Podstawa opodatkowania

Czytaj Dalej

Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania Ogólna definicja określa podstawę opodatkowania jako ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku. Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn podatek w 2004 r oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku .

Podstawa opodatkowania

Najczęściej jako podstawę opodatkowania wymienia się dochód - w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, natomiast w odniesieniu do podatku VAT, podstawą opodatkowania jest wartość netto towaru lub usługi, inaczej obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

W drugim aspekcie- normatywnym, podstawa opodatkowania jest zespołem norm prawnych, oznaczeniem wielkości podstawy opodatkowania w danym podatku lub ustalona jednostkowo i konkretnie podstawa wymiaru podatku.

Podstawa opodatkowania

Od podstawy opodatkowania odróżnić należy podstawę obliczenia podatku – jest to podstawa opodatkowania po ewentualnych korektach; kwota, od której oblicza się podatek przy zastosowaniu odpowiedniej stawki.

Przedmiot i podstawa opodatkowania

Szacunkowy sposób ustalania podstawy opodatkowania przewidziany jest także w sytuacji szczególnej a mianowicie w przypadku, kiedy organ podatkowy stwierdza, iż brak jest danych niezbędnych do ich określenia a także, gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

Wady i zalety CCCTB Jako główne plusy CCCTB wymienia się: ujednolicenie przepisów wśród krajów członkowskich - co przełożyłoby się na zmniejszenie kosztów zapewnienia zgodności z wytycznymi poszczególnych krajów w zakresie ustalania podstawy opodatkowania, brak konieczności stosowania regulacji z zakresu cen transferowych, możliwość ustalenia zagregowanej straty i brak konieczności płacenia podatku w ogóle (obecnie, gdy dany podmiot ma dużą stratę ...

Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Natomiast podstawę opodatkowania w imporcie towarów stanowi wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli zaś przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym wówczas podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania. Procedura ustalania podstawy opodatkowania Podstawa opodatkowania – podmiot podatku wyrażony ilościowo lub wartościowo, np.

Omów przypadki w których organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w drodze szacunku

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze szacunku jeżeli: - brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia, - dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Podaj definicję podstawy opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach .

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Najczęściej odnosi się do rozmiarów przedmiotu opodatkowania Normatywna podstawa opodatkowania jest opisana w przepisach prawa i wymaga obliczenia ( zbiór reguł pozwalający obliczyć wielkość)

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o ustawo zakreślone wydatki. Dochód podlegający opodatkowaniu pomniejszyć można o wymienione ustawowo odliczenia a wśród nich: darowizny na cele naukowe, społeczne.

Podstawa opodatkowania

  dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind; - dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego; gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego, podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego; dla ...

Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów.

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Decyzja o rozpoczęciu określonej działalności gospodarczej powinna być poprzedzona co najmniej: rozpoznaniem popytu i podaży w tej części rynku,która obejmuje planowaną działalność;rozpoznaniem podmiotów konkurencyjnych działających w otoczeniu planowanej firmy; oszacowaniem ryzyka związanego z ewentualnym niepowodzeniem przedsięwzięcia;sporządzeniem wstępnego biznesplanu z uwzględnieniem źródeł pozyskania kapitału; zapoznaniem się z formami ...

Milosc jako podstawa szczescia. O poezji sentymentalistów.

Franciszek Karpinski to obok Franciszka Dionizego Kniaznina najwybitniejszy przedstawiciel polskiego sentymentalizmu. Poczatki sentymentalizmu wiaza sie z nazwiskiem filozofa Jana Jakuba Rousseau, który glosil przewage serca nad rozumem, przewage natury nad cywilizacja. Nazwa "sentymentalizm" okresla sie pewien...

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, towar podlega opodatkowaniu w kraju przeznaczenia według stawek stosowanych w tym kraju.

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

Wyraża je zadłużenie jednostek wydatkujących wobec ich dostawców, Niedobór winien być pokryty z zasobów gromadzonych na podstawie budżetów uchwalonych i wykonywanych w następnych latach.