Położenie geograficzne

Czytaj Dalej

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dawniej liczył on 214,3 km2 i zawierał się pomiędzy 51-41'15'' a 51-51'45'' szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 19-20'31'' i 19-37'04'' długości geograficznej wschodniej.

Proszę scharakteryzować związek między położeniem geograficznym państwa a panującym w nim ustrojem politycznym

W państwach mających granice naturalne, jak Islandia czy Szwajcaria, dominowały demokratyczne formy rządzenia w przeciwieństwie do państw o granicach geograficznie otwartych, jak np.

Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.

W III tys. Kreta zaludnia się przybyszami z Azji Mniejszej. Osiedlili się oni również na wyspach Morza Egejskiego...

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

Położenie i ruch planet w Układzie Słonecznym

Do czasów Mikołaja Kopernika (1473 - 1543) sądzono, że centralne miejsce w Układzie Słonecznym zajmuje Ziemia. Przyjmowano geocentryczny model Wszechświata, opracowany w II w n.e. przez Ptolemeusza. Według tego modelu centrum Wszechświata zajmowała nieruchoma Zie­mia, wokół której krążyły po sferach...

Rola uwarunkowań geograficznych w stosunkach

Rozumiemy przez nie położenie i ukształtowanie geograficzne terytorium państwowego i linii brzegowej (jeśli takową posiada), klimat, rodzaje gleby i surowce.

CZYNNIKI GEOGRAFICZNY W STOSUNKACH

Najwcześniej zauważony, najbardziej doceniany, zaliczany do grupy czynników obiektywnych i warunkujących;

- obszar terytorialny;

- położenie geogr.;

- ukształtowanie terenu;

- dostęp do morza;

- klimat;

- zasoby surowców;

- rodzaje gleby;

- nasycenie wodą;

- kształt linii brzegowej;

W...

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

I.wiatry stałe

pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

Położenie, obszar, granice polski – podział administracyjny

Długości geograficznej wschodniej – czas zimowy) Matematyczne położenie określają współrzędne geograficzne skrajnych punktów.

Podział kraju na krainy geograficzne

Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

Degradacja środowiska geograficznego Polski

Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska...

Człowiek w środowisku geograficznym

Wszelkie elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane. Stan środowiska geograficznego jest wynikiem ciągłych przemian zachodzących pod wpływem sił tkwiących we wnętrzu Ziemi, pod wpływem innych czynników oraz działalności człowieka.

Wpływ gospodarczej DZIAŁALNOŚCI człowieka na ŚRODOWISKO geograficzne

W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:

- karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu;

- wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. - wsch. Polsce na terenie województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Obszary leśne zajmują 15 547 ha., 18 181 ha. to grunty rolne i 24 604 ha. to nieużytki - w...

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego obszaru należy wymienić kilka o największym znaczeniu.

Nizina...

Eurazja - Położenie

Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego , które nazywano Europą , lądowi leżącemu na wschodzie i nazywa - nemu Azją . O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrę - bnione , to Europa i Azja tworzą jeden...

Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

Elementem obejmowanym przez termin "środowisko geograficzne" jest przestrzeń geograficzna. Jeżeli środowisko geograficzne "daje nam coś" to nie znaczy, że należy "wziąć" wszystko i nie zastanawiać się nad skutkami w całkiem niedalekiej przyszłości.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy. Obejmuje fragment pradoliny w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks Puszcza Kampinoska. Takie...

Cechy fizyczno - geograficzne regionu łódzkiego

Lokalne różnice klimatyczne wywołane są położeniem geograficznym, ukształtowaniem powierzchni i rodzajem podłoża.