Pole widzenia

Pole widzenia

Czytaj Dalej

BADANIE POLA WIDZENIA

Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianeg: nieruchomym okiem. Schemat pola widzenia oznaczony jest cyframi, znaczkami lub intensywnością wydruku całych powierzchni w zakresie spostrzeganego pola widzenia.

Pole widzenia

Punkt, na który skierowany jest wzrok obserwatora, stanowi środek jego pola widzenia; inne zaś punkty znajdują się na ob­wodzie pola widzenia. Zwłaszcza ruch przedmiotów występuje wyraź­niej w widzeniu bocznym niż przy patrzeniu wprost.

Badanie pola widzenia

W przypadku stwierdzenia ubytku pola widzenia można dokonać próby lokalizacji tego uszkodzenia, a mianowicie: •    niedowidzenie jednego oka - uszkodzenie nerwu wzrokowego przed skrzyżowaniem wzrokowym (najczęściej zmiany zapalne nerwu wzrokowego, urazy, udar, choroby genetyczne); •    niedowidzenie skroniowe obustronne: -    uszkodzenie w miejscu skrzyżowania (często związane z guzem przysadki); - ...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok   Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok.

Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

Chcemy teraz znaleźć pole magnetyczne wytwarzane przez powszechnie występują-ce rozkłady prądów, takich jak przewodniki prostoliniowe, cewki itd. Pole magnetyczne prezentujemy graficznie rysując tzw.  linie pola magnetycznego czyli linie wektora indukcji magnetycznej. Na rysunku pokazane są linie pola...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

Widzenie filistra w literaturze polskiej

To oddzielne widzenie świata jest bardzo ostro napiętnowane przez poetę, który nienawidzi mieszczańskiego skąpstwa, egoizmu, ograniczonych horyzontów. Tuwim Pisze: "W mętnym lustrze z ramą pozłacaną Widzi pysk spasiony, tłustą szyję.

Pole grawitacyjne

 

Własności przestrzeni wokuł ciał posiadających masy w której na inne masy działają siły grawitacji .

Obraz pola grawitacyjnego :

kształt pola

linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których...

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie.

 

Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawioralnej, ilościowej. Wiek XVIII reprezentowali: R. Owen ® skoncentrował on uwagę na czynnikach wzrostu...

Straszny, odległy czy niezrozumiały? – własne widzenie Boga w twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza

Należy dodać, iż mimo chrześcijańskiej wiary, której wyznawcami byli Mickiewicz i Słowacki, ich widzenie Najwyższego zawarte właśnie w tych dramatach nie jest charakterystyczne dla człowieka wierzącego i bezgranicznie ufającego w Boską Opatrzność i miłosierdzie.

Józef Czechowicz - widzenie

wiatr wieści niósł a magiczna szła noc między grube kominy elektrowni ile słońc ile słońc niepodobnych miasto było ze złota że jarzyły się jezdnie blask siarkowy płynął po ścianach wielki świecie natchnienie zachwycenie ją weźmie a ona klęczy milcząca panna chwila chwalebna żywa i ani smugi żalu palce splecione rozrywać wczoraj dziś nazajutrz siły mądre musują w żółtym metalu stronami grzmi spiż światło pęka olśniewa myśli ...

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"

Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - główny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to on, a nie Konrad dostępuje zaszczytu otrzymania wizji;

Cały obraz wizji...

Myśl polityczna Maxa Webera - Pola zainteresowań M. Webera

Społeczeństwo – struktura, istnienie

Gospodarka społeczna

+ sfera polityczna

Weber traktował społeczeństwo jako pewną nierozerwalną całość, istnieją zatem tylko polityczne, ekonomiczne, kulturalne aspekty istnienia społeczeństwa. Pełna analiza rzeczywistości wymaga uwzględnienia...

Pojęcie pola fenomenologicznego i jego składowe w interpretacji C. Rogersa

Pole fenomenologiczne

Stanowi indywidualny układ odniesienia, znany jedynie samej jednostce. Jest to doświadczenie obejmujące to, co się dzieje w obrębie organizmu, potencjalnie dostępne świadomości. Od pola fenomenologicznego (rzeczywistości subiektywnej) uzależnione jest zachowanie...

Specyfika opisu osobowości w interpretacji Lewina (pojęcie przestrzeni życiowej, pola psychologicznego, osoby, inne składniki struktury)

Lewin przedstawia swe strukturalne pojęcia w kategoriach topologicznych (psychologia topologiczna)

Topologia zajmuje się relacjami przestrzennymi. Nie uwzględnia wielkości, kształtu, odległości natomiast rozpatruje takie relacje przestrzenne, jak: „jest zawarte w”, „część-całość”, „powiązanie-brak...

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

Problem poznawalności istoty Boga.

Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

Na drodze...

METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako...