SŁOWACKI JAKO POETA LIRYCZNY

„Smutno mi Boże”

Hymn ten powstał w czasie podróży Słowackiego na wschód. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia podczas podróży statkiem do Aleksandrii. Podkreśla piękno świata, postrzega przyrodę, zjawiska i wspaniałości natury, co świadczyć może o wrażliwości, o tym, że doznania estetyczne...

POECI EPOKI MODERNIZMU - CHARLES BAUDELAIRE

Cechy jego utworów:

1.  wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi

2.  operowanie brzydotą i śmiercią

3.  czysty motyw szatana

4.  nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia

 „Padlina”

 Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutalnie i drastycznie...

POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ MICIŃSKI

Był to młodszy modernista. Dramaturg i poeta. W Berlinie spotkał się z awangardową młodzieżą niemiecką. Interesował go dramat, poezja, malarstwo, metafizyka, inkwizycja. Mieszkał w Zakopanem co wpłynęło na jego początkową twórczość. Korespondent czasopisma „Świat”. Poezja jego jest inna bo...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - RENESANS

Np: Pieśń XXIV Kochanowskiego: Polecę precz, poeta ze dwojej złożony natury - głosi wizję poety ptaka, istoty o dwoistej naturze, którego nikt nie rozumie,

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - POZYTYWIZM

Nowa odmienna od romantycznej wizja poety i poezji. Poeta i pisarz pracować będą w służbie ludu, dla idei pomocy uciśnionym, by nieść oświatę i walczyć o pracę u podstaw. Widać to w poezji Adama Asnyka Do młodych - w wierszu tym nakazuje młodemu pokoleniu nieść wiedzy pochodnię.

*...

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

Jan Andrzej Morsztyn byl poeta zwiazanym z dworem królewskim. Piastowal wiele urzedów. Byl dworakiem i intrygantem ale tez sprawnym dyplomata. Byl skazany na banicje i wygnany z kraju. Styl zycia, który uprawial byl odpowiedni barokowi dworskiemu. Poswiecil sie calkowicie polityce. Poezja byla dla niego tylko...

Portret człowieka wyłaniający się z bajek I. Krasickiego. Opis portretu oprzeć na interpretacji wybranych bajek poety.

 

Bajki Krasickiego obejmują 179 utworów zebranych w dwóch tomach.. Są one uniwersalne, poeta wyraził w nich poglądy racjonalistyczne i refleksyjnie spojrzał na życie oraz otaczający go świat. Przedstawił wiele aspektów rzeczywistości XVIII-wiecznej Polski. Wyśmiewał liczne wady ludzkie: głupotę...

Dowiedź, na przykładzie „Monachomachii” i innych utworów Krasickiego, że twórczość tego poety jest wierna hasłu oświecenia „bawiąc – uczyć”.

 

„Monachomachia”, zgodnie z oświeceniową regułą „bawiąc – uczyć”, krytykuje wady i ułomności ludzkich charakterów, ma wychowywać i bawić czytelników, o czym informuje sam Krasicki: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Ukazanie się „Monachomachii, czyli...

Koncepcja poezji i poety w lit. Romantycznej

Jedną ze stałych cech bohatera romantycznego było także  przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad  rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do...

BIBLIOTEKA POETÓW

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1955przez PIW, popularnie zw. „celofanową", obejmuje wybitnezjawiska w poezji - gł. lirycznej - pol. i obcej, dawnej i współczesnej,w wyborze i z eseistycznymi wstępami pisarzy lubbadaczy literatury. Do 1980 ukazało się 77 pozycji prezentującychtwórczość poetów...

OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet.

OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet., wyd. i red. przez S. Czernika w Ostrzeszowie Wielkopol. od kwietnia 1935 do września 1937 oraz od kwietnia 1938 do marca 1939 (łącznie 42 nry). Pismo miało charakter bibliofilski (nakład sięgał 300 egz.), początkowo finansowane przez J. Iwańskiego, poetę, notariusza...

PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit.

PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit. działająca w Poznaniu 1932-39. Wywodziła się z Akademickiego Koła Miłośników Sztuki „Promethidion", członkami-założycielami byli: A. Kosko, J.W. Kapuściński, E. Herbert Wojciechowski oraz H. Brodowska, E. Morski, N. Poczobut-Odlanicka, B. Przyłuski, J...

ZIEWONIA, czerwonoruscy poeci, grupa lit. w zaborze austr.

ZIEWONIA (rzekome bóstwo słow. „ożywiające wszelkie istoty"), czerwonoruscy poeci, grupa lit. w zaborze austr. 1832-38 podejmująca założenia —> Towarzystwa Zwolenników Słowiańszczyzny, wzbogacone o program literatury romant. M. Mochnackiego, skupiająca byłych powstańców, uczestników demokr...

JAN KASPROWICZ — POETA MYŚLI

Spoglądając na całość hymnów, dostrzega się w nich cztery człony podstawowe, związane z sobą ideowo, i cztery dalsze, pokrewne owemu trzonowi, ale o tematyce odmiennej. Trzon stanowią Dies irae, Święty Boże, Moja pieśń wieczorna i Salve Regina, związane z sobą tematycznie, obejmują bowiem...

POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO

Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W „Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szanuje ich, odnosi się do nich z...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i wygnany z kraju. Styl życia, który uprawiał był odpowiedni barokowi dworskiemu. Poświęcił się całkowicie polityce.

Poezja była...

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

„Pieśń Wajdeloty”

Poezja ma:

−  powinna ocalić od zapomnienia historii

−  zagrzewać do czynu

−  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

−  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

−  nie ma siły, która by zabiła literaturę

−  ma być zdolna do sterowania...

POECI MŁODEJ POLSKI - KAZIMIERZ PRZERWA - TETMAJER

Cechy twórczości:

1.  subiektywizm

2.  nastrojowość

3.  subtelność opisów przyrody

4.  wprowadzenie języka intymnych zwierzeń

5.  eskapizm (ucieczka od rzeczywistości)  

Rodzaje liryk dominujących w jego twórczości:

2.  miłosna

3.  Tatrzańska  

„Koniec wieku XIX”

Podmiot liryczny jest...

POECI MŁODEJ POLSKI - JAN KASPROWICZ

Pierwszy etap tzw młodzieńczy. Tematyka społeczna. Ujęty realizm i naturalizm. Napisał cykl sonetów „Z chałupy”. Nie są to typowe sonety. Brak w nich refleksji w ostatniej zwrotce. Mają charakter nowelek. Inni twórcy sonetów to: Petrarca (miłosne), Szarzyński (egzystencjalne), Mickiewicz (filozoficzne)...

POECI MŁODEJ POLSKI - LEOPOLD STAFF

Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: „Sny o potędze”. Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

1.  nietzscheanizm - „Kowal” czy „Sny o potędze”...