej części jamy brzusznej do przodu od kręgosłupa i ku tyłowi od żołądka, między śledzioną, graniczącą z jej lewym końcem, a pętlą dwunastnicy, która wklęsłości^ swą obejmuje koniec prawy trzustki. Zazwyczaj trzustka leży na wysokości i i 2 kręgu...

Położenie tchawicy

Tchawica, przewód nieparzysty, w odcinku górnym położona jest w przedniej i dolnej części szyi, w odcinku dolnym — w górnej części klatki piersiowej ku tyłowi od mostka. W całym swym przebiegu leży ona do przodu od przełyku i na ogół zajmuje położenie pośrodkowc, swą dolną częścią tylko...

Położenie nerki

Nerki są to największe narządy przestrzeni zaotrze wej. Wraz z nadnerczami, które przylegają do górnych końców nerek, one położone na tylnej ścianie brzucha w tkance łącznej górnej części przel strzeni zaotrzewnowej. Nerki leżą po obu stronach kręgosłupa na poziomie dwóch dolnych kręgów piersiowych...

Położenie jajników

Po ukończeniu ontogenetycznych zmian położenia jajniki, prawy i lewy, układają się wewnątrzotrzewnowo w części bocznej jamy miednicy; układają się one do przodu od odbytnicy i ku tyłowi od więzadła szerokiego macicy. Zwykle znajdujemy je około 2 cm do przodu od stawu krzyżowo-biodrowego i...

Położenie i wielkość przysadki mózgowej

Wymiary przysadki są następujące: najdłuższa średnica poprzeczna wynosi przeciętnie 12 do 15 mm; średnica przednio-tylna około 8 mm, zaś średnica pionowa mniej więcej 6 mm. Przysadka jest więc, jak widzimy, wydłużona w kierunku poprzecznym i nieco spłaszczona z góry ku dołowi. L osoby...

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych jest wynikiem podziału pnia tętniczego w ciągu rozwoju osobniczego, o czym mowa była poprzednio. Przypominamy tu tylko, że w pniu tętniczym, z którego powstaną następnie początki obu wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego, wytwarzają się cztery...

Położenie łuku aorty

Ponieważ łuk aorty przebiega nie tylko z prawa na lewo, ale również silnie skośnie, prawie strzałkowo od przodu ku tyłowi (z śródpiersia przedniego do tylnego), więc w widoku od przodu jest on pozornie skrócony, co zaznacza się zwłaszcza w obrazie rentgenowskim. W związku z tym odróżniamy więc na...

Zmienność położenia wysokości łuku aorty

Pod względem wysokości górnego punktu łuku, który przeciętnie leży około 2,5 cm poniżej górnego brzegu mostka, zachodzi wielka zmienność. Ku górze może on sięgać do górnego brzegu mostka lub w rzadkich przypadkach nawet go przekraczać, ku dołowi może obniżać się do 4 cm lub rzadziej nawet do 8...

ZMIENNOŚĆ POŁOŻENIA KOŃCA AORTY

Aorta może zstępować niżej niż zwykle, a wtedy również obie tt. biodrowe wspólne odchodzą niżej, na poziomie 5 kręgu lędźwiowego. W przeciwieństwie do tego może ona też kończyć się wyżej od 4 kręgu lędźwiowego; w literaturze znane są przypadki, w których aorta sięgała tylko do wysokości 2...

Początek, przebieg, położenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

W swym początkowym odcinku w obrębie trójkąta t. szyjnej układa się ona bocznie oraz nieco ku tyłowi od t. szyjnej zewnętrznej. Zaraz powyżej jednak w przestrzeni przygardłowej zachowując swe położenie tylne przesuwa się przyśrodkowo.

W dalszym swym przebiegu tętnica biegnie przez cały...

Położenie tętnicy podobojczykowej

Część wstępująca tętnicy podobojczykowej po stronic prawej rozpoczyna się przy prawym obwodzie tchawicy. Zależnie od położenia otworu górnego klatki piersiowej sięga ona ku górze do różnej wysokości, przykryta m. mostkowo-tarczo-wym 1 mostkowo-gnykowym. Część wstępująca po stronie lewej w swej...

Tętnica krezkowa dolna położenie

W odcinku górnym tętnica leży zaotrzewriowo, biegnąc ku dołowi i wr stronę lewą; na poziomie wzgórka, skręcając przyśrodkowo, wstępuje ona w nasadę krezki okrężnicy esowatej; położenie to utraca, kończąc się w przejściu w t. odbytniczą górną.

Ku tyłowi tętnica przylega wpierw do aorty...

Położenie tętnicy biodrowej zewnętrznej

Do przodu tętnicę przykrywa otrzewna; pod otrzewną tętnica wytwarza podłużną wyniosłość. Wiotka tkanka łączna podotrzewnówa położona między naczyniem a otrzewną umożliwia łatwe oddzielenie otrzewnej. Poprzez otrzewną po stronie prawej przylega koniec jelita krętego, a nieraz nawet wyrostek...

Położenie tętnicy podkolanowej

Przez rozwór przywodzicieli tętnica i żyła udowa, jako naczynia pod-kolanowe, wstępują do dołu podkolanowego; towarzyszy im n. piszczelowy, który w przedłużeniu swego pnia macierzystego n. kulszowego z tylnej strony uda wstępuje weń w górnym kącie dołu, nieco bocznie od naczyń. Razem z nimi...

BITWA Z POŁOŻENIA ŚRODKOWEGO

Metoda rozgrywania przez Napoleona walki wówczas, gdy dysponował siłami znacznie słabszymi od przeciwnika. Polegała na wybraniu terenu poprzecinanego licznymi przeszkodami wodnymi, co sprawiało, że poszczególne korpusy wroga nie mogły łatwo komunikować się ze sobą i spieszyć sobie z pomocą...

Położenie serca

Położenie serca: serce ludzkie przemieszcza się daleko w lewą stronę, tak że prawie */3 jego ogólnej masy znajduje się na lewo od linii pośrodkowej ciała. U zdrowrego dorosłego człowieka uderzenie koniuszkowe znajduje się w 5 przestrzeni międzyżebrowej (PMŻ). Lewa granica serca przebiega skośnie od...

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. - wsch. Polsce na terenie województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Obszary leśne zajmują 15 547 ha., 18 181 ha. to grunty rolne i 24 604 ha. to nieużytki - w...

Eurazja - Położenie

Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego , które nazywano Europą , lądowi leżącemu na wschodzie i nazywa - nemu Azją . O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrę - bnione , to Europa i Azja tworzą jeden...