Polakow

Czytaj Dalej

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

Znaczenie legionów w pamięci Polaków jest dość symboliczne, jednakże ich faktyczna rola, ograniczyła się w zasadzie do promowania wizerunku Polaków gotowych do heroicznych kampanii, za mgliste obietnice wolności.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret Polaków okresu pozytywizmu Zbiorowy portret Polaków, który wyłania się z literatury pozytywizmu, jest zdecydowanie bardziej obiektywny od romantycznego.

Zwyczaje żwieniowe polaków i innych narodowości

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE POLAKÓW I INNYCH NARODOWOŚCI Patriotyzm kulinarny Polaków jest ogromny. Jedzenie ma więc dla Polaków charakter silnie integrujący rodzinę i istnieje przekonanie, że gotować się powinno.

Polityka zaborców wobec Polski i Polaków w latach: 1815 - 1864

Podobnie jak w rosyjskim, w dwu pozostałych zaborach prowadzono politykę silnego wynaradawiania (szczególnie w Prusach- germanizacja) oraz traktowania ziem zdobytych marginalnie, nie troszcząc się o ich rozwój gospodarczy (Galicja była tylko daleką, położoną za łańcuchem Karpat prowincją) Zamiast wywózek na Syberię Prusacy i Austriacy osadzali Polaków w więzieniach i skazywali na śmierć lub ciężkie roboty.

Religijność a zachowania wyborcze Polaków - Model "kościoła popieranego" w Polsce

Bardziej pozytywnie Polacy odnoszą się jednak do kwestii aktywnego zabierania głosu przez Kościół w sprawach etycznych i społecznych (48% Polaków uważa, iż powinien wypowiadac się w sprawie seksu pozamałżeńskiego i aborcji, zaś 50% że w sprawach życia codziennego, co oznacza, ze 1/2 Polaków nie oczekuje od KK pouczeń w sprawach ich osobistego postępowania w życiu).

Polaków portret własny w literaturze romantyzmu

  Polacy przedstawieni więc zostali w Kordianie również z dużą dozą realizmu.   Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest dokładnym studium Polaków z końca XVIII i początku XIX wieku.

Uzasadnij, że "Trylogia" H. Sienkiewicza to utwór, który powstał "ku pokrzepieniu serc” Polaków

Środkowa część "Trylogii" - "Potop" odnosi się do wydarzeń historycznych związanych z obroną własnej państwowości Polaków postawionej w obliczu rozlicznych zagrożeń zewnętrznych /najazd Szwedów, wojna z Moskwą/ i wewnętrznych /zdrada magnatów/.

Katyń jako symbol męczeństwa Polaków na Wschodzie

Według konwencji genewskiej, jeńcy stopnia oficerskiego nie mogli być tak traktowani i spośród 140500 Polaków, trzymanych przez Sowietów 8000 to byli oficerowie.

Życie codzienne Polaków pod zaborami

Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Polacy swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości nie pokładali tylko w cesarzu Francji, ale i sami organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom.

Wybory w demokratycznej Polsce- problem uczestnictwa oraz motywy wyborcze Polaków

Czy nadal będzie działało prawo demokracji, a w ten sposób wybrane władze, popierane przez jednego Polaka na dziesięciu, nadal będą uprawnione do rządzenia, do stanowienia takich ważnych praw, jak na przykład zmiana konstytucji?

Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

Polacy brali również udział w powstaniu demokratów niemieckich, jakie wybuchło 3 maja 1849 roku w Dreźnie. Jednak najbardziej liczny udział Polacy wzięli w powstaniu węgierskim.

Walka Polaków o niepodległość w 18 i 19 wieku

Stąd też Polacy nic nie zyskali popierając zaborców. Zlikwidowano szkoły i uczelnie, wprowadzono jako język urzędowy rosyjski, usunięto z urzędów Polaków.

Wymień i omów najważniejsze twoim zdaniem wartości kultury polskiej istotne w edukacji młodego pokolenia Polaków

Powracają dawne dyskusje na temat tożsamości Polaka (niekiedy obsesyjnie wraca się do idei „prawdziwego Polaka ), wyrażane są obawy dotyczące zachowania tradycji i kultury polskiej – w obliczu konfrontacji z wartościami i stylami życia innych narodów.

Zachwanie wyborcze polaków na przełomie XX i XXIw

Czy nadal będzie działało prawo demokracji, a w ten sposób wybrane władze, popierane przez jednego Polaka na dziesięciu, nadal będą uprawnione do rządzenia, do stanowienia takich ważnych praw, jak na przykład zmiana konstytucji?

Martyrologium Polaków

Potrzebne są badaniahistoryczne, by ustalić liczbę duchownych z ziem polskich, podobnie jak i liczbę wszystkich Polaków,którzy znaleźli się na Syberii, w więzieniach i łagrach radzieckich, bici, męczeni, głodzeni i zabijani. Lukas, nazywając je nieznanym holocaustem, choć w czasie wojny zginęło ponad 6 milionów Polaków.

Zainteresowania polityką Polaków na tle Europejczyków (indyferentyzm, alienacja) - Zaangażowanie Polaków w politykę

Dla wyjaśnienia poziomu zainteresowania Polaków polityką zostały sformułowane następujące 3 hipotezy robocze: Na zainteresowanie polityką wpływa pewien stały i powtarzający się zespół determinant społecznych i psychologicznych.

Wielka Emigracja - Dlaczego tak wielu Polaków wybrało los emigranta?

Zabory jak wiadomo, narzucali swoje prawa, nie respektowali potrzeb Polaków, prześladowali tych, którzy czuli się Polakami. Z okrucieństwem wobec Polaków zasłyną Iwan Paskiewicz, który był namiestnikiem Królestwa Polskiego.

Polityka ludnościowa ZSRR w stosunku do Polaków w latach 1939 - 1945

odnowionego Stowarzyszenia PAX), na posiedzeniu Senatu RP, podał następującą informację: 97 % jeńców oflagów, polskich oficerów, przeżyło wojnę; 3 % polskich oficerów, jeńców radzieckich przeżyło wojnę; 95 % Polaków wywiezionych na roboty do Niemiec przeżyło wojnę.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uściślenie tezy: a) patriotyzm Polaków - cecha narodowa (przy tej wersji będziemy gromadzić przykłady literackie patriotyzmu od Bogurodzicy po twórczość pisarzy pokolenia Kolumbów); b) patriotyzm Polaków - mit ukształtowany w literaturze (która jednak zawiera również przykłady przeciwnych postaw - trzeba je wydobyć).

NADZIEJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z NAPOLEONEM

Z łącznej liczby 6 tyś żołnierzy wróciło jedynie 300 Polaków- reszta zginęła w walkach, od chorób lub przeszła na stronę przeciwników Wspomnienie San Domingo podkopało wśród niektórych kręgów politycznych na emigracji autorytet Napoleona.