Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ANTYK

Horacy - Exegi Monumentum - oznacza stawiam sobie pomnik.

- podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji,

- twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,

- non omnis moriar (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety:...

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

 

Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski to przedstawiciele tzw. nurtu dworskiego w literaturze polskiego baroku. Morsztyn uprawiał typ poezji lotnej, lekkiej, dowcipnej, służącej zabawie i rozrywce towarzystwa dworskiego. Tematem jego wierszy były flirty, miłostki i zdrady oraz skandale obyczajowe. Pisał...

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

 

Wacław Potocki pochodził z rodziny ariańskiej. Nie chcąc opuszczać kraju po uchwale o wygnaniu arian z Polski, przeszedł na katolicyzm. Pozostawił po sobie liczne utwory, z których żadnego nie wydał drukiem. Pisał językiem niewyszukanym, ale obrazowym i żywym. Znał dobrze język ojczysty i umiał...

Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

BIBLIA: ”Bogurodzica” ,”Żale Matki Boskiej pod krzyżem”

(Renesans) „Psalmy” , „Pieśni” Kochanowskiego , „Kazania” -Piotr Skarga

(Barok) „Krótkość żywota” –Naborowski

(Oświecenie) „Kolędy” –Karpiński

(Romantyzm) Norwid ,poezja Słowackiego

(Młoda Polska) „Hymny” Kasprowicza, utwory...

Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

Poetka daje nam do zrozumienia, że życie jest skomplikowane, a człowiek bezsilny wobec praw przyrody. Poetka pyta jak żyć, biorąc pod uwagę to, że żyjemy pierwszy raz i nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie w 1924 roku. Data urodzin wiąże go z pokoleniem Kolumbów, jednak ze względu na spóźniony debiut w 1956 roku, zalicza się go do generacji poetów współczesnych.

Tomiki wierszy Herberta: "Struna światła" (1956), "Hermes, pies i gwiazda" (1957), "Studium przedmiotu"...

Glówne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety)

W pewnym uproszczeniu mówimy, ze w literaturze polskiego baroku zaistnialy dwa wazne, podstawowe nurty. Pierwszy - nurt dworski - rozwijajacy sie na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemianski (sarmacki) - charakterystyczny dla szlacheckich dworków ziemianskich, odleglych od miast, tetniacych...

BIBLIOTEKA POETÓW

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1967przez LSW, prowadzona przy współudziale Klubu PoezjiZSMP (poprzednio ZSMW) i redakcji „Nowej Wsi", powst.z inicjatywy J.Z. Jakubowskiego (przew. rady red. do 1975,nast. J. Ozga-Michalski). Przynosi co roku 12 tomików w małymformacie, zawierających wybrane utwory...

OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst.

OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst., wyd. w Londynie 1966—80 przez Oficynę Poetów i Malarzy prowadzoną przez K. i Cz. Bednarczyków. Pismo poświęcone gł. poezji i malarstwu, zamieszczało wiersze, prozę, eseje., rzadziej utwory dram. autorów żyjących na obczyźnie i w kraju, przekłady poet., noty o...

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza, prezentująca twórczość współcz. poetów pol.: powst. 1910, po przerwie wojennej i próbie wznowienia 1920-22 rozwinęła się na wielką skalę 1927-39 (tzw. Seria Nowa). Zawarła w kilkudziesięciu tomikach reprezentatywny wybór wierszy większości...

„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.

Z buntu wobec zastanej konwencji literackiej i niezgody na rzeczywistość rodzą się genialne dzieła. Jednakże nawet takie utwory łamiące dotychczasowe schematy muszą nawiązywać do dalszej lub bliższej tradycji. Takimi dziełami są „Dziady A. Mickiewicza i „Wesele”...

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - MŁODA POLSKA

Przypomina mit poety - ptaka, samotnego, wyizolowanego, ustaliła swoje oczekiwania wobec sztuki, kwintesencją tych zapatrywań stało się hasło "sztuka dla sztuki"

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutyzmem, bo jest odbiciem absolutu duszy, sztuka stoi przed życiem, sztuka...

Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich

Adam Asnyk zostal wychowany w duchu idei niepodleglosciowych oraz w wielkim szacunku dla romantycznych zrywów narodowowyzwolenczych. Od pozytywistów dzielila go spora róznica wieku, nie mógl sie równiez pogodzic z pozytywistycznymi haslami i ocenami powstan.W jego wczesnych utworach dominuja nastroje smutku...

Co to znaczy: „poeta Dwudziestolecia”?

Dwadzieścia lat w dziejach literatury to niewiele. To mniej niż przeciętny czas aktywnościtwórczej pisarza – licząc od pierwszych prób literackich do dzieł ostatnich. Znawcy posługująsię pojęciem „poeta Dwudziestolecia Międzywojennego”, ale określenie to najczęściej trzebabrać w cudzysłów, bowiem...

Poezja awangardowa - Poeta wstydzi się uczuć

Czy poeta nieufny wobec żywiołów natury, niechętny demonstracyjnej szczerości, wiel-biący logikę, składnię i inne postaci rygoru – nie skazuje sam  siebie na sztuczność? Czy niegrozi mu konflikt z odbiorcą złaknionym wzruszenia? Peiper zdawał sobie sprawę z wagi tychzagrożeń. Bezustannie czytał o...

KAUKASKA GRUPA POETÓW

KAUKASKA GRUPA POETÓW, luźna grupa poetów zesłańców, uczestników powstania 1830-31 i konspiracji polistopa-dowej, wcielonych do armii carskiej na Kaukazie, skupionych wokół T. Łady-Zabłockiego, który korzystając z życzliwości przychylnego Polakom namiestnika, M. Woroncowa, starał się stworzyć w...

PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem

PIKADOR, kawiarnia poetów Pod Picadorem, istniejąca od listopada 1918 do marca 1919 w Warszawie, początkowo przy ul. Nowy Świat 57, a nast. w podziemiach Hotelu Europejskiego. Założona (na wzór tego typu imprez futuryst.w Moskwie) przez T. Raabego, A. Słonimskiego, J. Lechonia i J. Tuwima (do których...

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1837, wyd. w Poznaniu 1839, pierwszy z jego utworów, który -mimo nie zawsze przychylnego stanowiska współcz. krytyki - przyniósł autorowi popularność (zwł. wśród młodzieży). Romantyczny motyw konfliktu poety z otaczającym go światem ujmuje...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...