POECI MŁODEJ POLSKI - BOLESŁAW LEŚMIAN

„Fala”

Fala to symbol duszy. W literaturze symbol to dwustopniowa konstrukcja językowa, słowo lub zespół słów oznaczające zjawisko, osobę, przedmiot, pojęcie abstrakcyjne. Opis tej fali odzwierciedla zjawisko przyrodnicze. Poeta traktuje falę jako osobę żywą (animizacja), wyposażoną we właściwości...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm poetów

Po dwudziestu latach od klęski wrześniowej próbę zdefiniowania katastrofizmu jako faktuliteratury polskiej podjął Kazimierz Wyka (1910 – 1975), wybitny historyk i krytyk literatu-ry, w książce Rzecz wyobraźni (1959). Jego definicja jest interesująca nie tylko jako głos wy-bitnego znawcy i pedagoga, ale...

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa.Często poddaje krytyce wady narodu i rządzących.Potocki wyznawał religię ariańską.

W wierszu "Nierządem Polska stoi" ukazał stan wewnętrzny państwa polskiego,które chyli się ku upadkowi,nikt nie...

„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów

Czym jest szczęście? Trudno zdefiniować to pojęcie, gdyż oznacza ono osiągnięcie celu, do którego człowiek dąży uparcie i wytrwale. Celem dla różnych ludzi są różne ideały: miłość, bogactwo, sztuka, nauka, służba społeczna. Ideały zmieniają się nie tylko w zależności od zamiłowań ludzi...

Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia

Był poetą trzech pokoleń: Młodej Polski, XX-lecia oraz Wojny i niedługi czas po niej

Nigdy nie przejmował wszystkiego z danej epoki: zawsze wprowadzał własne idee do swojej poezji, ale korzystał z filozofii i nastrojów wszystkich epok

Młoda Polska: w wierszu "Kowal" (tomik "Sny o potędze")...

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓWPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn. literaturystaropol., zainicjowana 1885 przez T. Wierzbowskiego,przeznaczona dla specjalistów, wychodziła pod patronatem JTHKasy im. Mianowskiego w Warszawie. Do 1906, pod red.Wierzbowskiego, BZPiP objęła 25 zeszytów...

GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud.

GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud. z Kieleckiego: ROZALIA, ur. 28 IX 1896 w Szczukowskich Górkach, WOJCIECH G.-Poniewierka, ur. 18 XI 1893 we wsi Krajno-Wymyślona, cieśla. Pobrali się 1922 na emigracji zarobkowej w Meklemburgii. Od 1936 mieszkają w Krajnie-Zagórzu II; podczas okupacji niem...

POETA NOWY, wierszowany traktat poetycki Ł. Opalińskiego

POETA NOWY, wierszowany traktat poetycki Ł. Opalińskiego, pierwsza znana poetyka w języku pol., powst. ok. 1661, wyd. przez L Przybylskiego w Krakowie 1783-85. Nawiązując do Ars poetica Horacego i Satyry I Persjusza, wypowiada się autor swobodnie na temat poezji, jej odmian i wartości. Nie polemizuje przy...

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów, jeden z 4 odłamów, nazwanych szkołami, które wyróżnił we współcz. mu literaturze pol. A. Tyszyński (-> Amerykanka w Polsce 1837), stosując kryterium odmienności „ducha" („utworu i układu myśli") i stylu, powiązanych wg jego tezy z określonym regionem...

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia, wyd. w Warszawie 1884-87,t. 1—4, przez W. J. Maleszewskiego i T. Paprockiego, ze wstępem J.I. Kraszewskiego, pod red. P. Chmielowskiego i S. Krzemińskiego (t. 1), Chmielowskiego ze współudziałem H. Biegeleisena, Krzemińskiego i E. Świeżawskiego (t...

DLACZEGO J. A. MORSZTYNA MOŻNA NAZWAĆ POETĄ KONCEPTUALISTĄ

Jana Andrzeja Morsztyna można nazwać konceptualistą, ponieważ w swoich utworach używał konceptu. Głównym zadaniem jego poezji był zaskakujący, wręcz szokujący czytelnika pomysł - koncept dotyczący formy lub treści. Przykładem może tu być utwór pod tytułem „Niestatek”, do końca utworu nie wiemy po...

KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

 „O wymowie w prozie albo w wierszu”

Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

 „Pieśń dziada...

SONETY ODESKIE JAKO PAMIĘTNIK LIRYCZNY POETY

Sonety odeskie prezentują:

−  miłość i tęsknotę do ukochanej kobiety i do ojczyzny („Sonet do Niemna”)

−  realistyczne scenki rodzajowe z życia odeskich salonów, z życia towarzyskiego

−  zadumę nad własną twórczością i własnymi dokonaniami poetyckimi („Ekskuza”)...

POECI EPOKI MODERNIZMU - ARTUR RIMBAUD

„Statek pijany”

Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód.

Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością...

POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

Tadeusz Żeleński żył w gronie cyganerii. Kompan Przybyszewskiego. Był nimi zauroczony. W miarę czasu ten styl bycia tracił na spontaniczności. Wypaczenie idei modernizmu. Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach „Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy. W 1905 roku był znanym autorem i...

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość dokonania korekty poprzednich wydarzeń, trudności w porozumieniu się "Nic dwa razy", - trudności w porozumieniu się "Niespodziane...

Podejście Keatinga- sukces, czy porażka pedagoga. Praca na podstawie filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów"

Nie jest mi łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy prof. Keating jako pedagog odniósł sukces, czy porażkę. Czy był dobrym, czy złym nauczycielem? Napewno był nauczycielem, którego się pamięta, takim który ma to coś- coś co czyni go Pedagogiem przez duże ,,P?. Starożytni pajdagogowie prowadzili uczniów, prowadzili ich do szkoły, wprowadzali ich w świat wiedzy, w życie. Dzisiejszy nauczyciel też prowadzi uczniów, prowadzi ich przez świat wiedzy, wskazuje ...

Białoruś w liryce białoruskiego poety Janki Kupały.

Тэма Беларусі з'яўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. Бацькоўская зямля, родны край, яго веліч і краса, жальба і смутак, яго мінулае, сучаснае і будучае заўсёды хвалявалі паэта. Першае паслярэвалюцыйнае дзесяцігоддзе — ...

Tragiczny los białoruskiego poety w utworze Janka Kupały "Tarasowa dola"

Па творах Янкі Купалы можна прасачыць яго даўнюю цікавасць да братняга ўкраінскага народа, да яго гісторыі, культуры і літаратуры. Ён славіў шчырую дружбу, якая бярэ пачатак з далёкіх часоў. Паэт добра ведаў творчасць Тараса Шаўчэнкі, перакладаў на беларускую мову многія ...