Polityka zagraniczna państw

Czytaj Dalej

Problemy Globalizacji dla polityki zagranicznej państw

Entuzjaści globalizacji domagają się wręcz takich rozwiązań, które zapewniłyby priorytet eko­nomii (kapitału) nad polityką Po trzecie, uwagę należy skupić na zacieraniu się granicy między tym, co zagraniczne a tym, co wewnętrzne w polityce państwa, czyli między polityką zagraniczną a polityką wewnętrzną.

Zjawiska istotnie wpływające na politykę zagraniczną państw, wniesione do życia międzynarodowego przez procesy globalizacji

 

Globalizacji towarzyszy centralizacja podejmowania decyzji dotyczą­cych spraw światowych w państwowych i pozapaństwowych ośrodkach. Globalizacja jest problemem skali w tym sensie, iż jedynie ten, kto może działać w skali globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Polityka zagraniczna ZSRR

Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej po 1918 r.

Funkcja Sejmu w kierowaniu polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa

Ważną rolę w procesie powoływania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i organizacjach międzynarodowych, odgrywa Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych.

Polityka zagraniczna RP wobec państw sąsiedzkich po 1989 roku

Po latach wychodzą na jaw kolejne fakty i coraz pewniejsze jest przekonanie, że wroga wobec Zachodu polityka naszego wschodniego sąsiada niosła wiele zagrożeń wobec Polski, a traktowanie jej jako ewentualny przyczółek do działań militarnych wobec Zachodu stawiała ją na przegranej pozycji w przypadku ewentualnego konfliktu a także narażała na kompletne zniszczenie wobec realnej groźby ataku nuklearnego.

Pojęcie polityki zagranicznej

Polityka zagraniczna państwa to wszelkie działania służące zapobieżeniu jakiejkolwiek szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki. Wydaje się być poprawnym stwierdzeniem, ze polityka zagraniczna współcześnie funkcjonujących państw jest procesem racjonalnego myślenia decydentów.

Czynniki polityki zagranicznej

Ustrój, jako sposób zorganizowania społeczeństwa decyduje znacząco o obiektywnej sile narodu oraz państwa, o jego pozycji na arenie międzynarodowej, a także o skuteczności polityki zagranicznej.

Cele polityki zagranicznej

Celem polityki zagranicznej państwa jest niewątpliwie optymalna realizacja interesów grup najbardziej wpływowych w państwie. W społeczeństwach demokratycznych celem polityki zagranicznej jest realizacja interesów całego społeczeństwa, lub zdecydowanej większości.

Środki i metody polityki zagranicznej

Metodami są bezpośrednie rozmowy i negocjacje na szczeblu międzyrządowym i prezentowanie swoich stanowisk w zakresie polityki zagranicznej na forach międzynarodowych za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

Polityka zagraniczna Polski

W dokumentach o nazwie:”Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz „Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej”. Na tym tle można ustalać prawidłowo priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

Związek polityki zagranicznej z wewnętrzną polega na tym, że posiada ona pełne poparcie głównych sił politycznych i społecznych w kraju. Zasady i koncepcje polityki zagr.

Cele i Zasady Polityki Zagranicznej

Konkretne zadania,priorytety polskiej polityki zagranicznej są przedstawiane Sejmowi w czasie corocznych wystąpień ministra spraw zagranicznych. Polska polityka zagraniczna musi uwzględniać cztery wymiary terytorialne: a.

Blaski I Cienie Polskiej Polityki Zagranicznej

Polska polityka zagraniczna po 1989 roku należy do dużych osiągnięć naszego kraju. Oczywiście są też słabe strony polityki zagranicznej. Występuje też okresowo brak koordynacji polityki zagranicznej na szczeblach najwyższych.

Proces Kształtowania wspólnej tożsamości w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Unia osiąga powyższe cele poprzez: - określenie zasad oraz ogólnych wytycznych Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - decydowanie o wspólnych strategiach- podejmowanie wspólnych działań - przyjmowanie wspólnych stanowisk - umacnianie regularnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w prowadzeniu Polityki.

Polityka wobec państw UE

 

W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z...

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

Obecnie w Rosji ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicznej: Wg koncepcji euro-atlantyckiej interesem nadrzędnym Rosji jest wyrwać się z zacofania i kryzysu gospodarczego; przybliżyć się do zachodnich demokracji, z którymi współpraca pozwoli wydźwignąć się Rosji z jej dotychczasowych problemów ekonomicznych.

Polityka Celna Państwa

  W najbliższym czasie zmieni się polityka fiskalna państwa - wraz ze zniesieniem ceł znikną bariery ochronne dla krajowego przemysłu piwowarskiego.

Polityka Fiskalna Państwa

  Wzrost konsumpcji piwa w Polsce skutecznie hamuje polityka fiskalna.

POLITYKA BUDŻETOWA PAŃSTWA

Rząd zawsze może prowadzić dyskrecjonalną politykę fiskalną wyrażającą się w preferowaniu określonej stopy podatkowej i określonego rodzaju wydatków w tym celu, aby uzyskać możliwie najwyższy efekt w postaci wzrostu dochodu narodowego i wzrostu zatrudnienia, co jest głównyn celem polityki gospodarczej państwa.