Połączenia wpustowe

Czytaj Dalej

POŁĄCZENIE ANALIZ ABC i XYZ

W poniższej tabeli ukazane jest powiązanie obu metod, co ułatwia podjęcie odpowiednich działań w sferze gospodarki materiałowej.Materiały w polu XA powinny być traktowane ze szczególną starannością, z uwagi na wysoką wartość, a ich zapasy powinny być niskie, ponieważ występuje wysoka dokładność...

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - Definicja „blackoutu”

"Blackout" – tak nazywamy przerwę w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej części, powodującą zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej na dużym obszarze. Przyczyny i przebieg tego zjawiska są w każdym przypadku inne, natomiast można mówić o podobnym generalnym schemacie rozwoju awarii...

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - „Blackout” z 4 listopada 2006

Jak można zauważyć, oprócz zdecydowanych korzyści połączenia europejskich systemów energetycznych są też minusy. Najważniejszym z nich jest możliwość wystąpienia „blackoutu” w jednym z państw i kaskadowe przejście do państw kolejnych. Warto w tym miejscu przeanalizować wspomniany na wstępie...

Koncepcja menażerskiej rewolucji Burnhama jako próba połączenia marksizmu i elityzmu

Burnham wysunął tezę, że we wszystkich państwach dokonała się, bądź dokona się w najbliższej przyszłości rewolucja, której efektem będzie objęcie władzy przez nową klasę menedżerów, czyli kierowników. Klasa ta opanuje środki produkcji nie tyle w wyniku zmiany tytułów własności, ile w wyniku...

Połączenie Włoch i Niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

Połączenie jako sposób nabycia własności

Miało miejsce na skutek przyłączenia do rzeczy głównej cudzej rzeczy ubocznej. Zasadą było, że każda rzecz przyłączona stawała się własnością właściciela rzeczy głównej(superficies solo cedit). Jeżeli np. na rzece powstała wyspa na skutek nanoszenia ziemi, to stawała się ona...

Połączenie i zmieszanie

Accessio (przyrost, przybytek) prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową. Obowiązywała tutaj zasada: accessio cedit principali – „przyrost przypada temu co główne”...

Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

Nabycie własności przez połączenie rzeczy do innej, stającej się jej częścią składową i własnością jej właściciela rzeczy głównej: (1)nieruchomość do nieruchomości lub (2) ruchomość do nieruchomości, a także (3)dwóch ruchomości.

Ad 1 przymulisko alluvio, powiększenie czyjegoś gruntu...

Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

- przetworzenie (art. 192 KC)

- połączenie (art. 193 KC)

oraz art. 191 KC

- pomieszanie (art. 193 KC_

1...

Skutki prawne połączenia dla spółki przejmującej albo nowo zawiązanej

W przypadku łączenia się spółek, spółka przejmująca, albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (następstwo prawne).

W szczególności na spółce przejmującej lub nowo zawiązanej...

Skutki prawne połączenia dla wierzycieli łączących się spółek kapitałowych

W przypadku łączenia się spółek, spółka przejmująca, albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (następstwo prawne).

Skutki prawne połączenia dla wspólników łączącej się spółki osobowej

Majątek każdej ze spółek powinien być zarządzany odrębnie przez spółkę przejmującą lub nowo powstałą do momentu zabezpieczenia wierzycieli. Wspólnicy otrzymują udziały lub akcje nowo utworzonej spółki.

Rozwój połączeń kości

chrząstki, zwane połączeniem chrzęstnym (junctura cartilaginea) albo chrząskozrostem (synchondrosis). Materiał łączący oddzielne części szkieletu, czy to tkanka łączna, czy też chrząstka, może wreszcie z wiekiem kostnieć; mówimy wtedy o kość io-zroście (synostosis). Więzozrost...

Połączenia międzykręgowe

Połączenia międzykręgowe (juncturae zygapophysiales!). Wyrostki stawowe górne i dolne tworzą 23 pary stawów międzykręgowych. Torebki stawowe łączą wyrostki stawowe dolne każdego kręgu z wyrostkami stawowymi górnymi następnego, niżej leżącego kręgu. Są one cienkie, przyczepiają się do brzegów...

Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną

Połączenie krzyżowo-guziczne (junctura sacrococcygeal), między owalną powierzchnią wierzchołka kości krzyżowej a podstawą kości guzicznej, jest homologiczne do połączeń między trzonami kręgów prawdziwych i wzmocnione przez podobne więzadła. Odróżniamy tu następujące połączenia: 1)...

Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

Żebra kostne przechodzą bezpośrednio w chrząstki na swych przednich końcach. Przednie końce żeber kostnych zakończone są owalnymi, pionowo ustawionymi wgłębieniami o porowatej powierzchni, z którymi łączą się ściśle chrząstki żebrowe. Połączenie to jest bardzo mocne, ponieważ najmniejsze...

Połączenia chrząstek żebrowych

Przylegające do siebie brzegi chrząstek szóstego, siódmego i ósmego żebra z reguły łączą się stawami międzychrząstkowymi (artic.ulationes interckondrales). W połowie przypadków również piąta chrząstka żebrowa łączy się stawowo z szóstą, a często (w 25%) także chrząstka dziewiątego żebra z...

Połączenia poszczególnych części mostka

Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą...

Gruczoły wpustowe żołądka

Gruczoły wpustowe żołądka (glandulae cardiacae) zajmują wąski (5—30 mm) pas błony śluzowej w okolicy wpustu.

Zmienność połączenia przewodu pęcherzykowego z przewodem wątrobnym

Zmienność ta ze względu na częstość zabiegów operacyjnych dotyczących dróg żółciowych ma duże znaczenie praktyczne. Można odróżniać trzy zasadnicze typy: 1) po krótkim przebiegu przewód pęcherzykowy uchodzi pod kątem ostrym do prawego brzegu przewodu wątrobnego; 2) oba przewody przebiegają na...