Polityka gospodarcza

Czytaj Dalej

Polityka społeczna i gospodarcza

Cele polityki gospodarczej:Zjawiska społeczne i gospodarcze pożądane z punktu widzenia najwyższych organów władzy państwowej. Jeżeli pojęcie polityki społecznej utożsamia się z polityką socjalną państwa wtedy tę ostatnią można uważać za jedną z dziedzin polityki gospodarczej.

Polityka gospodarcza

Jedna z nich wyróżnia (biorąc pod uwagę ich charakter) cztery następujące grupy:<br><br> a) cele generalne:<br> zapewnienie suwerenności oraz sprawiedliwości<br> ochrona praw człowieka,<br> zapewnienie postępu społecznego,<br><br> b) cele ekonomiczne:<br> gospodarczy,<br> dążenie do dobrobytu,<br> rozwój przedsiębiorczości,<br> zapewnienie równowagi wewnętrznej oraz zewnętrznej,<br><br> c) cele ...

Polityka społeczna a gospodarcza przykład:Irlandia

Regiony dysponują warunkami do przyśpieszania procesu wzrostu i regiony wymagające harmonizacji rozwoju wzrostu Regiony opóźnione w rozwoju dzielimy na regiony wymagające aktywizacji nowych możliwości, oczekujące i obszarów przygranicznych, Drugi typ wymaga… i wymaga generalnej restrukturyzacji Celem polityki regionalnej jest świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego czyli jest to polityka oddziaływania ...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Główne dziedziny polityki gospodarki

Polityki regionalnej (uwzględnienie w celach i uwarunkowaniach polityki gospodarczej zróżnicowań terytorialnych na obszarze kraju pociąga za sobą wyodrębnienie polityki regionalnej.

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza jest jedną z wielu, ważnych polityk państwa, takich jak: polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka obronności, polityka ekologiczna. Na kierunki i treść działań polityki gospodarczej wpływają założenia z doktryn społeczno ekonomicznych.

CELE MAKROEKONOMICZNE POLITYKI GOSPODARCZEJ

Cele systemowe polityki gospodarczej pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy w gospodarce narastają negatywne zjawiska hamujące rozwój gospodarczy, a organy polityki gospodarczej nie dostrzegają takiego stanu rzeczy w mankamentach systemu gospodarczego.

Problemy demograficzne Polski a rozwój gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

Myślę, że przyszłością narodu mogliby być młodzi, wykształceni ludzie, którzy oprócz pragnień zarobkowych chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym i politycznym naszego kraju, gdyż obecnie polityka gospodarcza stanęła tak jakby w „martwym punkcie” i brak nam złotego środka na poprawę sytuacji w Polsce.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele, założenia i przesłanki

Wśród celów polityki ekonomicznej w krajach kapitalistycznych wymieniano: - pełne zatrudnienie; - stabilizacje cen; - zapewnienie równowagi bilansu płatniczego;W krajach realnego socjalizmu cele polityki ekonomicznej formułowano propagandowo: - poprawa warunków bytowych; - kształtowanie stopy wzrostu gospodarczego i przeobrażenie jego struktury;Współcześnie w większości krajów na czoło zespołów ...

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

Szczególne ograniczenia i uwarunkowania wiążą się z przynależnością do międzynarodowych wspólnot polityczno-gospodarczych, których przykładem jest Unia Europejska, a także z członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, takich jak Światowa Organizacja Handlu, które nakładają na należące do nich kraje konkretne normy dotyczące polityki ekonomicznej, m.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Mówiąc o uwarunkowaniach zawsze musimy je rozpatrywać w kategoriach czasu i wyróżniać, te które mają wpływ na kształt bieżącej polityki gospodarczej i te co oddziałują na politykę ekonomiczną także w długich okresach czasu.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki typu ustrojowo - systemowego

Wzrost gospodarczy staje się jednym z podstawowych kierunków polityki ekonomicznej na dłuższą metę. Istotne miejsce wśród celów polityki ekonomicznej zajmuje równowaga jako warunek sprawnego funkcjonowania systemu gospodarczego.

Polityka gospodarcza

Elementy polityki turyst : restrukturyzacja i modernizacja gospodarki; komercjalizacja turystyki; aktualizacja branż komplementarnych; aktualizacja obszarów słabych ekonomicznie; rozwój zatrudnienia; rozwój współpracy międzynarodowej.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele obrony militarnej

Im więcej polityki gospodarczej kieruje na cele militarne tym mniej może ich w danym czasie przeznaczyć na realizacje innych celów.

Systemy polityki gospodarczej - Kierunki polityki gospodarczej

Pod koniec XIX wieku wykształciły się wielkie doktryny społeczno - gospodarcze, które rozwiązywały problemy rozwijającego się kapitalizmu: 1.

Polityka gospodarcza.

Przedmiot pol gosp- pole zainteresowania pol gos odnosi się do:-problemu ustalania celów doboru środków do ich realizacji,-analizy systemów gospodarczych,-rzw praktycznych problemów przy uzyciu teorii p doradztwo konsultacje.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ustrojowe

Uwarunkowania ustrojowe i założenia doktrynalne sprawujące ugrupowania polityczne powodują że w każdym kraju wprowadzana przez rząd polityka gospodarcza zawiera cele ustrojowo - systemowe dotyczące kształtowania stosunków społeczno- ekonomicznych w państwie.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki społeczne

Dobrobyt jako cel polityki gospodarczej wiąże się z jej przesłankami z rozwiązaniami typu społecznego.

Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Realizacja polityki gospodarczej

organizatorskich, głównie reprezentacja kraju w międzynarodowych organizacjach gospodarczych) - koordynacyjnych (podlegają im wszystkie zjawiska i podmioty gospodarcze, służ ą one do realizacji zadań państwa w gospodarce) - reglamentacyjnych ( polega na stosowaniu środków prawnych o charakterze imperatywnym i mającym na celu stworzenie warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu organizacji stos.

Polityka gospodarcza

Działania państwa dotyczą: Efektywność – skorygowanie ułomności rynku Sprawiedliwości – troska o ubogich i upośledzonych Polityka stabilizacji – zmniejszenie bezrobocia i inflacji oraz promowanie wzrostu gospodarczego.

CELE MIKROEKONOMICZNE POLITYKI GOSPODARCZEJ

Mikroekonomiczne cele polityki gospodarczej w przeciwieństwie do makroekonomicznych ograniczają się do wybranych dziedzin gospodarki i są adresowane subiektywnie do wybranych grup podmiotu systemu gospodarczego.